Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Paleografia / neografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PN-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Paleografia / neografia
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot obowiązkowy. Brak wymagań.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 2 punkty - 60 h:

- udział w zajęciach 30 h - 1 punkt ECTS

- konsultacje z nauczycielem 15 h - 0,5 punktu ECTS

- praca indywidualna studenta 15 h - 0,5 punktu ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09 posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania epok historycznych

K_W10 zna różne źródła informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii

K_U12 tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K07 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_K09 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców


Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa:

odczyty tekstów rękopiśmiennych łacińsko i polskojęzycznych (XII - XVII w.)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzą do nabycia umiejętności samodzielnego odczytywania tekstów rękopiśmiennych (XII-XVIII w.).

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają zmieniające się w czasie pisma różnego typu i duktu w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych. W trakcie lektury tekstów rękopiśmiennych zapoznają się z łacińską brachygrafią i opanowują umiejętność rozwiązywania skrótów.

Literatura:
Metody i kryteria oceniania:

ocena bieżąca postępów w zakresie samodzielnego odczytywania tekstów rękopiśmiennych; sprawdzian zaliczeniowy (odczytanie fragmentu tekstu rękopiśmiennego)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Roman Czaja, Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Roman Czaja, Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Adam Szweda, Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)