Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane problemy komunikacji społecznej i public relations w instytucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-WPK-S2
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy komunikacji społecznej i public relations w instytucji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą podczas zajęć:

Podstawy komunikacji społecznej i public relations, Komunikacja społeczna w instytucji oraz Elementy promocji i autoprezentacji.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), 30h

2. Godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu, 25h

3. Przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury,

20h

4. Przygotowanie się i do uczestnictwa w procesie oceniania, 45h


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu komunikacji społecznej i public relations i potrafi ją odnieść do zagadnień związanych z archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją, K_W03


Ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu

prowadzenia działalności informacyjnej przy użyciu tradycyjnych i elektronicznych narzędzi i kanałów komunikacyjnych, K_W09


Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz złożoności jego znaczeń właściwych dla komunikacji społecznej, K_W17


Ma pogłębioną wiedzę o archiwach i instytucjach kultury w Polsce i na świecie, zna ich specyfikę i różnice w zarządzaniu nimi, K_W18

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych oraz niespecjalistami, a także popularyzować wiedzę o narodowym zasobie archiwalnym oraz instytucjach go wytwarzających i przechowujących. K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu; postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego, K_K04


Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata; rozumie i dostrzega potrzebę jego promowania, K_K06


Aktywnie uczestniczy i interesuje się aktualnymi wydarzeniami i nowatorskimi rozwiązaniami w sferze życia zawodowego, a

szczególnie interesuje się aktualnymi wydarzeniami z życia archiwów, bibliotek, muzeów i innych instytucji kulturalnych, K_K07

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja panelowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- panelowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom wybranych zagadnień z zakresu komunikacji społecznej oraz public relations, w odniesieniu do archiwów. Pokazanie znaczenia działań komunikacyjnych w instytucji oraz potrzebę budowania relacji z otoczeniem.

Pełny opis:

Wprowadzenie do komunikacji społecznej

Komunikacja werbalna

Komunikacja niewerbalna

Komunikowanie się w instytucji

Wprowadzenie do public relations

Funkcja wizerunkowa public relations

Public relations jako funkcja zarządzania

Public relations w sytuacjach kryzysowych

Otoczenie archiwów

Public relations archiwów historycznych i archiwów bieżących

Media relations w archiwach

Narzędzia e.marketingu w archiwach

Po co archiwom PR?

Literatura:

Jabłońska M., Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, Toruń 2016.

Budzyński W., Public Relations, strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.

Goban – Klasa T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2001.

Hartley M., Mowa ciała w pracy, Kielce 2004.

Jabłońska M., Komunikacja społeczna i public relations w archiwach. Zarys problematyki badawczej // In: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, t. 2, pod red. W. Chorążyczewskiego, R. Degena, K. Syty, Toruń 2008, s. 63-80.

Jabłońska M., Komunikacja społeczna na studiach archiwistycznych jako krok ku poprawie wizerunku archiwów polskich // In: Archiwistyka na uniwersytetach. Archiwistyka w archiwach, pod redakcją Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 241-250. (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1)

Jabłońska M., Robótka Halina: Budowanie wizerunku archiwum // In: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie, Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r. / pod red. J. Porazinskiego i K. Stryjkowskiego, Warszawa 2008, s. 363-366.

Jabłońska M. [Red.], Public relations w archiwach. Zbiór studiów, pod redakcją Marleny Jabłońskiej, Poznań 2010, ss. 176.

Jabłońska M., Communico ergo sum. Czy potrzebna nam poprawna komunikacja w archiwum?, Archiwista Polski, 2 (46), 2007, s. 93-104.

Jabłońska M., Jabłońska A., Panel dyskusyjny „Wizerunek archiwów polskich. Wiele narzędzi jeden cel”, Archiwista Polski, nr 4 (56), 2009, s. 69-77.

Jabłońska M., Public relations w archiwach – wprowadzenie // In: Public relations w archiwach. Zbiór studiów, pod redakcją Marleny Jabłońskiej, Poznań 2010, s. 25-36.

Kaczmarek B., Kucharski A., Stencel M., Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, Lublin 2006.

Kupiec, L., Augustyn, A. Public relations, Białystok 2004.

Laermer R., Prichinello M., Public Relations, Gdańsk 2004.

Leathers D., Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007.

Morreale S., Spitzberg B., Barge J., Komunikacja między ludźmi. Motywacja wiedza umiejętności, Warszawa 2008.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.

Quirke B., Komunikacja wewnętrzna krok po kroku. Jak komunikacja wewnętrzna pomaga wdrażać każdą strategię w firmie, Warszawa 2012.

Rozwadowska B., Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002.

Smyktała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wrocław 2005.

Szymańska A., Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wrocław 2004.

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog ze społeczeństwem, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – K_W03, K_W09, K_W17, K_W18.

Aktywność – K_K04, K_K06, K_K07.

Inne – dyskusja panelowa – K_U10.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)