Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-WIO-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Współczesne instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Współczesne instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących”, student musi wcześniej zakończyć kurs przedmiotów:

- Zarządzanie dokumentacją w kancelarii,

- Zarządzanie dokumentacją w archiwum bieżącym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie pracy semestralnej – 30 godz., 1 pkt. ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą narzędzi służących organizacji procesu wytwarzania dokumentacji, takich jak instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących – K_W07

W2: Zna i rozumie podstawowe metody służące analizie i opracowaniu instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących – K_W14

W3: Zna i rozumie normy prawne regulujące zasady tworzenia i wykorzystania instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących we współczesnych instytucjach – K_W22

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących – K_U06

U2: Umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim dotyczących instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących – K_U09

U3: Potrafi wykorzystać przepisy prawne pozwalające poprawnie przygotować instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum bieżącego – K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi odpowiednio określić priorytety, by w pełni przeanalizować i opracować instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum bieżącego – K_K03

Metody dydaktyczne:

1. Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz.

2. Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny,

- opis,

- pogadanka.

3. Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu.

4. Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści,

- metody rozwijające refleksyjne myślenie,

- metody wymiany i dyskusji,

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji,

- metody oparte na współpracy.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kompleksowe poznanie problematyki związanej z funkcjonowaniem we współczesnych instytucjach instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących (potocznie nazywanych instrukcjami archiwalnymi).

Pełny opis:

W czasie kursu studenci poznają współczesne instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwów bieżących (archiwów zakładowych i składnic akt). Zostaną one zdefiniowane, studenci poznają ich budowę i cechy. Na zajęciach stworzymy model instrukcji archiwalnej, która mogłaby stać się efektywnym narzędziem zarządzania dokumentacją w instytucji i organizacji. Studenci nauczą się oceniać instrukcje, wskazywać w pojawiające się w nich błędy. Opanują procedurę przygotowania instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum bieżącego.

Literatura:

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Dz. U. 2015, poz. 1743.

- R. Degen, Archiwa bieżące. Pojęcie i systematyzacja, [w:] Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 6), red. M. Jabłońska, Toruń 2015, s. 11–34.

- R. Degen, Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej, [w:] Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty. Księga Jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Warszawa 2016, s. 44–55.

- H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010,

- K. Stryjkowski, Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011.

Oprócz wymienionych opracowań studenci musza znać wybrane instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych/składnic akt.

Metody i kryteria oceniania:

Semestralna praca pisemna – W1, W2, W3, U1, U2, U3

Aktywność na zajęciach – K1, K2

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.