Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prusy Królewskie w czasach nowożytnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PKCzN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Prusy Królewskie w czasach nowożytnych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii Polski na poziomie podstawy programowej szkoły ponadgimnazjalnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30h realizowanych z udziałem nauczyciela

35h poświęconych przez studenta na pracę indywidualną - przygotowanie do zajęć

25h poświęconych przez studenta na przygotowanie się do zaliczenia


Bilans: 90 godzin, 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada uporządkowaną tematycznie wiedzę z zakresu historii Prus Królewskich w XV-XVIII w. K_W03

Zna różne źródła informacji (źródła historyczne i literaturę) do dziejów Prus Królewskich w XV-XVIII w. K_W10

Zna i rozumie rolę Prus Królewskich w historii Polski w XV-XVIII w. K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

Zdobywa wiedzę w sposób systematyczny i uporządkowany, potrafi wyszukiwać i analizować informacje źródłowe dotyczące historii Prus Królewskich w XV-XVIII w. K_U01

Potrafi samodzielnie planować i prowadzić proste badania nad historią miejsc, obiektów i postaci związanych z historią Prus Królewskich w XV-XVIII w. K_U06

Umie samodzielnie prezentować wyniki badań z zakresu historii regionalnej ziemi chełmińskiej, Powiśla i Pomorza Gdańskiego w XV-XVIII w., przygotowując wystąpienia ustne i pisemne K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Docenia i szanuje tradycje i dziedzictwo historyczne Prus Królewskich K_K09

Jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania pamięci historycznej o postaciach i Docenia znaczenie historii lokalnej w kształtowaniu i rozwoju regionalnej tożsamości mieszkańców ziemi chełmińskiej, Powiśla i Pomorza Gdańskiego K_K12

Dostrzega i szanuje wkład odmiennych grup etnicznych i wyznaniowych w rozwój regionów Polski Północnej w czasach nowożytnych K_K06

Metody dydaktyczne:

Opis, pogadanka, wykład informacyjny, metoda ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone politycznym, społecznym i gospodarczym dziejom Prus Królewskich w czasach nowożytnych.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi aspektami dziejów Prus Królewskich (ziemia chełmińska, Pomorze Gdańskie, Powiśle) w XV-XVIII w., poznają podstawową literaturę naukową i edycje źródłowe dotyczące nowożytnych dziejów omawianego terytorium, sylwetki wybitnych osób oraz dzieje wybranych, najważniejszych miast znajdujących się na analizowanym obszarze. Celem zajęć jest m.in. przygotowanie studentów do samodzielnych badań z zakresu historii regionalnej oraz do wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach edukacyjnych i promocyjnych nawiązujących do dziedzictwa historycznego ziem Polski północnej.

Literatura:

Dzieje Pomorza Wschodniego i Kujaw w wypisach, oprac. H. Piskorska, H. Galus, Warszawa 1968

Wydawnictwa źródłowe w ramach serii "Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu", "Lustracje Prus Królewskich"

Ziemia chełmińska w przeszłości. Wybór tekstów źródłowych, red. M. Biskup, Toruń 1961

Dzieje Chełmna i jego regionu. Zarys monograficzny, red. M. Biskup, Toruń 1968

Historia Pomorza, t. 1-4, Poznań-Toruń 1969-2002

Odyniec W., Dzieje Prus Królewskich (1454-1772). Zarys monograficzny, Warszawa 1972

Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1-4, red. S. Gierszewski, Gdańsk 1992-1997

Wydawnictwa w ramach serii: "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu", "Pomorze Gdańskie" (wyd. Gdańskie Tow. Naukowe), "Seria Monografii Gdańskiego Tow. Naukowego"

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne: W1, W2, W3

Prezentacje przygotowane przez studentów: U1, U2, U3, K2, K3

Aktywność studentów, dyskusja problemowa: K1, K2, K3, K4

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie:

ndst. – mniej niż 50%

dst. – 50%

dst. plus -60%

db.- 70%

db. plus – 80%

bdb – 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wacław Odyniec, Dzieje Prus Królewskich 1454-1772. Zarys monograficzny. Warszawa 1972.

Karin Friedrich, Inne Prusy. Prusy Królewskie i Polska między wolnością a wolnościami (1569-1772), tłum. Grażyna Waluga, Poznań 2005.

Szkice z dziejów Prus Królewskich XVI-XVIII wieku. Gospodarka-społeczeństwo-kultura, red. Józef Włodarski, Gdańsk2008.

Maria Bogucka, Gdańscy ludzie morza w XVI-XVIII wieku, Gdańsk 1984.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.