Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawowe problemy zarządzania i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-PPZiO-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawowe problemy zarządzania i organizacji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw przedsiębiorczości.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:


- uczestnictwo w zajęciach – 30 godz.,

Konsultacje merytoryczne - 15 godzin,

Egzamin końcowy - 5 godzin,2. Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta:


- wymagane powtórzenie materiału – 25 godz.,


3. Czas wymagany do przygotowania się do sprawdzianu pisemnego – 25 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1-wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny nauk o zarządzaniu


W2-opisuje wpływ zmian w otoczeniu na sposób funkcjonowania organizacji

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1-rozróżnia funkcje zarządzania i potrafi określić ich znaczenie dla organizacji

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia poznanie zasadniczych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach oraz instrumentów stosowanych m. in. w planowaniu działań ekonomicznych i motywowaniu pracowników.

Pełny opis:

Na wykładzie są poruszane następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące organizacji; rodzaje organizacji, zasoby organizacji, cele, misja,

2. Ewolucja nauk o zarządzaniu; klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania

3. Pojęcie zarządzania; rodzaje struktur organizacyjnych

4. Zarządzanie organizacją: rola i cechy menadżerów; style zarządzania; najwięksi współcześni menedżerowie

5. Planowanie w organizacji- planowanie strategiczne, rodzaje otoczenia organizacji, metody analizy otoczenia

6. Motywowanie w organizacji; istota motywacji, płacowe i pozapłacowe metody motywacji,

7. Etyka w biznesie – społeczna odpowiedzialność biznesu, Fair trade

8. Zarządzanie w skali międzynarodowej- globalizacja działalności gospodarczej; glokalizacja

9. Przedsiębiorstwa globalne-korzyści i kontrowersje funkcjonowania

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

2. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

2. Henry Mintzberg, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. Anna Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

1. Joseph Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2005.

2. Krzysztof Kietliński, Victor Martinez Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu sprawdzający następujące efekty kształcenia: W1 (+++), W2 (++), U1 (++)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czupich, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Mariusz Czupich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czupich, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Mariusz Czupich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czupich, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Mariusz Czupich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)