Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historyk w instytucjach pamięci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-HWIP-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historyk w instytucjach pamięci
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 3 p. - 90 godzin:

- udział w zajęciach 30 godzin - 1 p.

- konsultacje 15 godzin - 0,5 p.

- przygotowanie do zajęć i zaliczenia 45 godzin - 1,5 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii

K_W02 opanował podstawową terminologię z zakresu historii i nauk pokrewnych

K_W03 ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii Polski w zakresie pięciu głównych epok historycznych

K_W04 zna wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

K_W05 wykazuje znajomość historii porównawczej Europy; zna powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

K_W06 zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw

K_W07 ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii

K_W08 zna terminologię, teorię oraz podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

K_W09 posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania epok historycznych

K_W10 zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

K_W11 ma elementarną wiedzę o miejscu historii wśród innych nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, rozumie cele prowadzenia badań historycznych; rozumie i objaśnia znaczenie historii w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

K_W12 rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z naukami pokrewnymi z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi; dostrzega i rozumie znaczenie elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka

K_W14 wie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów

K_W15 wie o istnieniu w historii i pokrewnych odmiennych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem kulturowym

K_W18 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną

K_W19 posiada podstawową wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy historycznej

K_W20 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

K_U02 potrafi wskazać, uzasadnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych

K_U03 potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii

K_U04 potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie historii i nauk pokrewnych

K_U05 potrafi zdefiniować i zastosować w mowie i w piśmie podstawową terminologię w zakresie historii i nauk pokrewnych zarówno w pracy badawczej, jak i w popularyzacji wiedzy historycznej

K_U06 potrafi planować i prowadzić własne proste badania historyczne wykorzystując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka

K_U07 prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny historii; potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego

K_U08 potrafi realizować zadania badawcze i popularyzatorskie stosując metodę projektu

K_U09 potrafi formułować i uzasadniać własne opinie dotyczące ważnych zagadnień życia publicznego

K_U10 formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac historycznych

K_U11 komunikuje się ze specjalistami w zakresie historii w języku polskim i obcym z zastosowaniem terminologii właściwej dla historii i nauk pokrewnych

K_U14 stosuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii

K_U15 ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji i społecznych

K_U16 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów dyscypliny, świadectw, metod i korzeni historycznych kultury

K_K02 rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym; wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

K_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu historyka

K_K06 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej

K_K07 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_K08 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K09 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców

K_K10 docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą miejsca i roli jaką odgrywać może lub powinien historyk pracujący w instytucjach takich jak muzea, archiwa i biblioteki.

Pełny opis:

Omówione zostaną struktury organizacyjne wybranych instytucji oraz akty normatywne regulujące ich funkcjonowanie. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie praktycznej strony funkcjonowania historyka w instytucjach pamięci, jego miejsca w nich, możliwościach wykorzystania warsztatu, warunków codziennej pracy i współpracy z otoczeniem. Ważne będzie pokazanie tych czynników w konkretnej rzeczywistości, stąd liczne zajęcia odbędą się w terenie. Odwiedzając wybrane instytucje i spotykając się z ich pracownikami - głównie historykami - studenci poznają możliwości stojące przed nimi ale i ograniczenia. Dowiedzą się też jakie zadania stają przed historykiem współcześnie, jak powinien działać i rozwijać się, by był on potrzebny lokalnej społeczności.

Literatura:

- przykładowe przewodniki po wystawach muzealnych

- wydane drukiem inwentarze i katalogi archiwalne i biblioteczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą miejsca i roli jaką odgrywać może lub powinien historyk pracujący w instytucjach takich jak muzea, archiwa i biblioteki.

Pełny opis:

Omówione zostaną struktury organizacyjne wybranych instytucji oraz akty normatywne regulujące ich funkcjonowanie. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie praktycznej strony funkcjonowania historyka w instytucjach pamięci, jego miejsca w nich, możliwościach wykorzystania warsztatu, warunków codziennej pracy i współpracy z otoczeniem. Ważne będzie pokazanie tych czynników w konkretnej rzeczywistości, stąd liczne zajęcia odbędą się w terenie. Odwiedzając wybrane instytucje i spotykając się z ich pracownikami - głównie historykami - studenci poznają możliwości stojące przed nimi ale i ograniczenia. Dowiedzą się też jakie zadania stają przed historykiem współcześnie, jak powinien działać i rozwijać się, by był on potrzebny lokalnej społeczności.

Literatura:

- przykładowe przewodniki po wystawach muzealnych

- wydane drukiem inwentarze i katalogi archiwalne i biblioteczne

Uwagi:

w związku z licznymi zajęciami terenowymi i koniecznością dostosowania się do godzin otwarcia odwiedzanych instytucji istnieje możliwość zmiany miejsca oraz dnia i godziny rozpoczęcia zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.