Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-JL21-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język łaciński II rok
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość gramatyki języka łacińskiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Człkowity nakład pracy studenta 60 godz. 2 p.:

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin - 1 p.

- konsultacje z nauczycielem- 5 godzin 1/6 p.

- czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 15 godzin 0,5 p.

- tłumaczenie samodzielne tekstów w ramach zadanych prac

- przygotowanie do sprawdzianów ok. 10 godzin 2/6 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

W 03 zna łacińską terminologię gramatyczną

W02 zna końcówki fleksyjne rzeczownika, przymiotnika, zaimka i czasownika

W 06 zna podstawowe sentencje łacińskie

W 03zna zasady tworzenia konstrukcji gramatycznych: a.c.i., n.c.i., c.p.p., abl. abs.

W 01 zna ok.1000 podstawowych słów łacińskich

K_W17 zna i rozumie podstawowe pojęcia w przynajmniej jednym języku starożytnym

Efekty uczenia się - umiejętności:

- umie określić przynależność rzeczownika do odpowiedniej deklinacji, czasownika do do odpowiedniej koniugacji

-umie poprawnie przetłumaczyć rzeczownik, przymiotnik zaimek w danym przypadku, czasownik w podanej formie

-umie utworzyć (i odmienić) participia, infinitivi oraz przetłumaczyć je

-umie podać datę po łacinie

-umie przestopniować dany przymiotnik, utworzyć od niego przysłówek i przestopniować go

-zna formy czasowników nieregularnych i tłumaczy poprawnie ich formy w różnych czasach i stronach

-wskazuje w zdaniu konstrukcje gramatyczne i ich części składowe

-umie poprawnie przetłumaczyć konstrukcje gramatyczne (w szczególności a.c.i).

-umie wskazać w zdaniu wszystkie formy czasownikowe i potrafi przetłumaczyć zdanie

-umie posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim,

K_U01 zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

K_U12 tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

Metody dydaktyczne:

metoda poszukująca, ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

na II roku student kontynuuje poznawanie gramtyki języka łacińskiego ćwiczy tłumaczenie tekstów preparowanych i oryginalnych

Pełny opis:

Wprowadzenie dalszych zagadnień gramatycznych- fleksja oraz wybrane zagadnienia składni. Każde nowe zagadnienie gramatyczne ćwiczy się na kolejnych tekstach preparowanych. Zagadnienia gramatyczne są systematycznie utrwalane i porządkowane. Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do zaliczenia tzw. gramatycznego testu końcowego. Pod tym kątem przebiagają wszystkie powtórki gramatyczne.

Literatura:

• Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii

• Jurewicz O., Winniczuk L., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

• Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki lub Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty

• Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego

Metody i kryteria oceniania:

Gramatyczny test końcowy 9zawierający materiał z trzech semestrów).

Skala ocen 100%-90%-ocena bdb

89%-79%- ocena db

78%-65%- ocena dst

poniżej ocena niedostateczna

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć w II semestrze nauczania języka łacińskiego jest przygotowanie studentów do poprawnego tłumaczenia wszelkich form czasownikowych , rzeczownikowych, przymiotnikowych, stopniowania przymiotników oraz odczytywania dat po łacinie. Znajomość ta jest po zakończeniu zajęć w III semestrze sprawdzana na tzw. teście końcowym mającym charakter egzaminu końcowego z języka łacińskiego. Dopiero po jego zaliczeniu student może kontynuować naukę łaciny klasycznej bądź średniowiecznej w IV semestrze.

Pełny opis:

Powtórka gramatyki z I i II semestru.

Przygotowanie do rozpoznawania i poprawnego tłumaczenia form czasownikowych: indicativus, coniunctivus, participia, infinitivi, imperativi.

Powtórzenie i ćwiczenie tłumaczenia from rzeczownika z przymiotnikiem oraz zaimkami.

Wprowadzenie zaimków: hic, ille, ipse, idem.

Liczebniki główne i porządkowe. Odczytywanie dat po łacinie.

Stopniowanie przymiotników: regularne, nieregularne, supletywne. Tworzenie i stopniowanie przysłówka. Składnia imion miast.

Tłumaczenie wybranych preparowanych oraz w miarę możliwości oryginalnych tekstów łacińskich.

Literatura:

Materiały własne prowadzącego.

"Bis repetita placent" H. Appel

Słownik łacińsko- polski red. J. Korpanty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wróblewski
Prowadzący grup: Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć w II semestrze nauczania języka łacińskiego jest przygotowanie studentów do poprawnego tłumaczenia wszelkich form czasownikowych , rzeczownikowych, przymiotnikowych, stopniowania przymiotników oraz odczytywania dat po łacinie. Znajomość ta jest po zakończeniu zajęć w III semestrze sprawdzana na tzw. teście końcowym mającym charakter egzaminu końcowego z języka łacińskiego. Dopiero po jego zaliczeniu student możekontynuować naukę łaciny klasycznej bądź średniowiecznej w IV semestrze.

Pełny opis:

Powtórka gramatyki z I i II semestru.

Przygotowanie do rozpoznawania i poprawnego tłumaczenia form czasownikowych: indicativus, coniunctivus, participia, infinitivi, imperativi.

Powtórzenie i ćwiczenie tłumaczenia from rzeczownika z przymiotnikiem oraz zaimkami.

Wprowadzenie zaimków: hic, ille, ipse, idem.

Liczebniki główne i porządkowe. Odczytywanie dat po łacinie.

Stopniowanie przymiotników: regularne, nieregularne, supletywne. Tworzenie i stopniowanie przysłówka. Składnia imion miast.

Tłumaczenie wybranych preparowanych oraz w miarę możliwości oryginalnych tekstów łacińskich.

Literatura:

Materiały ćwiczeniowe oraz teksty przygotowane przez prowadzącą zajęcia.

"Bis repetita placent" H. Appel

Słownik łacińsko- polski red. J. Korpanty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wróblewski
Prowadzący grup: Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć w II semestrze nauczania języka łacińskiego jest przygotowanie studentów do poprawnego tłumaczenia wszelkich form czasownikowych , rzeczownikowych, przymiotnikowych, stopniowania przymiotników oraz odczytywania dat po łacinie. Znajomość ta jest po zakończeniu zajęć w III semestrze sprawdzana na tzw. teście końcowym mającym charakter egzaminu końcowego z języka łacińskiego. Dopiero po jego zaliczeniu student możekontynuować naukę łaciny klasycznej bądź średniowiecznej w IV semestrze.

Pełny opis:

Powtórka gramatyki z I i II semestru.

Przygotowanie do rozpoznawania i poprawnego tłumaczenia form czasownikowych: indicativus, coniunctivus, participia, infinitivi, imperativi.

Powtórzenie i ćwiczenie tłumaczenia from rzeczownika z przymiotnikiem oraz zaimkami.

Wprowadzenie zaimków: hic, ille, ipse, idem.

Liczebniki główne i porządkowe. Odczytywanie dat po łacinie.

Stopniowanie przymiotników: regularne, nieregularne, supletywne. Tworzenie i stopniowanie przysłówka. Składnia imion miast.

Tłumaczenie wybranych preparowanych oraz w miarę możliwości oryginalnych tekstów łacińskich.

Literatura:

Materiały ćwiczeniowe oraz teksty przygotowane przez prowadzącą zajęcia.

"Bis repetita placent" H. Appel

Słownik łacińsko- polski red. J. Korpanty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel, Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.