Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia regionu - historia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-HRHS-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia regionu - historia stosowana
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość historii regionu

Całkowity nakład pracy studenta:

30h realizowanych z udziałem nauczyciela

30h poświęconych przez studenta na pracę indywidualną - przygotowanie do zajęć

30h poświęconych przez studenta na przygotowanie się do zaliczenia


Bilans: 90h, 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie wpływ przeszłości na tożsamość i świadomość społeczności lokalnej i regionalnej K_W06


Orientuje się w działalności i ofercie współcześnie działających instytucji kultury w tym regionalnych ośrodków upowszechniających i popularyzujących historię K_W18


Posiada wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy na temat historii regionalnej K_W19

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi prezentować efekty pracy badawczej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik K_U07


Potrafi realizować zadania popularyzatorskie dotyczące historii regionalnej stosując metodę projektu K_U08


Stosuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii regionu K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę aktywnego i umiejętnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym i regionalnym K_K04


Docenia, szanuje i jest gotowy promować tradycje i dziedzictwo historyczne swojego regionu K_K09


Ma świadomość znaczenia historii lokalnej w kształtowaniu i rozwoju więzi społecznych na poziomie regionu K_K12

Metody dydaktyczne:

Opis, pogadanka, wykład informacyjny, metoda ćwiczeniowa, metoda projektu

Skrócony opis:

Zajęcia zaznajamiają słuchaczy z tradycyjnymi i nowatorskimi metodami popularyzacji wiedzy z zakresu historii regionu. Studenci poznają uwarunkowania i zasady organizacji działań edukacyjnych i kulturalnych związanych z historią regionalną, m.in. inscenizacji historycznych, warsztatów, konkursów, gier terenowych, konferencji. Przedstawione zostaną również możliwości współpracy historyka-regionalisty, ośrodków muzealnych i stowarzyszeń historycznych z władzami samorządowymi i instytucjami kulturalnymi.

Pełny opis:

Zajęcia zapoznają studentów z rolą, jaką nowoczesny historyk-regionalista powinien pełnić w lokalnej społeczności, oraz ze związanymi z jego misją umiejętnościami, kompetencjami i uwarunkowaniami pracy. Omówione zostaną zadania historyka związane z kształtowaniem i rozwijaniem zbiorowej pamięci o przeszłości regionu poprzez pracę indywidualną i współpracę z samorządami, instytucjami kulturalnymi, muzeami, archiwami, bibliotekami i izbami pamięci. Szczególny nacisk zostanie położony na nowoczesne metody popularyzacji historii regionalnej, takie jak warsztaty, rekonstrukcje i inscenizacje historyczne, gry terenowe oraz turystyczne trasy tematyczne związane z dziedzictwem historycznym. Studenci poznają również zasady przygotowywania publikacji i konferencji popularnonaukowych poświęconych przeszłości regionu. Przedstawione zostaną możliwości finansowania zadań związanych z popularyzacją historii regionalnej oraz praktyczne rozwiązania realizowane w tym zakresie przez funkcjonujące aktualnie stowarzyszenia, organizacje i instytucje.

Literatura:

Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2011

T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci, Lublin 2002

Innowacyjność w edukacji historycznej i w promocji dziedzictwa kulturowego regionu, red. Z. Biegański, T. Maresz, Toruń 2012

Region, tożsamość, edukacja, red. J. Niktorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Białystok 2005

Region w edukacji historycznej: nauka, doradztwo, praktyka, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005

Rola elit społecznych w ochronie dziedzictwa kulturalnego w społecznościach lokalnych, red. S. Kowalska, Poznań 2010

M. Świeca, K. Ziołowicz, Regionalne projekty edukacyjne. Materiały dla nauczycieli i studentów, Kielce 2005

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie projektu działania popularyzującego historię regionalną: W1, W2,W3, U1, U2, U3

Prezentacje przygotowane przez studentów: W1, W2, W3, K1

Aktywność studentów, dyskusja problemowa: K1, K2, K3

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie:

ndst. – mniej niż 50%

dst. – 50%

dst. plus -60%

db.- 70%

db. plus – 80%

bdb – 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Waldemar Rozynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Stawiski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.