Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-EMG3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 30 godz - 1p.:

15 godzin - 0,5 p. - liczba godzin przewidziana w programie studiów (godziny kontaktowe)

15 godzin - 0,5 p. - praca własna

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 zna budowę układu oddechowo-fonacyjnego

W2 wie, jaki jest mechanizm powstawania głosu

W3 potrafi nazwać i scharakteryzować choroby zawodowe głosu

W4 potrafi zaprezentować różne techniki relaksacyjne oraz ćwiczenia rozluźniające i fonacyjne w obrębie żuchwy, krtani, języka i podniebienia miękkiego

W5 zna podstawowe zasady higieny głosu

W6 zna zasady dobrego wystąpienia (przemówienia, prezentacji)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1 zaprezentować podstawowe techniki oddechowe przydatne w pracy nad emisją głosu

U2 oddychać dolnożebrowo – przeponowo

U3 zastosować podparcie oddechowe

U4 rozluźniać aparat mowy

U5 zastosować właściwe ćwiczenia artykulacyjno-dykcyjne

U6 rozpoznać nieprawidłowe zachowania mogące prowadzić do złych nawyków emisyjnych

U7 radzić sobie z tremą podczas wystąpień

U8 wygłosić przemówienie (referat, prezentację)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1 jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych kompetencji

K2 umie współpracować w grupie

K3 akceptuje różnice wynikające z indywidualnych uzdolnień i umiejętności

K4 jest otwarty na nowe idee.

Metody dydaktyczne:

• wykład nauczyciela (rzutnik, folie, prezentacja multimedialna) w celu zapoznania słuchaczy z podstawowymi wiadomościami teoretycznymi z zakresu budowy i działania narządu głosu,

• ćwiczenia w parach,

• ćwiczenia w grupach,

• praca indywidualna,

• dyskusja na forum grupy,

• wystąpienie przed grupą z krótkim przemówieniem w celu przećwiczenia techniki prezentacji,

• głośne czytanie,

• śpiewanie,

• powtarzanie za płytą CD lub nauczycielem,

• analiza błędów wspólnie z nauczycielem,

• ćwiczenia oddechowe,

• ćwiczenia fonacyjne,

• ćwiczenia artykulacyjno-dykcyjne,

• ćwiczenia odprężająco - relaksacyjne.

Skrócony opis:

Zajęcia z emisji głosu w wymiarze 15 godzin mają na celu nabycie podstaw wiedzy teoretycznej dotyczącej budowy, działania i higieny narządu głosu, nabycie umiejętności świadomego i efektywnego posługiwania sie głosem w przyszłej pracy zawodowej (tzn. prawidłowego oddychania, fonacji i dykcji) oraz zapoznanie się z podstawami sztuki prezentacji.

Pełny opis:

Głos jest podstawowym narzędziem pracy nauczyciela.

Świadoma praca nad opanowaniem prawidłowej emisji głosu to proces długotrwały, wymagający dużej cierpliwości, wytrwałości i sumienności. Zajęcia z emisji głosu w wymiarze 15 godz. są wiec traktowane jako początek drogi nabywania umiejętności praktycznych pomocnych w zmianie często błędnych nawyków emisyjnych i odbudowie naturalnego sposobu fonacji. Ważnym aspektem zajęć jest uświadomienie sobie zależności pomiędzy efektywnością pracy nauczyciela, jego zdrowiem i kondycją zawodową a prawidłowym używaniem głosu.

Na prawidłową emisję głosu składają się:

• opanowanie właściwego toru oddechowego,

• umiejętność prawidłowego posługiwania się aparatem fonacyjnym, czyli krtanią,

• opanowanie właściwego używania rezonatorów,

• trening wyrazistości artykulacyjnej - ćwiczenia dykcji.

W opanowaniu powyższych umiejętności pomogą nam podstawowe wiadomości teoretyczne na temat budowy i działania narządu głosu (krtani, układu oddechowego, mechanizmu oddychania, typów oddychania, rezonatorów).

Nauczyciele, jako grupa zawodowa, w której ryzyko występowania chorób narządów mowy jest znaczne, powinni zdawać sobie również sprawę z tego, jak ważne jest oprócz nauczenia się prawidłowej emisji przestrzeganie zasad higieny pracy i życia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dąbrowska D. (2005), Emisja głosu, wybrane zagadnienia, skrypt dla studentów, Wałbrzych

Kubiak S. (2006), Zarys higieny narządu głosu, Włocławek

Łukaszewski I. (1977), Zbiorowa emisja głosu, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Demelowa G. (1999), Elementy logopedii, Warszawa

Gałkowski T. (1999), Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole

Gawęda K. (1995), Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa

Higiena głosu śpiewaczego (1990), Skrypty i Podręczniki 20, red. Krassowski J., Akademia Muzyczna w Gdańsku

Kozłowska K. (1998), Wady wymowy możemy usunąć, poradnik logopedyczny, Kielce

Kram J. (1981), Zarys kultury żywego słowa, Warszawa

Krasucka A. (2000), "Głos w pracy nauczyciela", Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 2-3

Łastik A. (2002), Poznaj swój głos... twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa

Mitrynowicz-Modrzejewska A. (1974), Fizjologia i patologia głosu, Kraków

Schutt K. (1998), Terapia oddechem, Warszawa

Śliwińska-Kowalska M. (1999), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź

Tarasiewicz B. (2003), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków

Teml H. (1997), Relaks w nauczaniu, Warszawa

Toczyska B. (1997), Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk

Toczyska B. (2003): Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk: Wydawnictwo Podkowa

Walencik-Topiłko, A. (2009): Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Weller S. (2001), Oddech, który leczy, Gdańsk

Wieczorkiewicz B. (1980), Sztuka mówienia, Warszawa

Wojtyński Cz. (1970), Emisja głosu, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Rozwój praktycznych umiejętności wymaga systematycznych i świadomych ćwiczeń – wymagany jest zatem aktywny udział we wszystkich formach aktywności proponowanych na zajęciach (obecność na wszystkich zajęciach),opanowywanie wiedzy niezbędnej do świadomego ich realizowania oraz końcowe zaliczenie ustne (wygłoszenie przygotowanego wcześniej przemówienia, referatu lub prezentacji).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Lucyna Śmieszek-Formela
Prowadzący grup: Lucyna Śmieszek-Formela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia z przedmiotu „Emisja głosu” służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Celem zajęć jest:

- przygotowanie studentów do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego,

- poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi, oraz świadomego posługiwania się głosem,

- dostarczenie wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Pełny opis:

Ćwiczenia z przedmiotu „Emisja głosu” służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Celem zajęć jest:

- przygotowanie studentów do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego,

- poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi, oraz świadomego posługiwania się głosem,

- dostarczenie wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Przedmiot obejmuje analizę następujących zagadnień:

I. Część teoretyczna – wprowadzenie do przedmiotu:

1. Emisja głosu - podstawowe zagadnienia, wprowadzenie w problematykę.

2. Anatomia i fizjologia narządu głosu- podstawowe wiadomości.

3. Zaburzenia głosu, metody badania, choroby zawodowe, profilaktyka, rehabilitacja.

4.Głos w aspekcie komunikacji, zawodowym i towarzyskim.

5. Higiena głosu.

II. Część praktyczna - praca głosem:

1. Techniki relaksacyjne w pracy z głosem.

2. Ćwiczenia:

- motoryki narządów artykulacyjnych;

- oddechowe, fonacyjne.

4. Artykulacja i dykcja, rady dla mówcy.

5. Praca z tekstem (głośne czytanie prozy, recytacja wiersza).

6. Autoprezentacja, obserwacja studentów podczas mówienia i prezentacji własnej -przekazywanie konstruktywnych uwag.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Walencik – Topiłko A., Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

2. Przybysz – Piwko M.(red.), Emisja głosu nauczyciela, Warszawa 2006.

3. Toczyska B., Łamańce z dedykacją czyli makaka ma Kama, Gdańsk 2009.

4. Szwajkowska E., Rymowane ćwiczenia wyrazistości mowy, Gdańsk 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Laskowska H., Podstawy emisji głosu, Bydgoszcz 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cieślikowska, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Joanna Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Iwona Murawska
Prowadzący grup: Iwona Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)