Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dzieje cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-DC12-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje cywilizacji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zgodnie z cyklem studiów II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 p. - 120 godz.:

- godziny przewidziane w planie studiów dla danego

przedmiotu - 30 godz. - 1 p.

- konsultacje indywidualne/ dyżury - 30 godz. - 1 p.

- praca indywidualna studenta:

- zebranie materiałów do zajęć - 15 godz. - 0,5 p.

- powtarzanie materiału - 15 godz. - 0,5 p.

- czytanie literatury naukowej - 15 godz. - 0,5 p.

- pisanie pracy/referatu - 15 godz. - 0,5 p.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01

Posiada ogólną wiedzę na temat miejsca pojęcia cywilizacja w syntezach historycznych

Zna konstrukcję podstawowych pojęć składających się na konstrukcję syntez (naród, państwo)

Poznaje historię komunikacji

Zna historię cywilizacji np. śródziemnomorskich

K_W05

Wykazuje znajomość wybranych zagadnień z dziejów cywilizacji europejskiej i światowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05

Definiuje i objaśnia podstawowe terminy spotykane w pracach z zakresu historii cywilizacji, dyskutuje definicje i różnice w organizacji społeczeństw.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K11

Rozumie zasady powstawania różnic w organizacji społeczeństw, ich uwarunkowania historyczne.

K_K02

Dyskutuje różnice powstające w wyniku przyjmowania różnych założeń przy analizowaniu zjawisk kulturowych

Metody dydaktyczne:

-elementy wykładu konwersatoryjnego

- dyskusja

-pogadanka

-pokaz

-ćwiczeniowa

-klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu dziejów cywilizacji europejskiej.

Pełny opis:

O tematyce zajęć decydują prowadzący.

Literatura:

Literatura dostosowana do tematyki zajęć, podawana przez prowadzących.

Metody i kryteria oceniania:

praca pod kierunkiem, wykład, dyskusja na podstawie wybranej literatury, analiza tekstów źródłowych, pisemna praca domowa, projekt, esej, sprawdzian pisemny, przygotowanie wypowiedzi ustnej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wenta
Prowadzący grup: Sylwia Grochowina, Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Grochowina, Jarosław Wenta
Prowadzący grup: Sylwia Grochowina, Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Piotr Pranke, Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)