Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krajna, Kujawy i ziemia dobrzyńska w średniowieczu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-KKZDS-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Krajna, Kujawy i ziemia dobrzyńska w średniowieczu
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat średniowiecznych dziejów Polski

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

udział w zajęciach - 30 h - 1 p.

konsultacje - 15 h - 0,5 p.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 30 h- 1p.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 15 h- 0,5 p.


Bilans: 90 godzin, 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna podstawowe pojęcia oraz metody badawcze związane z regionem i regionalistyką, historią regionu [K_W02; KW_08]

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat przeszłości regionu w średniowieczu [K_W01]

Posiada wiedzę na temat różnych źródeł informacji (źródeł i literatury) dotyczących przeszłości regionu [K_W10]

Zna i rozumie rolę Kujaw, Krajny i ziemi dobrzyńskiej w średniowiecznych dziejach Polski [K_W04]

Posiada wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy na temat przeszłości regionu [K_W19]

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi prowadzić proste badania nad przeszłością regionu [K_U03, K_U06]

Umie prezentować wyniki swojej pracy (badań) nad dziejami Kujaw, Krajny i ziemi dobrzyńskiej w uporządkowanej formie [K_U07]

Stosuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy na temat przeszłości regionu [K_U14]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Docenia i szanuje oraz gotów jest promować tradycje i dziedzictwo historyczne regionu [K_K09]

Jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania w regionie pamięci historycznej o postaciach i wydarzeniach z okresu średniowiecza [K_K04]

Dostrzega i szanuje wartości i postawy odmiennych grup etnicznych i wyznaniowych żyjących na terenie regionu w średniowieczu [K_K06]

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami dziejów regionu w średniowieczu oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań w zakresie historii regionalnej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć uczestnik pozna zagadnienia związane z:

pojęciem regionu historycznego,

kształtowaniem się regionalnej odrębności Kujaw, Krajny i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu,

rolą regionu w średniowiecznych dziejach Polski,

źródłami do dziejów Kujaw, Krajny i ziemi dobrzyńskiej: stanem zachowania i miejscami przechowywania,

oraz przygotuje i przedstawi na forum grupy referat dotyczący wybranych aspektów dziejów regionu przez pryzmat źródeł historycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bieniak, Rola Kujaw w Polsce piastowskiej, Ziemia Kujawska, t. 1, 1963

J. Bieniak, Kujawy jako region historyczny, Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza, t. 12, 1985-1986

Dzieje Wielkopolski, red. J. Topolski, t. 1, Poznań 1969 [wybrane rozdziały]

Z. Guldon, J. Powierski, Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII-XIV wieku, Warszawa-Poznań 1974

Literatura uzupełniająca:

A.Bogucki, Uwagi o kasztelaniach wschodniokujawskich i dobrzyńskich (XI-XIVw.), Zapiski Kujawsko-dobrzyńskie, t. 6, 1988

Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu, pod red. D. Karczewskiego, M. Krajewskiego, S. Roszaka. Włocławek-Inowrocław 2001

Geppert, Dzieje ziemi nakielskiej aż do pierwszego rozbioru Polski, [w:] Krajna i Nakło. Studia i rozprawy wydane z okazji pięćdziesięciolecia Gimnazjum Imienia Bolesława Krzywoustego w Nakle, Nakło 1926

Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903

M. Hlebionek, Kasztelania ujska, [w:] Ujście poprzez wieki. Szkice z historii miasta, Piła 2013

R. Kabaciński, Rządy opiekuńcze i tzw. niedzielne na Kujawach Inowrocławskich na przełomie XIII i XIV w., Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Historycznego, t. IV, 1967

K. Karczewski, W. Sieradzan, Postawy polityczne książąt kujawskich Ziemomysłowicow, Ziemia Kujawska, t. IX, 1993

J. Karwasińska, Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie, [w:] eadem, Wybor pism, cz. 2: Kujawy i Mazowsze, red. T. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1997

Kujawy. Tradycja. Tożsamość. Świadomość, pod red. T. Łaszkiewicza, Inowrocław 2008

A.Lauferski, Ziemia nakielska w XV wieku, Roczniki Historyczne, t. II, 1926, z. 1

B. Paszkiewicz, Król Otokar i Piastowie: pochodzenie herbu kujawskiego w świetle monet i pieczęci, [w:] Historia u Piastow Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, red. B. Czechowicz, Brzeg 2008

Z. Piech, Uwagi o genezie i symbolice herbu książąt kujawskich, Studia Historyczne, R. XXX, 1987

E. Rymar, Przynależność polityczna ziem zanoteckich między dolna Drawą a dolną Gwdą oraz Wielenia, Czarnkowa i Ujścia w latach 1296-1368, Roczniki historyczne, t. L, 1984

E. Rymar, Polityczne losy ziem wielkopolskich między Drawą, Gwdą i Notecią w szczególności ziemi wałeckiej w latach 1360-1411, Przegląd zachodniopomorski, t. XVIII, 2003

P. Szafran, Osadnictwo historycznej Krajny, Gdańsk 1969

B. Śliwiński, Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII-XIIIw., Warszawa 1989

B. Śliwiński, Leszek książę inowrocławski (1274/1275–po 27 kwietnia 1339), Krakow 2010

J. Śliwiński, Władysław Biały (1327/1333–1388). Ostatni Piast kujawski, Olsztyn 1995

P. Żmudzki, Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszwa 1998

Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim, pod red. W. Rozynkowskiego, M. Strzeleckiej, Toruń 2011

Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, cz. 1: Średniowiecze, opr. M. Hlebionek, K. Kwiatkowski, W. Rozynkowski, M. Strzelecka, M. Targowski, Toruń 2019

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach: W.1; W.2; K.1; K.2; K.3; K.4

Przygotowanie referatu na temat związany z dziejami regionu: W.1; W.2; W.3; W.4; W.5; U.1; U.2; U.3 ;U.4

Kryteria oceniania:

1) aktywność na zajęciach

2) zaliczenie referatu

Ocena końcowa stanowi średnią z uzyskanych ocen: referat 70 %, aktywność na zajęciach 30 %.

Skala ocen:

4,75–5,00 bardzo dobry

4,25–4,74 dobry plus

3,75–4,24 dobry

3,25–3,74 dostateczny plus

2,75–3,24 dostateczny

0–2,74 niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hlebionek
Prowadzący grup: Marcin Hlebionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hlebionek
Prowadzący grup: Marcin Hlebionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hlebionek
Prowadzący grup: Marcin Hlebionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.