Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Neografia niemiecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-NN-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neografia niemiecka
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 2 punkty ECTS - 60 h

- udział w zajęciach 30 h - 1 punkt ECTS

- konsultacje 15 h - 0,5 punktu ECTS

- praca własna studenta 15 h - 0,5 punktu ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

K_W16 zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przynajmniej z jednego języka nowożytnego i tekstów źródłowych w przynajmniej jednym języku występujących w źródłach. historycznych.

K_W17 zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów źródłowych w przynajmniej jednym języku starożytnym.

K_W19 posiada pogłębioną wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy historycznej.

K_W20 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne, techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

K_U03 posiada umiejętność integrowania wiedzy historycznej z wiedzą z zakresu innych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

K_U04 stosuje metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii.

K_U06 stosuje świadomie w mowie i w piśmie terminologię właściwą dla historii i nauk pokrewnych, zarówno w pracy badawczej, jak i w popularyzacji wiedzy historycznej.

K_U08 analizuje, interpretuje i prezentuje zebrane informacje w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie; stosuje różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań.

K_U09 potrafi kierować pracą zespołu lub wykonywać zadania badawcze we współpracy z innymi członkami zespołu, w tym również reprezentującymi inne dyscypliny wiedzy.

K_U14 tłumaczy, objaśnia i wykorzystuje w badaniach teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych.

K_U15 stosuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy historycznej.

K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań.

K_U18 ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_U19 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów, źródeł historycznych, metod badawczych i korzeni historycznych kultury.

K_K02 umiejętnie i aktywnie propaguje wiedzę historyczną i kulturę pamięci w różnych środowiskach.

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu historyka.

K_K06 dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą historyką i popularyzacją wiedzy historycznej.

K_K07 docenia i szanuje, jak też aktywnie uczestniczy w promowaniu tradycji oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski, swojego regionu i Europy.

K_K08 rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

K_K10 docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym.

K_K11 dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

nauka neografii gotyckiej

Pełny opis:

Neografia gotycka jest nauką o piśmie gotyckim w okresie od początku XVI w. do jego zniesienia w szkołach niemieckich w 1941 r. W trakcie zajęć student/ka zapoznaje się z różnymi rodzajami pisma neogotyckiego i uczy się je odczytywać. Nauka tego pisma jest niezbędną dla historyka zajmującego się dziejami Polski począwszy od średniowiecza aż po XX w. Dotyczy to przede wszystkim historyków zajmujących się dziejami szeroko rozumianego Pomorza, ale nie tylko.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-Karol Górski, Neografia gotycka. podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., cz. 1-2, Toruń 1960; Dülfer ß Korn, Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16-20. Jahrhunderts, T.1-2, wyd. 6, Marburg 1987.

-J Bobowski K., Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław-Warszawa 1992; Düfler - Korn, Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20 Jahrhunderts, T. 1-2, 6. Auflage, hrsg. von G. Hollenberg, Marburg 1987;

-Bobowski K., Skróty w piśmie neogotyckim: na podstawie materiału śląskiego od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław 1994.

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach i aktywność, kolokwium pisemne - odczytanie fragmentu tekstu neogotyckiego z epoki wczesnonowożytnej

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)