Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krajna, Kujawy i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-KKZDCzN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Krajna, Kujawy i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie historią regionalną. Podstawowa wiedza z zakresu historii nowożytnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu student uzyskuje 3 punkty ECTS, co odpowiada 90 godzinom pracy studenta:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz. 1,5 ECTS):

– udział w ćwiczeniach – 30 godz. - 1 ECTS

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 godz. 0,5 ECTS


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz. - 0,5 ECTS):

– gromadzenie informacji na temat postaci i historii regionów, wyszukiwanie źródeł historycznych, przygotowywanie się do dyskusji, sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 15 godz. - 0,5 ECTS


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (30 godz. - 1 ECTS):

– przygotowanie dwóch referatów na temat wybranych postaci – 30 godz. - 1 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada uporządkowaną wiedzę na temat dziejów Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w czasach nowożytnych K_W01

W2: ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej, terytorialnej i chronologicznej historii regionu (Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej) K_W07

W3: zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej w czasach nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu (Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej) K_W16

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii regionu w czasach nowożytnych K_U03

U2: potrafi planować i prowadzić własne proste badania nad historią regionu w czasach nowożytnych K_U06

U3: tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe dot. dziejów regionu w czasach nowożytnych, w języku łacińskim i nowożytnym K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość wartości kultury historycznej regionu w czasach nowożytnych K_K03

K2: docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski i swojego regionu K_K09

K3: podejmuje próby uczestniczenia w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią regionu spoza grona fachowców K_K11

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, pokaz z opisem, pogadanka, projekt.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień z dziejów Rzeczypospolitej na wybranych przykładach historii regionalnej Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Student w czasie zajęć powinien nauczyć się umiejętności dokonywania wyboru materiałów (ich analizy), które pozwolą mu na przygotowanie projektu na temat wybranego regionu.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia przedmiotu: historia regionalna, Kujawy, Krajna, ziemia dobrzyńska, lauda sejmikowe Poznanie historii Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej pod względem obszaru, lokalizacji, charakterystycznych miejsc (zabytków) będących wytworem ludzkiej działalności, tradycji, języka, zwyczajów i obyczajów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gierowski J., Rzeczpospolita w dobie upadku 1700–1740, Wrocław 1955.

Otwinowski E., Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II od roku 1696–1728 opisał współczesny […], Kraków 1849.

Pawiński A., Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572–1795, t. 3: Lauda i instrukcje, Warszawa 1888.

Literatura uzupełniająca:

Dzieje ziemi kujawskiej, wyd. A. Pawiński, t. 4, Lauda i instrukcje 1700–1733, Warszawa 1888.

Lauda ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, Acta Historica, t. 10, Kraków 1897.

Volumina Legum, Petersburg 1860.

Monografie miast

Przewodniki

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (W01, W07, U03, K11)

2. Przygotowanie dwóch referatów na temat wybranych postaci (W16, U06, U12, K03, K09)

Kryteria oceniania:

– aktywność na zajęciach

– zaliczenie dwóch referatów

Ocena końcowa stanowi średnią z uzyskanych ocen.

Skala ocen:

4,75–5,00 bardzo dobry

4,25–4,74 dobry plus

3,75–4,24 dobry

3,25–3,74 dostateczny plus

2,75–3,24 dostateczny

0–2,74 niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.