Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Digitalizacja zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-DZA-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Digitalizacja zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- znajomość podstawowej terminologii z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją


- podstawowa wiedza o archiwach i archiwaliach

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta obejmuje 20 godzin poświęconych na udział w zajęciach oraz 10 godzin poświęconych na przygotowanie projektu – w sumie 30 godzin.


Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 3 punkty ECTS, w tym:


za godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 2 pkt (20 godzin pracy)


za godziny realizowane indywidualnie: przygotowanie projektu - 1 pkt (10 godzin pracy)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 - zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych


K_W05 - ma uporządkowaną wiedzę na temat gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego


K_W06 - ma uporządkowaną wiedzę na temat typów i form dokumentacji oraz sposobów ich powstawania


K_W22 - zna i rozumie normy prawne regulujące działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu archiwistyki


K_U03

posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych


K_U05

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla archiwistyki


K_U09

umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa naukowego

K_U10

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji


K_U17

potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role; odejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K02

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłości

K_K04

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza archiwalnego) regionu, kraju, Europy; rozumie i dostrzega potrzebę jego promowania

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- opis

- pogadanka

- referat

- szkolenie sprzętowe

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem digitalizacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Studenci w ramach przedmiotu zdobywają samodzielnie wiedzę z zakresu realizacji projektów digitalizacji w różnych typach archiwów, a zebrane wyniki referują w trakcie prezentacji i dokumentują sporządzonym referatem.

W części praktycznej zajęć studenci uczą się praktycznego przygotowania materiałów archiwalnych do digitalizacji, fizycznego procesu digitalizacji oraz kontroli wyników procesu digitalizacji.

Literatura:

Zarządzenia NDAP:

- Decyzja Nr 25 z dnia 30.12.2005 r. „W sprawie standardów sporządzania cyfrowych kopii materiałów archiwalnych w archiwach państwowych”

- Zarządzenie nr 13 z dnia 29.06.2011 "W sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych"

M. Freeman, Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej, Warszawa 2008

R. Kusyk, Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, Archeion” T. CVII, s. 285-300.

R. T. Prinke, Standardy i formaty danych w digitalizacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych, Archeion” T. CVII, s. 219-237.

B. Rassalski, W kierunku archiwów dnia jutrzejszego, “Archiwista Polski” nr 1/2002, s. 61-64.

Metody i kryteria oceniania:

Referat-prezentacja - zaliczenie/niezaliczenie

Praktyczne wykonanie przygotowania archiwaliów do digitalizacji, procesu digitalizacji i kontroli efektów tego procesu

Praktyki zawodowe:

bral

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Mateusz Żmudziński
Prowadzący grup: Mateusz Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Mateusz Żmudziński
Prowadzący grup: Mateusz Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem digitalizacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Studenci w ramach przedmiotu zdobywają samodzielnie wiedzę z zakresu realizacji projektów digitalizacji w różnych typach archiwów, a zebrane wyniki referują w trakcie prezentacji i dokumentują sporządzonym referatem.

W części praktycznej zajęć studenci uczą się praktycznego przygotowania materiałów archiwalnych do digitalizacji, fizycznego procesu digitalizacji oraz kontroli wyników procesu digitalizacji.

Literatura:

Zarządzenia NDAP:

- Decyzja Nr 25 z dnia 30.12.2005 r. „W sprawie standardów sporządzania cyfrowych kopii materiałów archiwalnych w archiwach państwowych”

- Zarządzenie nr 13 z dnia 29.06.2011 "W sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych"

M. Freeman, Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej, Warszawa 2008

R. Kusyk, Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, Archeion” T. CVII, s. 285-300.

R. T. Prinke, Standardy i formaty danych w digitalizacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych, Archeion” T. CVII, s. 219-237.

B. Rassalski, W kierunku archiwów dnia jutrzejszego, “Archiwista Polski” nr 1/2002, s. 61-64.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Mateusz Żmudziński
Prowadzący grup: Mateusz Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)