Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do archiwistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-WA-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do archiwistyki
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Gotowość do przyswojenia nowych wiadomości i umiejętności, chęć poznawania pracy archiwów i archiwistów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 2 punkty, co odpowiada 60 godzinom pracy studenta, w tym:

za godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- uczestnictwo w zajęciach 1 pkt (30 godzin pracy)

za godziny realizowane indywidualnie przez studenta:

- przygotowanie do zajęć 0,5 pkt (15 godzin pracy)

- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 0,5 pkt (15 godzin pracy)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Ma podstawową wiedzę o miejscu archiwistyki w systemie nauk oraz o ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice. K_W01. H1A_W01

W02: Zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki, rozumie jej źródła oraz zastosowania. K_W02. H1A_W02

W03: Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archiwistyki. K_W03. H1A_W03

W04: Ma podstawową wiedzę o powiązaniach archiwistyki z zarządzaniem dokumentacją oraz tych dwóch nauk z naukami o zarządzaniu, naukami historycznymi i innymi dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. K_W12. H1A_W05

W05: Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach z zakresu archiwistyki. K_W13; H1A_W06

W06: Ma podstawową wiedzę o archiwach i instytucjach kultury w Polsce i na świecie. Zna ich specyfikę i różnicę w zarządzaniu nimi. K_W18; H1A_W10

W07: Zna otoczenie zewnętrzne archiwów i innych instytucji dokumentacyjnych, orientuje się w życiu kulturalnym i naukowym swego kraju. Zna możliwości i formy udziału tych instytucji w planowanych lub realizowanych projektach. K_W19; H1A_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi stosować podstawową terminologię z zakresu archiwistyki. K_U05. H1A_U04

U02: Potrafi zastosować zasady teoretyczne archiwistyki podczas formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej. K_U10. H1A_U08. H1A_U09

U03: Potrafi rozpoznawać różne instytucje zajmujące się dokumentowaniem życia publicznego i określać ich rolę społeczną, a także miejsce w strukturze dziedziny archiwalnej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role. Podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań. K_K02. H1A_K02

K02: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K_K03. H1A_K03

K03: Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza archiwalnego), regionu, kraju, Europy; rozumie i dostrzega potrzebę jego promowania. K_K06; H1A_K05

Metody dydaktyczne:

Podające: pogadanka, wykład konwersatoryjny;

Poszukujące: ćwiczeniowa, obserwacji;

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wstęp do archiwistyki są to ćwiczenia wprowadzające, pozwalające studentom poznać archiwistykę jako dyscyplinę naukową, podstawową terminologię archiwalną, zasady archiwistyki i funkcje archiwów, a także współczesną dziedzinę archiwalną, jej wszystkie elementy i relacje jakie między nimi zachodzą. Od studentów wymagana jest gotowość do przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, chęć poznawania pracy archiwów i archiwistów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Teoria archiwistyki: przedmiot archiwistyki; podział archiwistyki; miejsce archiwistyki w systemie nauk

3. Problematyka archiwistyki: społeczne funkcje archiwów; zakresy działań archiwów i archiwistów;

4. Zasady teoretyczne archiwistyki

5. Terminologia archiwalna: archiwalia/materiały archiwalne/dokumentacja niearchiwalna;

6. Terminologia archiwalna: zespół archiwalny; zbiór archiwalny; zasób archiwalny

7. Terminologia achiwalna: kancelaria; registratura; archiwum

8. Polska dziedzina archiwalna; sieci archiwalne; organizacja wewnętrzna archiwów

9. Sprawdzian pisemny

10. Omówienie wyników sprawdzianu pisemnego

11. Archiwum Państwowe w Torunu w sieci archiwów państwowych; Archiwum Wojskowe w Toruniu w sieci archiwów państwowych wyodrębnionych

12. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako archiwum z powierzonym zasobem archiwalnym; Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej w sieci archiwów wyznaniowych

13. Fundacja Elżbiety Zawackiej w sieci archiwów społecznych; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jako archiwum

14. Wizyta w Archiwum Państwowym w Toruniu

15. Wizyta w archiwum wybranym przez studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chorążyczewski Waldemar, Zachęta do archiwistyki, Toruń 2022.

Chorążyczewski Waldemar, Archiwistyka dla początkujących, [on-line], https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Robótka Halina, Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej, Archiwistyka, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, dostępny on-line: www.sap.waw.pl

Ryszewski Bohdan, Archiwistyka. Przedmiot – zakres – podział (studia nad problemem), Warszawa – Poznań – Toruń 1972.

Ryszewski Bohdan, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (aktywność): K01, K02

Przygotowanie wyznaczonych podlegających ocenie zadań (udział w dyskusji na zajęciach, praca w grupach i indywidualna): W04, U01, U02, K01, K02,

Wynik sprawdzianów pisemnych: W01, W02, W03, W04, U01, U02,

Kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (25% oceny)

2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji (25% oceny)

3. Sprawdzian pisemny (50 % oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 51% do 59%

2 – 50% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosa
Prowadzący grup: Agnieszka Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)