Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia historyczna regionu kujawsko-pomorskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-GHRKP-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Geografia historyczna regionu kujawsko-pomorskiego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii Polski na poziomie podstawy programowej szkoły ponadgimnazjalnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30h realizowanych z udziałem nauczyciela

30h poświęconych przez studenta na pracę indywidualną - przygotowanie do zajęć

30h poświęconych przez studenta na przygotowanie się do zaliczenia


Bilans: 90 godzin, 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Opanował podstawową terminologię z zakresu geografii historycznej regionu kujawsko-pomorskiego K_W02


Ma uporządkowaną chronologicznie i problemowo wiedzę w zakresie położenia, zasięgu terytorialnego i specyfiki historycznego rozwoju poszczególnych krain historycznych wchodzących w skład regionu kujawsko-pomorskiego K_W03


Zna i rozumie przebieg historycznych granic państwowych i administracyjnych w regionie kujawsko-pomorskim w porównaniu z aktualnym kształtem administracyjnym regionu K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi opanować umiejętność pracy z mapą historyczną i posługiwać się nią w celu uzyskania dodatkowej wiedzy o procesach i wydarzeniach zachodzących w regionie kujawsko-pomorskim K_U03


Potrafi planować i realizować własne proste badania historyczne, opisując minione procesy i wydarzenia z obszaru regionu kujawsko-pomorskiego z użyciem mapy historycznej K_U06


Potrafi zdefiniować i zastosować w wypowiedziach i na piśmie podstawową terminologię z zakresu geografii historycznej regionu kujawsko-pomorskiego K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie znaczenie zmian przebiegu historycznych granic i wydarzeń historycznych dla procesu kształtowania się współczesnej tożsamości lokalnej i regionalnej K_K04


Potrafi współdziałać i pracować w grupie, z wykorzystaniem map historycznych K_K02


Podejmuje próby uczestniczenia w dyskusjach historycznych na temat terytorialnego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego na przestrzeni wieków K_K11

Metody dydaktyczne:

Praca z mapą historyczną; praca z zabytkami kartograficznymi; dyskusja na podstawie literatury i map; pokaz, opis, pogadanka

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z historią podziałów administracyjnych obszaru obecnego województwa kujawsko-pomorskiego oraz z dziejami, położeniem i znaczeniem wchodzących w jego skład krain historycznych (Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, ziemia dobrzyńska, Kujawy, Pałuki, Wielkopolska, Krajna).

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zaznajomią się z genezą, zasięgiem, charakterem i dziejami krain historycznych wchodzących w skład współczesnego regionu kujawsko-pomorskiego. Analizie zostaną poddane również zmiany przebiegu granic państwowych i administracyjnych, zasięgu oddziaływania poszczególnych ośrodków władzy, a także kierunki i cele masowych migracji oraz przebieg konfliktów zbrojnych. Przekazywane treści obejmą również historyczne i współczesne nazewnictwo miejsc i obszarów istotnych dla historii regionu. Zajęcia polegać będą na pracy z mapami historycznymi oraz kopiami zabytków kartograficznych dotyczących analizowanego obszaru.

Literatura:

Atlas historyczny Polski, red. W. Czapliński, T. Ładogórski, Warszawa 1996

Atlas historyczny świata, red. J. Wolski, Warszawa 2001

Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903

Z. Guldon, J. Powierski, Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII-XIV wieku, Warszawa 1974

Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI w., oprac. M. Biskup, L. Koc, Warszawa 1961

Słownik historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, oprac. K. Porębska, Wrocław 1971 Wielki atlas historyczny, Warszawa 2004

H. Mortensen (i in.), Historisch-geographischer Atlas des Preussenlandes, Wiesbaden 1969

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne: W1, W2, W3, U3

Prezentacje przygotowane przez studentów: U1, U2

Dyskusja problemowa (aktywność studentów): U3, K1, K 2, K3

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie:

ndst. – mniej niż 50%

dst. – 50%

dst. plus -60%

db.- 70%

db. plus – 80%

bdb – 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikulski
Prowadzący grup: Adam Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikulski
Prowadzący grup: Krzysztof Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.