Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Źródła do historii nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-ŹDHN-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła do historii nowożytnej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity naklad pracy 60 godz. - 2 p.:

udział w zajęciach 30 godz.- 1 p.

praca własna studenta 30 godz.- 1 p.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii

K_W02 opanował podstawową terminologię z zakresu historii i nauk pokrewnych

K_W03 ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii Polski w zakresie pięciu głównych epok historycznych

K_W04 zna wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

K_W05 wykazuje znajomość historii porównawczej Europy; zna powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

K_W06 zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw

K_W08 zna terminologię, teorię oraz podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

K_W09 posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania epok historycznych

K_W10 zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

K_W12 rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z naukami pokrewnymi z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi; dostrzega i rozumie znaczenie elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka

K_W15 wie o istnieniu w historii i pokrewnych odmiennych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem kulturowym

K_W16 zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu historii w przynajmniej jednym języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

K_W18 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

K_U02 potrafi wskazać, uzasadnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych

K_U03 potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii

K_U04 potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie historii i nauk pokrewnych

K_U05 potrafi zdefiniować i zastosować w mowie i w piśmie podstawową terminologię w zakresie historii i nauk pokrewnych zarówno w pracy badawczej, jak i w popularyzacji wiedzy historycznej

K_U06 potrafi planować i prowadzić własne proste badania historyczne wykorzystując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka

K_U07 prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny historii; potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego

K_U08 potrafi realizować zadania badawcze i popularyzatorskie stosując metodę projektu

K_U09 potrafi formułować i uzasadniać własne opinie dotyczące ważnych zagadnień życia publicznego

K_U10 formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac historycznych

K_U11 komunikuje się ze specjalistami w zakresie historii w języku polskim i obcym z zastosowaniem terminologii właściwej dla historii i nauk pokrewnych

K_U12 tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

K_U15 ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji i społecznych

K_U16 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów dyscypliny, świadectw, metod i korzeni historycznych kultury

K_K02 rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym; wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

K_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu historyka

K_K06 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej

K_K07 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_K09 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców


Metody dydaktyczne:

konwersatorium, pokaz, prezentacja, analiza źródeł

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726), wyd. K. Maliszewski, A. Kucharski, Toruń 2017, s. 9-43

A. Żal-Kędzior, Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Toruń 2010, s. 43-62

K. Mikulski, J. Wijaczka, Historia powszechna XVI-XVIII w., Warszawa 2012, s. 121-141

Literatura uzupełniająca:

K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933, s. 181-231

J. Staszewski, August III Sas, Wrocław 2012, s. 212-235

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Tomasz Kempa, Adam Kucharski, Maciej Stawiski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Tomasz Kempa, Adam Kucharski, Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kempa
Prowadzący grup: Tomasz Kempa, Wiesław Nowosad, Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)