Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dzieje cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-DC11-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje cywilizacji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

student uczęszczający na zajęcia winien posiadać pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS:

- aktywny udział w zajęciach: 30 godzin- 1 p.

- konsultacje 30 godz.- 1 p.

- wcześniejsze przygotowanie do zajęć (sporządzenie notatek): 30 godzin- 1p.

- przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej (systematyczna praca przez cały semestr): 30 godz.- 1 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii Polski, związaną ze specjalizacją badawczą. K_W03

- student zna zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą. K_W04

-student wykazuje pogłębioną znajomość historii porównawczej Europy. K_W05

- student zna i rozumie relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw. K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student stosuje świadomie w mowie i w piśmie terminologię właściwą dla

historii i nauk pokrewnych. K_U06

- student argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji naukowej, wykorzystując wiedzę i własne doświadczenia badawcze, jak też poglądy reprezentantów różnych nurtów historiograficznych. K_U11


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji społecznych. K_K01

- student ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów, źródeł historycznych, metod badawczych i korzeni historycznych kultury. K_K03

- student docenia i szanuje, jak też aktywnie uczestniczy w promowaniu tradycji oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski, swojego regionu i Europy. K_K09

- student docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym. K_K12Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne - zob. poniższy wykaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

student uczęszczający na zajęcia winien posiadać pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych

Pełny opis:

o realizowanej w ramach przedmiotu tematyce decydują osoby prowadzące tego typu zajęcia

Literatura:

podawana przez prowadzących poszczególne zajęcia, zależenie od realizowanej tematyki

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja w oparciu o literaturę; pisemna praca domowa; esej; projekt; sprawdzian pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niedzielska
Prowadzący grup: Jarosław Kłaczkow, Magdalena Niedzielska, Waldemar Rozynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niedzielska, Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Magdalena Niedzielska, Waldemar Rozynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Magdalena Niedzielska, Waldemar Rozynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)