Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie zasobami sieciowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-ZZSi-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami sieciowymi
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zasad obsługi komputera, umiejętność wyszukiwania treści w Internecie.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu - 30 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie - materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury - 60 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 30 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat dokumentów elektronicznych i podpisu elektronicznego K_W06; K_W07

- ma usystematyzowaną znajomość problematyki zagrożeń dla sieci komputerowych, ma podstawową wiedzę na temat zabezpieczeń sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia tworzenia kopii bezpieczeństwa, archiwizacji danych oraz kryptograficznej ochrony danych K_W03

-definiuje procesy zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania konfiguracją, zarządzania zmianami i zarządzania ryzkiem, rozróżnia stary i nowy model zarządzania ryzkiem K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania sieciami w bieżącej pracy zarządcy dokumentacji i archiwisty K_U01;

- umie samodzielnie pogłębiać i rozszerzać swoją wiedzę w zakresie wykorzystywania nowych technologii w zarządzaniu zasobami sieciowymi K_U05; K_U03

- potrafi interpretować i właściwie stosować przepisy prawa związane z problematyką dokumentów elektronicznych i podpisem elektronicznym K_U06; K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność samokształcenia się w zakresie zarządzania zasobami sieciowymi K_K01

- potrafi w życiu zawodowym podejmować się zadań związanych z wdrażaniem i użytkowaniem systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz elektronicznej archiwizacji K_K02; K_K03


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z typologią (topologią) sieci informatycznych, podstawowymi standardami organizacji sieci komputerowych. Następnie szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych oraz kwestie administrowania zasobami sieciowymi. Omówiona zostanie problematyka dokumentu elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa w tym zakresie W efekcie końcowym studenci powinni posiadać ogólną wiedzę na temat podstawowych kwestii związanych z zarządzaniem zasobami sieciowymi.

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie celu i zakresu zajęć. Podstawowa literatura. Pojęcie sieci komputerowej. Podstawowe terminy: host (system końcowy), klient, serwer, protokół. Typologią (topologią) sieci informatycznych: magistrala, pierścień, gwiazda; kwestie transmisji.

2. Standardy organizacji sieci komputerowych, instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz inne instytucje odpowiedzialne za ustanawianie standardów sieciowych, adresy MAC urządzeń sieciowych. Sieci przewodowe, Ethernet i zwiększanie przepustowości sieci. Sieci bezprzewodowe, w tym Wi-Fi.

3. Zagrożenia dla sieci – użytkownicy, ataki (mapowanie, skanowanie portów), wirusy, kradzieże danych, spam, podsłuchy (przechwytywanie pakietów), blokady usług (ataki typu denial-of-service, DDoS).

4. Wprowadzenie i wybrane problemy bezpieczeństwa sieci: zabezpieczanie fizyczne stacji roboczej, serwera, urządzeń sieciowych, hasła, firewall, kryptografia i szyfrowanie, backupy. Zagadnienie bezpiecznego systemu poczty elektronicznej.

5. Organizacja sieci informatycznej na wybranym przykładzie - pokaz - serwer i jego oprogramowanie, punkt koncentracji, stacje robocze, urządzenia w sieci, router i dostęp do internetu, kwestie bezpieczeństwa sieci, dane i ich zabezpieczanie.

6. Pojęcie dokumentu elektronicznego i metadanych, podstawowe problemy związane z dokumentem elektronicznym, ustawodawstwo polskie w zakresie dokumentu elektronicznego. Podpis elektroniczny.

7. Od systemu teleinformatycznego (w ustawodawstwie) do Archiwum Dokumentów Elektronicznych (omówienie prototypu).

8. Sieć komputerowa w wybranej instytucji toruńskiej – pokazy ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizację sieci, udostępnianie zasobów sieciowych użytkownikom oraz kwestie bezpieczeństwa sieci i danych.

9. Procesy zarządzania bezpieczeństwem systemów komputerowych: zarządzanie zmianami i zarządzanie ryzykiem. Stary i nowy model zarządzania ryzykiem. Narzędzia analizy ryzyka.

10. Zarządzanie: wydajnością, kontami, błędami, konfiguracją, bezpieczeństwem w sieciach. Co to jest zarządzanie zasobami sieciowymi? Produkty do zarządzania siecią.

Literatura:

A. Baniecki, Dokument elektroniczny, Archiwista Polski 55(2009), nr 3, s. 7-32

M. Cieciura, Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Warszawa 2009.

M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009.

S. Kotecka, Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego, Elektroniczna Administracja 3(2007)

M. Kowalczyk, E-urząd w komunikacji z obywatelem, Warszawa 2009

J. F. Kurose, K. W. Ross, Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, tłum. P. Pilch, G. Werner, Gliwice 2006.

J. Łuczak, Metody szacowania ryzyka – kluczowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001onicznej archiwizacji, Zeszyty Naukowe (wyd. Akademia Morska w Szczecinie) 19(91) 2009, s. 63–70

M. Molski, M. Łacheta, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Gliwice 2007.

M. Molski, S. Opała, Elementarz bezpieczeństwa systemów informatycznych, Warszawa 2002.

K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humianistycznych, Olsztyn 2005.

NCCert - Narodowe Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/ )

R. Podpłoński, P. Popis, Podpis elektroniczny. Komentarz, Warszawa 2004.

A. Prasal, J. Rybińska, Informatyzacja administracji. Procedury - dokumentacja - archiwizacja, Warszawa 2010 (Poradnik Samorządowca 5(2010))

A. Prasal, J. Rybińska, J. Zalewski, Zarządzanie dokumentacją i informacją, Warszawa 2011 (Poradnik Samorządowca 6(2011))

K. Schmidt, Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych. Co wynika z nowych rozporządzeń MSWiA wydanych na podstawie ustawy archiwalnej? (tekst dostępny w formie elektronicznej na stronie http://www.archiwa.gov.pl/pl/dokument-elektroniczny/materialy-szkoleniowe/366-znaczenie-rozporzadzen-mswia-szkolenie-w-agad-2007.html )

Społeczeństwo informacyjne, praca zb. pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach (max. dwie nieobecności), aktywność na zajęciach, zaliczenie końcowego testu pisemnego z zakresu tematyki realizowanej w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bonczkowski, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Janusz Bonczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bonczkowski, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Janusz Bonczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kopiński, Wiesław Nowosad
Prowadzący grup: Krzysztof Kopiński, Wiesław Nowosad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)