Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesna biurowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-WB-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesna biurowość
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Osoba studiująca opanowała podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Wiedza ta - po powtórzeniu oraz omówieniu podczas zajęć - zostanie zweryfikowana w formie krótkiego sprawdzianu pisemnego (zob. Metody i kryteria oceniania).

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:


- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz., 1pkt. ECTS,


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:


- przygotowanie i zebranie odpowiedniego materiału do zajęć, w tym sprawdzianu z terminologii z zakresu zarządzania dokumentacją: 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,


- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego: 15 godz., 0,5 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 zna podstawową terminologię z zakresu zarządzania dokumentacją, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.


K_W06 ma uporządkowaną wiedzę na temat typów i form dokumentacji oraz sposobów ich powstawania.


K_W07 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania w zakresie wytwarzania dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem treści odnoszących się do współczesnych biur i urzędów.


K_W22 zna i rozumie normy prawne regulujące zasady postępowania z dokumentacją w instytucjach

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem różnych źródeł i metod


K_U07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów; potrafi formułować i uzasadniać własne opinie w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania dokumentacją


K_U08 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zarządzania dokumentacją, w języku polskim


K_U10 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji - przygotowanie pism w procesie załatwiania spraw


K_U14 potrafi wykorzystywać źródła przepisów prawnych obowiązujących obecnie, jak i w przeszłości regulujące zasady postępowania z dokumentacją w instytucjach, interpretuje je oraz wciela w życie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania dokumentacją we współczesnych instytucjach. Dzięki przeanalizowaniu instrukcji kancelaryjnych, uczestnicy zyskają teoretyczne przygotowanie do praktycznego wykonania wszystkich czynności wykonywanych w biurach i urzędach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej planowania, organizowania oraz kontrolowania w procesie aktotwórczym we współczesnych instytucjach. Istotą zajęć jest maksymalnie praktyczne spojrzenie na współczesną biurowość, dlatego osoby studiujące - po utrwaleniu podstawowej terminologii związanej z zarządzaniem dokumentacją - rozpoczną dogłębną analizę wewnętrznych normatywów regulujących biurowość i aktualnie obowiązujących w wybranych jednostkach organizacyjnych. Celem zajęć będzie także zbudowanie wśród uczestników (a zatem przyszłych zarządców dokumentacji) przeświadczenia o zmieniających się normach, regulacjach prawnych oraz praktykach, co z kolei implikuje konieczność ustawicznego dokształcania, dążenia do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i budowania własnego profesjonalizmu.

Praktyczny aspekt zajęć zostanie osiągnięty poprzez twórcze i kreatywne wykonywanie wszystkich czynności kancelaryjnych, właściwe zorganizowanie pracy biurowej, zrealizowanie pełnego obiegu dokumentacji, planowanie i koordynowanie załatwienia spraw, mając świadomość orientacji na cel oraz otoczenie zewnętrzne (klientów) współczesnych instytucji.

Tematyka poszczególnych spotkań:

1. Terminologia związana z zarządzaniem dokumentacją - Słownik pojęć.

2. Systemy kancelaryjne we współczesnych instytucjach. Podobieństwa i różnice, historia, współczesny obraz.

3. Przyjmowanie przesyłek i wypełnianie rejestrów kancelaryjnych.

4. Dekretacja pism i asertywne delegowanie obowiązków służbowych.

5. Łączenie pism w sprawy.

6. Łączenie spraw w jednostki kancelaryjne.

7. Wykaz akt i rejestracja sprawy.

8. Załatwianie sprawy.

9. Przygotowanie brudnopisu.

10. Akceptacja.

11. Przygotowanie czystopisu.

12. Aprobata.

14. Przygotowanie do wysyłki i ekspedycja.

Literatura:

Akty prawne:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dziennik Ustaw, 2011, nr 14, poz. 67.

Instrukcje kancelaryjne obowiązujące w wybranych jednostkach organizacyjnych.

Opracowania:

Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 1), red. H. Robótka, Toruń 2010.

Współczesna dokumentacja typowa (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 5), red. P. Bunkowska, M.Jabłońska, H. Robótka, Toruń 2014.

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 7), red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2016.

Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 9), red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2020.

Dobre praktyki zarządzania dokumentacją (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 10), red. K. Pepłowska, M. Smoczyński, Toruń 2022.

Vademecum kancelaryjno-archiwalne, pod red. K. Stryjkowskiego, Poznań 2001, 2006.

Radtke I., Kancelaria współczesna, „Archeion”, t. 100, 1999, s. 28-50.

Organizacja pracy biurowej, pod red. E. Mitury, Warszawa 2009.

Wybrana literatura rozproszona w czasopismach branżowych, potrzebna do przygotowania projektu zaliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Na ocenę końcową wpływ mają 3 elementy:

1.Obecność i aktywność na zajęciach. Podczas zajęć istotne będzie zapoznawanie się z podstawowymi materiałami o charakterze instruktażowym (wewnętrznymi normatywami biurowymi realnie obowiązującymi w instytucjach), ocena procesu zarządzania dokumentacją, współdziałanie z innymi uczestnikami podczas ćwiczeń grupowych.

(K_W02, K_W07, K_W22) - waga 10%

2. Przygotowanie zadań cząstkowych związanych z dokumentowaniem przebiegu załatwiania spraw urzędowych. Osoba studiująca powinna logicznie oraz krytycznie spojrzeć na przygotowane przez prowadzącego kazusy, samodzielnie ocenić materiał dydaktyczny oraz podjąć decyzję w zakresie dalszego procedowania spraw, wcielić się w zarządcę dokumentacji, koordynując proces załatwienia sprawy oraz zastosować jasną komunikację urzędową, sporządzając odpowiedzi na pisma. Istotą projektu będzie "wcielenie się" w pracowników kancelarii na trzech stanowiskach (osoba pracująca w kancelarii ogólnej, decydent/ka, referent/ka), w związku z czym konieczne będzie kreatywne "wcielanie się" w role, budowanie relacji z zespołem, umiejętność delegowania obowiązków (szczególnie istotna przy czynności dekretowania pism), elastyczne podejście do pojawiających się w toku załatwienia spraw problemów oraz szybkie reagowanie na zmieniające się czynniki. Efekt prac - jako pochodna samodzielności, sumienności i dokładności, konsekwencji działań oraz zaangażowania - pełna teczka aktowa gotowa do archiwizacji (która zostanie omówiona podczas zajęć w kolejnym semestrze "Zarządzania dokumentacją we współczesnym archiwum bieżącym" będzie jednym z elementów oceny końcowej.

(K_U01, K_U07, K_U10, K_U14, K_K01) - waga 30%

3. Sprawdzian pisemny ze znajomości zagadnień teoretycznych (formie testu - pytania zamknięte, pytania otwarte) oraz umiejętności praktycznych (K_W02, K_W07, K_W22 ) - waga 60%

Ocena testu:

bardzo dobry - 91-100 %

dobry plus - 80-90%

dobry - 70-79%

dostateczny plus - 60-69%

dostateczny - 50-59%

niedostateczny - 0%-49%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Marcin Smoczyński
Prowadzący grup: Marcin Smoczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Smoczyński
Prowadzący grup: Marcin Smoczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Smoczyński
Prowadzący grup: Marcin Smoczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)