Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projekt edukacyjny w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PESP-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt edukacyjny w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność tworzenia własnych projektów edukacyjnych w zakresie określania tematyki projektu, układu treści, form realizacji oraz systemu oceniania.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu student uzyskuje 5 punktów ECTS, co odpowiada 150 godzinom pracy studenta:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

– udział w ćwiczeniach – 30 godz.- 1 p.

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 30 godz.- 1 p.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

– gromadzenie informacji na temat projektu jako narzędzia integracji międzyprzedmiotowej, zapoznanie się z projektami edukacyjnymi z zakresu szkoły ponadpodstawowej, określanie celów kształcenia, analizowanie treści zawartych w projektach, oceny realizowanych zadań, przygotowywanie się do dyskusji, sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 45 godz.- 1,5 p.


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (45 godz.):

– przygotowanie projektu edukacyjnego – 45 godz.- 1,5 p.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada pogłębioną wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy z zakresu dydaktyki historii K_W19

W2: zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w tworzeniu projektu edukacyjnego z zakresu historii K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: określa źródła potrzebne do wykonania projektu K_U04, K_U08

U2: potrafi sformułować problem projektu edukacyjnego K_U08

U3: potrafi przygotować i zrealizować projekt edukacyjny z zakresu historii K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności; rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie historycznym, dydaktycznym i wychowawczym K_K01

Metody dydaktyczne:

Projekt, dyskusja, analiza SWOT, pogadanka.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do tworzenia własnych projektów edukacyjnych. Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności praktycznych. Tematyka zajęć obejmuje zarówno zagadnienia związane z formą realizacji projektu, przygotowaniem kart ocen jak i historią regionalną.

Pełny opis:

1. Projekt edukacyjny jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej.

2. Projekt edukacyjny - cele i zadania.

3. Forma realizacji projektu.

4. Instrukcja do projektu.

5. Ocena projektu.

6. Mała ojczyzna - integracja zajęć edukacyjnych wokół postaci.

7. Toruń – integracja zajęć edukacyjnych wokół zabytków miasta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Królikowski. E. Tołwińska-Królikowska, Projekt jako metoda nauczania [w:] Europa na co dzień – pakiet edukacyjny. Podręcznik dla nauczyciela, Warszawa 1997.

G. Pańko, O metodzie projektów w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie, [w:] Edukacja historyczna w reformowanej szkole, „Nowoczesna szkoła”2000, nr 1.

A. Mikina, Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca:

E. Frers, Sekretne muzeum. Tajemnice ukryte w dziełach sztuki, Warszawa 2007.

Z. Herbrt, „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione, opracowała, ułożyła w tom i opatrzyła komentarzem B. Toruńczyk przy współpracy H. Citko, Warszawa 2008.

Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006.

Wybrane artykuły z „Wiadomości Historycznych”:

1. S. Lenard, Aktywne metody nauczania historii w gimnazjum, „WH” 2000, nr 4, s. 183–198.

2. G. Okła, Metoda projektów w nauczaniu historii, „WH” 2000, nr 1, s. 38–44.

3. K. Dyba, Czy pieśń uszła cało? WebQuest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, „WH” 2011, nr 5, s. 25–33.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (W10, W19, U08, K01).

2. Przygotowanie projektu edukacyjnego (W10, U04, U08, K01).

Kryteria oceniania:

– aktywność na zajęciach

– zaliczenie projektu edukacyjnego

Ocena końcowa stanowi średnią z uzyskanych ocen.

Skala ocen:

4,75–5,00 bardzo dobry

4,25–4,74 dobry plus

3,75–4,24 dobry

3,25–3,74 dostateczny plus

2,75–3,24 dostateczny

0–2,74 niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)