Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-PS22-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Proseminarium”, student musi wcześniej zaliczyć zajęcia:

- Vademecum badań naukowych,

- Wprowadzenie do historii,

- Wstęp do archiwistyki,

- Wstęp do prawoznawstwa,

- Podstawy prawa administracyjnego.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

- udział w indywidualnych konsultacjach – 6 godz., 0,2 pkt. ECTS.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta:

- wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek – 10 godz., 0,3 pkt. ECTS,

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 6 godz., 0,2 pkt. ECTS,

- przygotowanie pracy semestralnej (projektu) – 30 godz., 1 pkt. ECTS.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie konspektu wraz z określeniem celów pracy w oparciu o zadany temat – 10 godz., 0,3 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne, z których wywodzą się poszczególne metody.

K_W13 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych

K_W14 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł będących przedmiotem badania archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych

K_W15 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, dostępu do informacji


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych z wykorzystaniem różnych źródeł i metod

K_U02 ma umiejętności infobrokerskie – umie aktywnie wyszukiwać informacje w sieci Internet i w zasobach instytucji archiwalnych, rozpoznawać je i oceniać; potrafi przeszukiwać, analizować i użytkować archiwalne bazy danych; potrafi wyszukiwać informację w systemie informacji archiwalnej

K_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych

K_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U06 potrafi rozpoznać różne rodzaje źródeł będących przedmiotem badania archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację

K_U09 umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa naukowego

K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji

K_U16 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia własnych badań naukowych i metodyką tworzenia pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Zajęcia służą preorientacji fakultetowej, związanej z późniejszym wyborem seminarium dyplomowego. Wybierane są przez studentów z oferty aktualizowanej na bieżąco, która powiązana jest z ofertą seminaryjną. Mają wprowadzić w podstawy metodologiczne, charakterystyczne dla problematyki przewidywanego seminarium oraz w warsztat samodzielnej pracy naukowej.

Literatura:

https://www.wnh.umk.pl/student/prace-dyplomowe/

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa-Poznań 1985, wyd. 4

Miśkiewicz B.: Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny. Poznań 1975

Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, Bydgoszcz 2008

PRACA DYPLOMOWA – wymagania, budowa, forma, oprac. W. K. Roman, ss. 15.

system APD

wybrane poradniki na temat pisania prac dyplomowych

wybrane prace licencjackie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją UMK

Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z 18 kwietnia 2016 roku: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (frekwencja; bieżące przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w zajęciach, dyskusja); praca semestralna (przygotowanie pisemnej pracy proseminaryjne lub szczegółowego omówienia wybranej pracy naukowej- monografii z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją ), przygotowanie konspektu wraz z celami pracy na zadany temat - dyskusja na temat budowy pracy, próba obrony własnej koncepcji pracy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski, Krzysztof Kopiński
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski, Krzysztof Kopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski, Krzysztof Kopiński
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski, Krzysztof Kopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kopiński, Krzysztof Syta
Prowadzący grup: Krzysztof Kopiński, Krzysztof Syta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)