Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne instrukcje kancelaryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-WIK-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Współczesne instrukcje kancelaryjne
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Współczesne instrukcje kancelaryjne”, student musi wcześniej zakończyć kurs przedmiotów:

- Podstawowe problemy zarządzania i organizacji,

- Podstawy zarządzania dokumentacją w instytucji,

- Współczesna biurowość.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie pracy semestralnej – 30 godz., 1 pkt. ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą narzędzi służących organizacji procesu wytwarzania dokumentacji, takich jak instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących – K_W07

W2: Zna i rozumie podstawowe metody służące analizie i opracowaniu instrukcji kancelaryjnych – K_W14

W3: Zna i rozumie normy prawne regulujące zasady tworzenia i wykorzystania instrukcji kancelaryjnych we współczesnych instytucjach – K_W22

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę instrukcji kancelaryjnej – K_U06

U2: Umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim dotyczących instrukcji kancelaryjnych – K_U09

U3: Potrafi wykorzystać przepisy prawne pozwalające poprawnie przygotować instrukcję kancelaryjną – K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi odpowiednio określić priorytety, by w pełni przeanalizować i opracować instrukcję kancelaryjną – K_K03

Metody dydaktyczne:

1. Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz.

2. Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny,

- opis,

- pogadanka.

3. Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu.

4. Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści,

- metody rozwijające refleksyjne myślenie,

- metody wymiany i dyskusji,

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji,

- metody oparte na współpracy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kompleksowe poznanie problematyki związanej z funkcjonowaniem we współczesnych instytucjach instrukcji kancelaryjnych.

Pełny opis:

W czasie kursu studenci poznają współczesne instrukcje kancelaryjne. Zostaną one zdefiniowane, studenci poznają ich budowę i cechy. Na zajęciach stworzymy model instrukcji kancelaryjnej, która mogłaby stać się efektywnym narzędziem zarządzania dokumentacją w instytucji i organizacji. Studenci nauczą się oceniać instrukcje, wskazywać w pojawiające się w nich błędy. Opanują procedurę przygotowania instrukcji kancelaryjnej.

Literatura:

- E. Borodij, Współczesne przepisy kancelaryjno-prawne, ich zalety i wady, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Szczecin, 12–13 września 2002 r., t. I, pod red. D. Nałęcz, s.115–134

- E. Borodij, Z czym do Unii? Polskie przepisy kancelaryjno-archiwalne, a unijne wymagania w tym zakresie, „Archiwista Polski”, 2004, nr 4, s. 64–70.

- P. Bunkowska, Organizacja kancelarii, [w:] Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 r., Toruń 2013, s. 13–32.

- R. Degen, Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej, [w:] Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty. Księga Jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Warszawa 2016, s. 44–55.

- R. Degen, Ramowe przepisy kancelaryjne. Co jest ich istotą i czy współcześnie warto z nich korzystać w administracji?, [w:] Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2018, s. 69–76.

- T. Kantor, Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, „Archeion”, t. CVII, 2004, s. 301–308.

- H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010 (rozdział III: „Współczesne instrukcje kancelaryjne”).

- K. Stryjkowski, Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011 (rozdziały II: „Zarządzanie dokumentacją, praca kancelaryjna i jej organizacja”).

Oprócz wymienionych opracowań studenci musza znać wybrane instrukcje kancelaryjne.

Metody i kryteria oceniania:

Semestralna praca pisemna – W1, W2, W3, U1, U2, U3

Aktywność na zajęciach – K1

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.