Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska w średniowieczu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PGZCHS-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska w średniowieczu
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat średniowiecznych dziejów Polski

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godzin.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30 godzin.

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 30 godzin.


Bilans: 90 godzin, 3 ETCS

Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii regionu w średniowieczu K_W01

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii regionu w okresie średniowiecza K_W03

Zna wybrane zagadnienia historii regionu w ujęciu chronologicznym i tematycznym K_W04

Zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy przeszłością regionu (średniowiecze) a aktualnymi wydarzeniami K_W06

Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej, terytorialnej i chronologicznej historii regionu w okresie średniowiecza K_W07

Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury na terenie regionu, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę o losach regionu w okresie średniowiecza K_W18

Posiada podstawową wiedzę o metodach upowszechniania wiedzy historycznej na temat regionu K_W19

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii regionu w okresie średniowiecza K_U03

Potrafi zdefiniować i zastosować w mowie i na piśmie podstawową terminologię w zakresie dziejów regionu w okresie średniowiecza (praca badawcza i popularyzacja wiedzy historycznej) K_U05

Potrafi planować i prowadzić własne proste badania nad historią regionu w okresie średniowiecza z zastosowaniem podstawowych metody badawczych i elementów warsztatu pracy historyka K_U06

Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów prac z zakresu historii regionu w okresie średniowiecza K_U10

Tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe dla historii regionalnej w języku łacińskim K_U12

Stosuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy na temat historii regionu K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość wartości kultury historycznej regionu w okresie średniowiecza K_K03

Rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej na temat przeszłości regionu w środowisku lokalnym K_K04

Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej na temat regionu K_K08

Podejmuje próby uczestniczenia w dyskusjach historycznych na temat przeszłości regionu i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią regionu spoza grona fachowców K_K11

Metody dydaktyczne:

Prezentacja i omawianie oryginalnych tekstów źródłowych;

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym dziejom Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej w okresie średniowiecza.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu będą prezentowane wybrane aspekty z dziejów Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej w średniowieczu w zakresie terytorialnym obecnego województwa kujawsko-pomorskiego (krainy historyczne: Krajna, Pałuki, ziemia chełmińska, ziemia dobrzyńska, południowe rejony Pomorza Gdańskiego).

Omówione zostaną źródła, archiwalia, edycje i literatura naukowa, a także podział, struktura administracyjna, granice terytoriów w średniowieczu, postacie, miasta, osadnictwo, konflikty oraz struktura gospodarcza i społeczna. Celem zajęć jest przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań z zakresu historii regionalnej oraz do działań edukacyjno-promocyjnych (przewodnik, pilot wycieczek).

Literatura:

Źródła publikowane:

Scriptores rerum Prussicarum, hrsg. V. T. Hirsch, M. Toeppen, E. Strehlke, Bd. 1-5, Leipzig 1861-1872

Dzieje Pomorza Wschodniego i Kujaw w wypisach, oprac. H. Piskorska, H. Gallus, Warszawa 1968

Ziemia chełmińska w przeszłości. Wybór tekstów źródłowych, red. M. Biskup, Toruń 1961

Wydawnictwa źródłowe w ramach serii „Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu”

Opracowania:

Z. Guldon, J. Powierski, Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII-XIV wieku, Bydgoszcz-Warszawa 1974 Historia Pomorza, red. M. Biskup, G. Labuda, t. 1, Poznań-Toruń 1969

Wydawnictwa w ramach serii „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”

„Pomorze Gdańskie” (wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe)

Czasopisma Historyczne:

"Ziemia Kujawska”; "Zapiski Historyczne"; "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie"; "Rocznik Gdański", "Rocznik Toruński"; "Roczniki Historyczne"; "Rocznik Grudziądzki"

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7

referat (prezentacja): U1, U2, U3, U6, K2, K3

dyskusja problemowa (aktywność): W1, W2, W3, U4, U5, K1, K3, K4

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie:

ndst. – mniej niż 50%

dst. – 50%

dst. plus -60%

db.- 70%

db. plus – 80%

bdb – 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Jóźwiak
Prowadzący grup: Sławomir Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Jóźwiak
Prowadzący grup: Sławomir Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.