Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka opracowania zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-MOZA31-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka opracowania zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii archiwalnej. Znajomość podstawowych funkcji archiwów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 3 punkty, co odpowiada 75 godzinom pracy studenta, w tym:

za udział w zajęciach dydaktycznych – 1 punkt (30 godzin pracy)

za przygotowanie do zajęć – 0,5 punktu (12,5 godzin pracy)

za przygotowanie się do egzaminu – 1,5 punktu (37,5 godzin pracy)

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu archiwalnego (K_W05. K_W22).


Zna zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania zasobu archiwalnego (K_W05, K_W22).


Zna standardy opisu archiwalnego (K_W05, K_W22).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi stosować zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania archiwalnego (K_U01, K_U02).


Potrafi stosować standardy opisu archiwalnego (K_U01, K_U02).


Potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne w metodyce opracowania zasobu archiwalnego (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role. Podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań (K_K02).


Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania (K_K03).


Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające identyfikacji w przeszłości (K_K04).


Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej (K_K05).


Stosuje postawę i zachowania pożądane w zawodzie archiwisty, przewidziane w międzynarodowym lub narodowym kodeksie etycznym archiwisty (K_K05).


Nie rozpowszechnia informacji uzyskanych w trakcie pracy z dokumentacją, przestrzegając tajemnicy służbowej swego pracodawcy i wszystkich jednostek organizacyjnych, w których dokumentację ma wgląd (K_K05).


Nie wykorzystuje swojego uprzywilejowanego dostępu do materiałów archiwalnych dla osiągnięcia korzyści osobistych jakiegokolwiek rodzaju (K_K05).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką opracowania zasobu archiwalnego w zakresie ogólnego modelu w wersji tradycyjnej i przy użyciu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów aktowych. Zdobyta wiedza stanowi punkt wyjścia do opanowania umiejętności opracowywania poszczególnych rodzajów zespołów i dokumentacji.

Pełny opis:

1. Rozwój metodyki opracowania zasobu archiwalnego.

2. Ogólny model opracowania - cel, zasady, metody i etapy.

3. Elementy rozpoznawcze archiwaliów.

4. Charakterystyka poszczególnych etapów opracowania archiwalnego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych:

a. studia wstępne;

b. wyodrębnianie lub scalanie zespołu archiwalnego;

c. brakowanie archiwalne;

d. wybór metody porządkowania i ustalenie schematu układu akt;

e. porządkowanie właściwe zespołu archiwalnego;

f. inwentaryzacja zespołu archiwalnego (opis na poziomie jednostki archiwalnej);

g. opracowanie wstępu do inwentarza archiwalnego i karty zespołowej (opis na poziomie zespołu archiwalnego);

5. Systematyka tradycyjnych pomocy archiwalnych.

6. Opis archiwaliów w systemach informatycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kwiatkowska W., Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014.

Kwiatkowska W., Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016.

Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 2004.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 52-88.

Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

Ryszewski, B. Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.

Portal internetowy NDAP www.archiwa.gov.pl: akty normatywne NDAP.

ISAD(G): Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna, Wersja 2, 1999/Warszawa 2005, https://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/isad_ISADv2PL.pdf.

ISAAR (CPF): Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin, wersja 2, Warszawa 2006, https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_PL.pdf.

ISDF: Międzynarodowy standard opisu funkcji, 2007/Warszawa 2017, https://www.ica.org/sites/default/files/cbps_2007_guidelines_isdf_pl.pdf.

ISDIAH: Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, 2008/Warszawa 2017, https://www.ica.org/sites/default/files/cbps_2008_guidelines_isdiah_pl.pdf.

Literatura uzupełniająca:

Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, wybór i opracowanie M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001.

Komputeryzacja archiwów, t. 1. Problemy opracowania archiwaliów staropolskich w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red. B. Ryszewski, Toruń 1994; t. 2. Problemy komputeryzacji archiwów: zagadnienia ogólne, opracowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red, B. Ryszewski, Toruń 1996; t. 3. Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archiwów red. H. Robótka, Toruń 1997; t. 4. Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów, red. H. Robótka, Toruń 1998; t. 5. Problemy opisu archiwaliów w skomputeryzowanych archiwalnych systemach informacyjnych, red. H. Robótka, Toruń 1999; t.6. Problemy opracowania kartoteki haseł wzorcowych dla opisu archiwaliów w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red. H. Robótka Toruń 1999.

Konarski K., Podstawowe zasady archiwistyki, Archeion, t. 19/20, 1951, s. 19-104.

Konarski K., Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, Archeion, t. 21, 1952, s. 192-201.

Kwiatkowska W., Miejsce opracowania zasobu archiwalnego we współczesnej myśli i praktyce archiwalnej, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009, s. 33-52.

Kwiatkowska W., Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, „Archiwa Kancelarie Zbiory”, nr 1 (3), 2010, s. 107-129.

Kwiatkowska W., Wpływ zasady proweniencji na metodykę opracowania zasobu archiwalnego w Polsce, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, s. 139-156.

Stebelski A., Porządkowanie akt, Archeion, t. 19/20, 1951, s. 101-138.

Wolff A., Archiwalne karty inwentarzowe, Archeion, t. 17, 1948, s. 151-163.

Artykuły obejmujące problematykę opracowania zamieszczone w czasopismach archiwalnych, m. in. Archeion, Archiwista Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

ocena bardzo dobra (5) - 90-100%

ocena dobra plus (4,5) - 80-89%

ocena dobra (4) - 70-79%

ocena dostateczna plus (3,5) - 60-69%

ocena dostateczna (3) - 50-59%

ocena niedostateczna (2) - poniżej 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Przedmiot w formie komplementarnej - część zajęć odbywanie się w formule on-line asynchronicznej, poprzez platformę Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4331

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Roman
Prowadzący grup: Wanda Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)