Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-HN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin ćwiczeń; konsultacje - 10, praca indywidualna - 20

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W 03 - opanował terminologię z historii Polski i powszechnej K_W04

K_W05 Potrafi scharakteryzować najważniejsze problemy epoki wczesnonowożytnej; ma uporządkowaną wiedzę chronologiczną i tematyczną, tak z historii Polski, jak i Europy w XVI-XVIII wieku H1W_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

K-U05 potrafi wykorzystać i zna podstawowe źródła do epoki

K-U14 Potrafi poprawnie sformułować tezy dotyczące epoki wczesnonowożytnej, tak w zakresie historii Polski jak i Europy -H1A-U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 - Docenia i szanuje dziedzictwo Polski, ale także i innych krajów europejskich H1A_K02

K-K08 Samodzielnie rozwija zainteresowania epoką H2A_K06

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

ćwiczenia poświęcone dziejom Polski i Europy (z elementami dziejów Świata) w epoce wczesnonowożytnej (XVI-XVIII).

Pełny opis:

Epoka wczesnonowożytna była epoką bardzo intensywnych kontaktów międzynarodowych (w tym także wojny). To także "mała epoka lodowcowa", a trakcie której ochłodzenie klimatu sprawiło zmianę zachowań ludzkich w dniu codziennym. Klimat wpłynął na choćby na sposób ubierania, a tym samym produkcji - trzeba było produkować znacznie grubsze materiały na ubrania niż dotąd. W tej epoce Europejczycy rozpoczęli intensywną ekspansję na inne kontynenty, co wprawdzie zaowocowało rozszerzeniem horyzontów geograficznych, rozwojem handlu dalekosiężnego, wywołało inflację cen w Europie, ale doprowadziło też do zniszczenia choćby kultur państw mezoamerykańskich. Z szerokiej palety problematyki można będzie jednak w trackie semestru zwrócić uwagę na najważniejsze, węzłowe problemy tej epoki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jerzy Topolski, Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795). Poznań 1993.

Urszula Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008.

Krzysztof Mikulski, Jacek Wijaczka, Historia powszechna. wiek XVI-XVIII, Warszawa 2012.

Literatura pomocnicza:

Zarys historii Europy, XVII wiek, red. J. Bergin, tłum. M. Urnański, Warszawa 2001.

Zarys historii Europy, XVIII wiek, red. J. Bergin, tłum. M. Urnański, Warszawa 2000.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994,

Maria Bogucka Dzieje kultury polskie, Warszawa 1988.

Cezary Kuklo Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

Kurt Baschwitz, Czarownice. Dzieje procesów o czary, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1999.JÓZEF A. GIEROWSKI, Historia Polski, t. II (1505-1764) i III (1764-1864), Warszawa 1985; Dzieje Polski, pod red. J. TOPOLSKIEGO, Warszawa 1977;

S. GRZYBOWSKI, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), Kraków 2000.; J.A. GIEROWSKI, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648- 1763), Kraków 2001. S. GRODZISKI, Polska w czasach przełomu (1764-1815), Kraków 1999.

MARIUSZ MARKIEWICZ, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; JERZY TOPOLSKI, Zarys dziejów Polski, Warszawa 1986;Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV wieku do r. 1795, red. Juliusz Bardach, Warszawa 1971; Historia nauki polskiej, red. Bohdan Suchodolski, t. II, Wrocław 1970.

ANDRZEJ WYCZAŃSKI, Polska Rzecząpospolitą szlachecką, Warszawa 1991.

MARIA BOGUCKA, Dzieje kultury polskiej do 1918 r., Wrocław 1991.

Historia dyplomacji polskiej, t. 1-2, red. Gerard Labuda, Marian Biskup, Zbigniew Wójcik, Ludwik Bazylow, Warszawa 1980, 1982.; JULIUSZ BARDACH, BOGUSŁAW LEŚNODORSKI, MICHAŁ PIETRZYK, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994, s.177-246, 284-330.

STANISŁAW PŁAZA, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1, Kraków 1997; Historia sejmu polskiego, t. I Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. JERZY MICHALSKI, Warszawa 1984.; JAN RUTKOWSKI, Historia gospodarcza Polski, t. 1: Czasy przedrozbiorowe, Poznań 1947; MARIA BOGUCKA, HENRYK SAMSONOWICZ, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 321-588; STANISŁAW LITAK, Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994.

Historia Kościoła w Polsce, red. BOLESŁAW KUMOR, t. II, III cz. 1, Poznań 1974, 1979.; Historia chłopów polskich, red. STEFAN INGLOT, t. I: Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, Warszawa 1970, s. 247-507.

I. IHNATOWICZ, A. MĄCZAK, B. ZIENTARA, J. ŻARNOWSKI, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996, s. 213-426; J. Tazbir, Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wrocław 1996

Wilhelm Schwendemann, Reformacja - w poszukiwaniu tego co istotne, "Rocznik Teologiczny" 2016, t. 58, nr 4, s. 564-581.

Maciej Ptaszyński, Reformacja jako wydarzenie medialne, "Czasy Nowożytne" 2010, t. 23, s. 227-244.

Jacek Wijaczka, Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 2016, t. 77, s. 379-406 .

R. Mackenney, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt, Warszawa 1997; T. Munck, Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, Warszawa 1998; J. Black, Europa XVIII wieku 1700-1789, Warszawa 1997; Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII w., Warszawa 1968 (i kolejne wydania); Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989; J. Topolski, Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795), Poznań 1994; Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, cz. 1-2, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1991; Człowiek Renesansu, pod red. E. Garina, Warszawa 2001; Człowiek Baroku, pod red. R. Villariego, Warszawa 2001; Człowiek Oświecenia, pod red. M. Vovelle`a, Warszawa 2001; Zarys historii Europy. XVII wiek, pod red. J. Bergina, Warszawa 2003; Zarys Historii Europy. XVIII wiek, pod red. T. C. W. Blanninga, Warszawa 2003; M. Małowist, Europa i jej ekspansja XIV-XVII w., Warszawa 1993; S. E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971.Ronald H. Bainton, Tak oto stoję – Marcin Luter, Katowice 1995; Bernard Cottert, Kalwin, Warszawa 2000; Stanisław Piwko, Jan Kalwin: życie i dzieło, Warszawa 1995; K. Chodynicki, K. Piwarski, Reformacja i wojny religijne, Poznań 1998 - do tego literatura podawana na zajęciach do bardziej szczegółowych kwestii omawianych w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kucharski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują analizę wybranych, węzłowych problemów epoki nowożytnej (XVI-XVIII w.), przed wszystkim w Europie i w mniejszym zakresie na świecie. Wybrane aspekty historii politycznej, społecznej i dziejów kultury zostaną przedstawione w swoich najbardziej charakterystycznych i kontrastowych przejawach.

Pełny opis:

1. Początek i koniec epoki nowożytnej. Główne wydarzenia – niewyraźność cezur chronologicznych.

2. Jaka ideologia? – antropocentryzm humanizmu czy optymizm i scjentyzm oświecenia

3. Kto odkrył inne kontynenty i rządził światem? – Hiszpanie i Portugalczycy czy Anglicy, Francuzi i Holendrzy. Wielkie odkrycia geograficzne i kolonializm w XV-XVIII w.

4. Wojny włoskie (1494-1559) czy wojna 80-letnia (1567/1568-1648) i ekspansja turecka - Największe konflikty militarne w Europie XVI w.

5. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) czy wojna domowa w Anglii (1642-1651)? - Największe konflikty zbrojne w XVII w. na Starym Kontynencie

6. Wielka wojna północna (1700-1721) i wojna o sukcesję hiszpańską (1700-1713/14) – wojna siedmioletnia (1756-1763) i wojna o sukcesję austriacką (1740-1748) – wielkie wojny XVIII-wiecznej Europy i świata

7. Jaki ustrój? – monarchia absolutna czy parlamentaryzm i republikanizm. Francja, Cesarstwo i Rosja kontra Anglia, Niderlandy i Wenecja.

8. Jaka kultura i sztuka – harmonia renesansu czy różnorodność i bogactwo baroku?

9. Jaka religia? – katolicyzm czy protestantyzm – Reformacja i kontrreformacja XVI w. Konflikty wyznaniowe i reformy Kościoła.

10. Jaka gospodarka? – tradycja feudalna czy nowe formy produkcji wczesnokapitalistycznej – system folwarczno-pańszczyźniany, a rewolucja przemysłowa

11. Dwie strony życia – Bieda i bogactwo, higiena i brud. Różne aspekty życia codziennego

12. Wieś, miasto i mobilność. Życie w mieście i na wsi, a życie w podróży.

13. Cienie dziejów nowożytnej Europy. Klęski elementarne, epidemie, procesy o czary.

14. Blaski i osiągnięcia wczesnej nowożytności. Postęp naukowy i techniczny.

15. Znaczenie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (1775-1783).

Literatura:

Alvarez Manuel Fernandez, Cesarz Karol V, Warszawa 2003.

Alvarez Manuel Fernandez, Izabela Katolicka, Warszawa 2007.

Anusik Zbigniew, Gustaw II Adolf, Wrocław 1996.

Ashenburg Katherine, Historia brudu, Warszawa 2009.

Basista Jakub, Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej, Kraków 2007.

Baszkiewicz Jan, Henryk IV Wielki, Warszawa 1995.

Baszkiewicz Jan, Richelieu, Warszawa 1984.

Bèrenger J., Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV-XVIII), tł. M. Forycki, Poznań 2002.

Biernacki Witold, Wojna trzydziestoletnia (cz. 1) Powstanie czeskie i wojna o Palatynat 1618-1623, Zabrze 2008.

Black Jeremy, Europa XVIII wieku 1700-1789, przełożył Jarosław Mikos, Warszawa 1997.

Bogucka Maria, Maria Stuart, Wrocław 2009.

Borowski Andrzej, Renesans, Kraków 2002.

Brouwer Johan, Joanna Szalona. Tragiczne życie w niespokojnym czasie. Przełożyła Halina Leonowicz, Warszawa 1991.

Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 2007.

Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 2007.

Burke Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech. Przełożył Wojciech K. Siewierski, Warszawa 1991.

Burke Peter, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie. Przekład Robert Pucek, Michał Szczubiałka, Warszawa 2009.

Burke Peter, Renesans, Kraków 2009.

Burkhardt Johannes, Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617). Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym, Warszawa 2009.

Byrne Muriel St. Clare, Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej. Przełożyła Anna Staniewska, Warszawa 1971.

Carlton Charles, Karol I, Warszawa 1993.

Cesare Beccaria (1738-1794) reformator prawa karnego i jego epoka, pod red. Stanisława Salmonowicza, Toruń 1995.

Chaunu Pierre, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa1989.

Chaunu Pierre, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550). Przełożył Jan Grosfeld, Warszawa 1989.

Cloulas Ivan, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu. Z języka francuskiego przełożyli Barbara i Michał Pireccy, Poznań 1999.

Cordingly David, Życie i zwyczaje piratów, Warszawa 2006.

Człowiek baroku, pod red. Rosaria Villariego, Warszawa 2001.

Dauxois J., Cesarz alchemików. Rudolf II Habsburg, Kraków 1997.

De Lara Manuel T., Baruque Julio V., Ortiz Antonio D., Historia Hiszpanii. Przełożył Szymon Jędrusiak, wyd. 2, Kraków 1999.

Decker Michel de, Maria Antonina. Niebezpieczne związki królowej, Warszawa???

Decot Rolf, Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007.

Defourneaux Marcelin, Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym. Przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa 1968.

Delumeau Jean, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. 1-2. Przełożył Jan Maria Kłoczowski, Warszawa 1986.

Delumeau Jean, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVII w., tł. A. Szymański, Warszawa 1986.

Erickson Carolly, Henryk VIII. Z angielskiego przełożył Piotr Szymor, Warszawa 2001.

Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Część 1: społeczeństwo, kultura, ekspansja. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Antoniego Mączaka, Warszawa 1991.

Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Część 2: ideologie, kryzysy, konflikty. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Antoniego Mączaka, Warszawa 1992.

Fernández-Armesto Felipe, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia. Przełożył Jan Jackiewicz, Warszawa 2003.

Fischer-Fabian F., Krzysztof Kolumb. Bohater czy łotr?, Warszawa 2006.

Friedenthal R., Marcin Luter. Jego życie i czasy, tł. C. Tarnogórski, Warszawa 1991.

Gać Jan, Raj utracony. Śladami chrześcijaństwa. Pierwsze misje jezuitów w Ameryce, Kraków 2009.

Godwin Goodfrey, Prywatny świat kobiet otomańskich, Warszawa 2008.

Greenblatt Stephen, Shakespeare: stwarzanie świata, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007.

Grobis Jerzy, U podstaw brytyjskiej polityki równowagi sił w Europie w latach 1685-1763, Łódź 2008.

Grodziski Stanisław, Habsburgowie. Dzieje dynastii, Wrocław 1998.

Halil Inalcik, Imperium osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Kraków 2006.

Hazard Paul, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa 1974.

Holmes Richard, Wiek cudów. jak odkrywano piękno i grozę nauki, Warszawa 2010.

Horn Ildiko, Andrzej Batory, Warszawa 2010.

Huizinga Johan, Kultura XVII‒wiecznej Holandii. Wstęp, opracowanie i przekład z języka niderlandzkiego i niemieckiego Piotr Oczko, Kraków 2008.

Im Hof Ulrich, Europa oświecenia, przekład Małgorzata Łukaszewicz, Warszawa 1995.

Israel Jonathan I., Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu (1550-1750), Warszawa 2009.

Janáček Josef, Śmierć Wallensteina, przeł. W. Nawrocki, Katowice 1976.

Kamen Henry, Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku. Przekład Tomasz Prochenka, Warszawa 2008.

Kamen Henry, Inkwizycja hiszpańska. Przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Warszawa 2005.

Kamieński Andrzej, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań 2002.

Kierul Jerzy, Kepler, Warszawa 2007.

Kierul Jerzy, Newton, Warszawa???

Kizik Edmund, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001.

Klaniczay Tibor, Renesans. Manieryzm. Barok. Wybór i posłowie J. Ślaski. Przekład z węgierskiego E. Cygielska, Warszawa 1986.

Klein Shelley, Najgroźniejsi piraci w historii, tł. B. Gutowska-Nowak, Warszawa 2007.

Kordeczuk Józef, Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku: z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku, Wrocław 1999.

Kreigseisen Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska, Warszawa 2010.

Krokosz Paweł, Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków 2010.

Larsson Lars Olof, Gustaw Waza. Ojciec państwa szwedzkiego czy tyran?, Warszawa????

Laven Mary, Dziewice weneckie. Przełożył Andrzej Szymański, Warszawa 2006.

Lecler J., Historia tolerancji w wieku reformacji, tł. L. i H. Kühn, t. 1-2, Warszawa 1964.

Leonardo da Vinci. Artysta i dzieło, Warszawa 2006.

Levack Brian P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, wyd. 2, Wrocław 2009.

Levi Anthony, Ludwik XIV. Epoka intryg i spisków, Warszawa ???

Liljegren Bengt, Karol XII, Gdańsk 2010.

Łotman Jurij, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, wyd. 2, Gdańsk 2011.

MacDouohg Giles, Fryderyk Wielki, Warszawa 2009.

Mackenney Richard, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt. Przełożyły Anna Staniewska i Dorota Dywańska, Warszawa 1993.

Magdziarz Wojciech St., Ludwik XIV

Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2002.

Mendyk Jacek, Wielcy wojownicy Japonii: Toyotomi Hidegoshi 1537-1598, Warszawa 2009.

Michalski Sergiusz, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989.

Miller John, Stuartowie. Królowie Anglii i Szkocji, Warszawa????

Molenda Jarosław, Poczet odkrywców i zdobywców Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.

Munck Thomas, Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, przełożył Robert Sudół, Warszawa 1988.

Murat Inès, Colbert, Warszawa 1998.

Napierała Piotr, Się Robert Walpole (1676-1745). Twórca brytyjskiej potęgi, Poznań 2008.

Napierała Piotr, Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Gdynia 2010.

Nicholl Charles, Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni, Warszawa 2006.

Noel Gerard, Występni papieże renesansu, Warszawa 2007.

Noel Gerard, Występni papieże renesansu. Przełożyła Grażyna Waluga, Warszawa 2007.

Oberman Heiko A., Marcin Luter. Człowiek między bogiem a diabłem, Gdańsk 1996.

Pawłow Andriej, Perrie Maureen, Iwan Groźny. Car i tyran, Warszawa???

Pelikan Jaroslav, Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700), Kraków 2010.

Pirożyński Jan, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

Ranke Leopold, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, tł. J. Zarański, Z. Żabicki, Warszawa 1974.

Reinhard Wolfgang, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności. Tł. J. Antkowiak, Warszawa 2009.

Roland Susan, Elżbieta I. Królowa piratów, Warszawa???

Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. 3, Wrocław 1988.

Salmonowicz Stanisław, Fryderyk Wielki….

Salmonowicz Stanisław, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987.

Schilling Heinz, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społeczeństwo – państwo. Przekład J. Górny, K. Kowalewski, Warszawa 2010.

Schilling Heinz, Konfesjonalizacja. Kościół i państwo w Europie doby przednowoczesnej, Poznań 2010.

Schindler Norbert, Ludzie prości, ludzie niepokorni… Kultura ludowa w początkach dziejów nowożytnych. Przekład Barbara Ostrowska, Warszawa 2002.

Schweitzer Albert, Jan Sebastian Bach, wyd. 3, Warszawa 2009.

Smolucha Janusz, Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999.

Starkey David, Elżbieta I. Walka o tron, Warszawa 2008.

Starkey David, Królowe. Sześć żon Henryka VIII, Warszawa 2010.

Starkey David, Królowe. Sześć żon Henryka VIII, Warszawa 2010.

Stevens Carol B., Rosyjskie wojny 1460-1730. Narodziny mocarstwa, Warszawa 2010.

Stirling Stuart, Pizarro: pogromca Inków, Warszawa 2005.

Stoye John, Davies Norman, Oblężenie Wiednia. Spuścizna Sobieskiego, Warszawa 2009.

Sucheni-Grabowska Anna, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1: Geneza egzekucji dóbr, Wrocław 1974.

Szczucki Lech, nonkonformiści religijni XVI i XVII w. Studia i szkice, Warszawa 1993.

Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999, pod red. Jana Harasimowicza, Warszawa 2000.

Tafiłowski Piotr, Wojny włoskie: 1494-1559, Zabrze 2007.

Taracha Cezary, Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku, Lublin 2005.

Tekiela Łukasz, Wojna trzydziestoletnia na Górnych Łużycach. Aspekty militarne, Racibórz 2010.

Thurnbull Stephen, Wojny złotego wieku, Warszawa 2007.

Viroli Maurizio, Uśmiech Machiavellego. Biografia, Warszawa 2006.

Wijaczka Jacek, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”, Olsztyn 2010.

Wijaczka Jacek, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Toruń 2007.

Wijaczka Jacek, Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V (1519-1556), Kielce 1998.

Witasek Marian, Konstantynopol 1453, Warszawa 2008.

Wojtczak Jarosław, Powstanie Tupaka Amaru, Warszawa 2007.

Wojtowicz Jerzy, Masoneria – wielka niewiadoma? Studium z dziejów tzw. tajnych towarzystw w Europie nowożytnej (XVIII-XX w.), Toruń 1992.

Wolke Lars Ericson, Larsson Göran, Villstrand Nils Erik, Wojna trzydziestoletnia. Europa i świat 1618-1648, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

ćwiczenia dotyczące historii Polski i Europy w epoce wczesnonowożytnej

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone zapoznaniu studentów z wybranymi problemami dziejów państwa polsko-litewskiego i Europy (częściowo innych kontynentów) w XVI-XVIII w. Zaszły bowiem wówczas procesy, które do dzisiaj determinują rozwoju poszczególnych państw. Jednym z nich była reformacja, która doprowadziła do podziału wyznaniowego Europy i świata. Wraz z nim nastąpiły istotne zmiany społeczno-gospodarcze, a także mentalnościowe, które do chwili obecnej determinują zachowania społeczne, a także rozumienie wielu pojęć, jak choćby demokracji.

Literatura:

Janusz Tazbir, Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wrocław 1996

Wilhelm Schwendemann, Reformacja - w poszukiwaniu tego co istotne, "Rocznik Teologiczny" 2016, t. 58, nr 4, s. 564-581.

Maciej Ptaszyński, Reformacja jako wydarzenie medialne, "Czasy Nowożytne" 2010, t. 23, s. 227-244.

Jacek Wijaczka, Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 2016, t. 77, s. 379-406 .

Markiewicz Mariusz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004;

-Mikulski K. Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 2012

Człowiek baroku pod red. R. Villariego, Warszawa 2001; R. Mackenney, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt, Warszawa 1997; T. Munck, Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, Warszawa 1998; J. Black, Europa XVIII wieku 1700-1789, Warszawa 1997; Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII w., Warszawa 1968 (i kolejne wydania); Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989; J. Topolski, Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795), Poznań 1994; Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, cz. 1-2, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1991; Człowiek Renesansu, pod red. E. Garina, Warszawa 2001; Człowiek Baroku, pod red. R. Villariego, Warszawa 2001; Człowiek Oświecenia, pod red. M. Vovelle`a, Warszawa 2001; Zarys historii Europy. XVII wiek, pod red. J. Bergina, Warszawa 2003; Zarys Historii Europy. XVIII wiek, pod red. T. C. W. Blanninga, Warszawa 2003; M. Małowist, Europa i jej ekspansja XIV-XVII w., Warszawa 1993; S. E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971.Ronald H. Bainton, Tak oto stoję – Marcin Luter, Katowice 1995; Bernard Cottert, Kalwin, Warszawa 2000; Stanisław Piwko, Jan Kalwin: życie i dzieło, Warszawa 1995; K. Chodynicki, K. Piwarski, Reformacja i wojny religijne, Poznań 1998

Człowiek Oświecenia pod red. M. Vovelle a, Warszawa 2001

Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII – XVIII w., Łódź 1975

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.