Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka opracowania akt pruskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-MOAP-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka opracowania akt pruskich
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa umiejętność odczytywania tekstów neogotyckich

- minimalna znajomość jeżyka niemieckiego

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Realizacja przedmiotu - 30h


2. Konsultacje indywidualne - 15h


3. Przygotowanie do zajęć - 15 h


4. Przygotowanie referatu - 20 h


5. Przygotowanie projektu grupowego poza godzinami zajęć - 30 h

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 - ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archiwistyki związaną z opracowaniem akt wytworzonych przez kancelarię pruską


K_W05 - ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat opracowywania akt kancelarii pruskiej


K_W06 - ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat typów i form dokumentacji oraz sposobów ich powstawania


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 - posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych,dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych


K_U06 - potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych źródeł będących przedmiotem badania archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki


K_U14 - umie interpretować i stosować polskie i międzynarodowe akty prawne będące podstawą działalności archiwów


K_U15 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę jej skuteczności i przydatności w pracy zawodowej


K_U17 - potrafi współdziałać i pracować w grupie ze świadomością ról przypisanych poszczególnym jej członkom

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie wybrać najefektywniejsze metody i środki na potrzeby realizacji konkretnego zadania uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy


K_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do opracowywania akt wytworzonych przez kancelarię pruską. W trakcie kursu zostaną podjęte kwestie związane z funkcjonowaniem kancelarii pruskiej i wytworzoną przez nią dokumentacją, problemami związanymi z jej opracowaniem oraz zostaną omówione poszczególne etapy tego procesu. W trakcie zajęć studenci podejmą też próbę opracowania spreparowanego zespołu archiwalnego.

Pełny opis:

Jednym z trzech podstawowych rodzajów kancelarii akt spraw występujących na ziemiach polskich jest pruska kancelaria akt spraw. Model ten występował na terenach objętych zaborem pruskim i funkcjonował w latach 1772 - 1945 . W związku z tym w archiwach działających w zachodnich rejonach Polski znajdują się liczne zespoły akt wytworzonych przez ten rodzaj kancelarii. Posiadają one swoje charakterystyczne cechy i stwarzają specyficzne problemy w podczas ich opracowania. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z funkcjonowaniem pruskiej kancelarii akt spraw, w tym z podstawowymi rodzajami powstające w niej dokumentacji oraz ich obiegiem. W dalszej części kursu omówiony zostanie proces opracowania tego rodzaju akt oraz problemy pojawiające się w jego trakcie. Ten etap zakończy się przygotowaniem referatu, w którym każde z uczestników przedstawi referat prezentujące wybrany zespół archiwalny wytworzony przez pruską kancelarii akt spraw ze szczególnym uwzględnieniem jego opracowania. Drugi etap zajęć zostanie przeznaczony na grupowe opracowanie spreparowanego na te potrzeby zespołu archiwalnego, które zakończy się przygotowaniem inwentarza archiwalnego.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie i przedstawienie referatu

- projekt grupowy - opracowanie zespołu archiwalnego

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Konopa, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Bartłomiej Konopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hlebionek
Prowadzący grup: Jagoda Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hlebionek
Prowadzący grup: Marcin Hlebionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)