Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka udostępniania zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-MUZA-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka udostępniania zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

"Wstęp do archiwistyki"

"Współczesna dziedzina archiwalna"

"Prawo archiwalne"


Gotowość do przyswojenia nowych wiadomości i umiejętności z zakresu udostępniania zasobu archiwalnego.


Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu archiwistyki: funkcje i zadania archiwów, typy archiwów, sieci archiwów, specyfika zasobu archiwalnego; a także znać podstawowe akty normatywne określające zakres działania placówek archiwalnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 3 punkty, co odpowiada 75 godzinom pracy studenta, w tym:

za godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 1,2 pkt (30 godzin pracy)

za pracę indywidualną studenta:

1) przygotowanie do zajęć - 0,8 pkt (20 godzin pracy)

2) przygotowanie do sprawdzianów pisemnych - 0,4 pkt (10 godzin pracy)

3) przygotowanie zadań i projektów - 0,6 pkt (15 godzin pracy).

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Ma uporządkowaną wiedzę na temat udostępniania zasobu archiwalnego. K_W05. H1A_W04

W02: Ma podstawową wiedzę o człowieku jako użytkowniku informacji oraz zasobów informacyjnych. K_W20. S1A_W05

W03: Zna zasady, metody i narzędzia nowoczesnego udostępniania zasobu archiwalnego w duchu powszechności dostępu.

W04: Zna zasady powstawania i funkcjonowania archiwalnych systemów informacyjnych. K_W20. S1A_W05

W05: Zna metody i narzędzia badania systemu informacji archiwalnej.

W06: Zna metody i problemy badawcze różnych nauk, aby przewidywać ich potrzeby informacyjne i planować działania zachęcające do wykorzystywania zasobu archiwalnego i wspomagające zachęconych użytkowników w pokonywaniu barier informacyjnych.

W07: Zna metody badania potrzeb informacyjnych społeczeństwa, jego poszczególnych grup i jednostek.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Ma umiejętności infobrokerskie – umie aktywnie wyszukiwać informacje w sieci Internet i zasobach instytucji archiwalnych, rozpoznawać je i oceniać. K_U02. H1A_U01

U02: Potrafi przeszukiwać, analizować i użytkować archiwalne bazy danych.

U03: Potrafi wyszukiwać informację w systemie informacji archiwalnej.

U04: Potrafi stosować zasady, metody i narzędzia nowoczesnego udostępniania w duchu powszechności dostępu.

U05: Potrafi stosować zasady powstawania i funkcjonowania systemów informacyjnych do potrzeb dziedziny archiwalnej.

U06: Potrafi stosować podstawowe metody i narzędzia badania systemu informacji archiwalnej.

U07: Potrafi planować działania zachęcające do wykorzystywania zasobu archiwalnego i wspomagające zachęconych użytkowników w pokonywaniu barier informacyjnych.

U08: Potrafi stosować metody badania potrzeb informacyjnych społeczeństwa, jego poszczególnych grup i jednostek.

U09: Potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne w metodyce udostępniania zasobu archiwalnego. K_U14. K_U15. S1A_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role. Podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalających na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań. K_K02. H1A_K02

K02: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K_K03. H1A_K03

K03: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające identyfikacji w przeszłości. K_K04. H1A_K04

K04: Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej. K_K05. H1A_K04

K05: Stosuje zasadę swobodnego i równego dostępu do zasobu archiwalnego przy zachowaniu prawa do prywatności.

K06: Przestrzega zasadę równości wszystkich użytkowników.

K07: Stosuje postawę i zachowania pożądane w zawodzie archiwisty, przewidziane w międzynarodowym lub narodowym kodeksie etycznym archiwisty.

K08: Nie wykorzystuje swojego uprzywilejowanego dostępu do materiałów archiwalnych dla osiągnięcia korzyści osobistych jakiegokolwiek rodzaju.


Metody dydaktyczne:

eksponujące: pokaz;

podające: opis, pogadanka, wykład konwersatoryjny;

poszukujące: ćwiczeniowa, obserwacji, referatu, studium przypadku;

w kształceniu online: metody ewaluacyjne, służące prezentacji treści;

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

„Metodyka udostępniania zasobu archiwalnego” są to ćwiczenia laboratoryjne podczas których studenci poznają cel, metody i zasady udostępniania zasobu archiwalnego, standardy udostępniania materiałów archiwalnych; zakres i formy udostępniania materiałów archiwalnych; projektowanie i przeprowadzanie badań potrzeb użytkowników, efektywności informacyjnej systemu informacji archiwalnej; działalność informacyjną, edukacyjną i promocyjną archiwum. Od studentów wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu archiwistyki i informacji archiwalnej: funkcje i zadania archiwów, typy archiwów, sieci archiwów, zasady archiwistyki, specyfika zasobu archiwalnego; ogólna znajomość podstawowych aktów normatywnych określających zakres działania placówek archiwalnych.

Pełny opis:

1. Udostępnianie – zakres i definicja, metody udostępniania, zasada publiczności archiwów

2. Normatywy a udostępnianie w archiwach

4. Użytkownicy informacji archiwalnej

3. Procedury udostępniania w różnych typach archiwów

Literatura:

Literatura ogólna:

• Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez naczelnego dyrektora archiwów państwowych w latach 1952-2000, wybór i opracowanie Maria Tarakanowska i Ewa Rosowska, Warszawa 2001 (normatywy dotyczące zasad udostępniania zasobu archiwalnego).

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173.

• Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, dostępny na World Wide Web: www.sap.waw.pl

• Principles of Access to Archives. Draft, ICA, 26.05.2011, [on-line] http://www.ica.org/9401/actualits-vnements/principes-daccs-aux-archives-votre-avis-nous-intresse.html

• A. Menne – Haritz, Dostęp do archiwów czyli przeformułowanie archiwalnego paradygmatu, Archeion, t. 104, 2002.

• C. Gränström, Społeczny dostęp do informacji archiwalnej, Archeion, t. 101, 2000;

• M. A. Greene, The Power of Meaning: The Archival Mission in the Postmodern Age, The American Archivist, vol. 65, 2002, nr 1.

• W. Chorążyczewski, A. Rosa, Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?, Archiwista Polski, nr 3 (59), 2010, s. 23-42.

• Cz. Biernat, Udostępnianie materiałów archiwalnych, Archeion, t. 81, 1986, s. 7 – 32.

• D. Nałęcz, Europejska polityka dostępu do archiwów, Archeion, t. 99, 1998, s. 54 – 74.

• A. Rosa, Zasada publiczności archiwów. Jedna zasada, rożne interpretacje [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2 Teoria archiwalna wczoraj - dziś - jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, s. 21 - 54.

• H. Barczak, Międzynarodowa Rada Archiwów w sprawie liberalizacji dostępu do materiałów archiwalnych, „Archeion” 1968, t. 50.

• D. Grot, Dostęp do archiwów a inne prawa i wolności, Archeion, t. 109, 2006, s. 10-40.

• D. Grot, Dostępność zasobów archiwów państwowych (część trzecia), Problemy Archiwistyki, nr 2 (2), 2009 [on-line]

• D. Grot, Dostępność zasobów archiwów państwowych (część czwarta), Problemy archiwistyki, nr 3 (3), 2009 [on-line].

• D. Grot, Dostępność zasobu archiwów państwowych (część piąta), Problemy Archiwistyki, nr 4 (4), 2009 [on-line].

• R. Górski, O udostępnianiu archiwaliów proweniencji prywatnej słów kilka, Problemy Archiwistyki, nr 4 (4), 2009 [on-line].

• R. Górski, Pracownie naukowe czy udostępnianie on-line. Z perspektywy archiwisty i użytkownika, Archiwista Polski, nr 4 (64) 2011, s. 35 - 53.

• A. Barszcz, Między dostępem do informacji publicznej a ochroną interesów państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli. Dylematy udostępniania zasobu w archiwach wyodrębnionych, Problemy Archiwistyki, nr 4 (4), 2009 [on-line].

• B. Ryszewski, Przegląd i systematyka pomocy archiwalnych polskich i obcych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu, Archeion, t. 88, 1990, s. 7-20.

• B. Ryszewski, Uwagi o dawnych i nowych przewodnikach archiwalnych, Archeion, t. 78, 1984, s. 31-44.

• B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994, s. 9 – 18.

• H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 80-97.

• A. Igielski, Potrzeby informacyjne indywidualnych użytkowników dokumentacji archiwalnej. Zakres i metody badań, Archiwista, rok XV, nr 1-2 (56-57), 1979, s. 25-34.

• D. Chyła, Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno-zachodniej w latach 2000–2010 z punktu widzenia muzealnika, „Archiwista Polski” 2010, nr 4 (60).

• H. Mazur, Działalność edukacyjna archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach (wybrane zagadnienia), Archiwista Polski, nr 2, 2011.

Literatura szczegółowa:

• Literatura rozproszona dotycząca drobnych zagadnień.

• Strony internetowe archiwów polskich i zagranicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji na zajęciach (aktywność): K01, K02, K03, K04,

Podlegająca ocenie praca na zajęciach (w grupach i indywidualna): U01, U02, U03, U06, U09, K01, K02, K07,

Przygotowanie wyznaczonych podlegających ocenie zadań i projektów: W05, W06, W07, U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, K05, K06, K08,

Wynik sprawdzianu pisemnego: W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, U04, U05, U06, U07, U08, U09, K05,

ndst - 0-49%

dst- 50-59%

dst plus- 60-69%

db- 70-79%

db plus- 80-85%

bdb- 86-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosa
Prowadzący grup: Agnieszka Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosa
Prowadzący grup: Agnieszka Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)