Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pogranicze prusko-rosyjskie w okresie zaborów 1772-1920

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PPR-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Pogranicze prusko-rosyjskie w okresie zaborów 1772-1920
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna z zakresu historii Polski w okresie zaborów

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu) 30h

godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu 10h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury 25h

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) 25h


Bilans: 90h, 3 ECTS

Efekty kształcenia - wiedza:

Posiada ogólną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z zakresu historii ziem polskich w okresie zaborów, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza prusko-rosyjskiego, oraz opanował podstawową terminologię z tego zakresu (K_W01, K_W02, K_W03)

Zna specyfikę przedmiotową i metodologię badań nad pograniczem prusko-rosyjskim w okresie zaborów w rejonie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego (K_W07)

Zna i rozumie relacje i zależności wynikające z funkcjonowania danego obszaru w ramach dawnego pogranicza (K_W06)

Efekty kształcenia - umiejętności:

Potrafi formułować i uzasadniać opinie dotyczące kulturowego zróżnicowania dawnego pogranicza prusko-rosyjskiego (w języku, mentalności, infrastrukturze, architekturze, gospodarce, politycznych preferencjach) (K_U09)

Potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje na temat historii dawnego pogranicza prusko-rosyjskiego w rejonie kujawsko-pomorskim, wykorzystując podstawowe metody badawcze i elementy warsztatu pracy historyka (K_U01, K_U03, K_U06)

Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy w przejrzystej formie (K_U07)

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

Rozumie specyfikę i potrzebę dalszych badań naukowych nad historią dawnych obszarów pogranicznych (K_K01)

Docenia i rozumie potrzebę edukacji regionalnej i popularyzacji wiedzy o historii własnego regionu (K_K04, K_KO9)

Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych na temat własnego regionu (K_K11)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Tematyka zajęć będzie koncentrowała się na historii pogranicza prusko-rosyjskiego w okresie zaborów 1772-1920 w rejonie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia będą miały charakter konwersatorium. Ich celem jest uwrażliwienie studentów na historię własnego regionu.

Pełny opis:

Wielowymiarowe spojrzenie na historię dawnego pogranicza prusko-rosyjskiego w okresie zaborów 1772-1920 w rejonie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego stanie się węzłowym zagadnieniem poruszanej tematyki zajęć. Występowanie pogranicza w regionie kujawsko-pomorskim zadecydowało o zróżnicowaniu kulturowym, społecznym i gospodarczym tego obszaru. Na czym polegało wzajemne przenikanie kultur społeczności żyjących w strefie dawnego pogranicza zaborów? W jakim zakresie istnienie pogranicza prusko-rosyjskiego znalazło odzwierciedlenie we współczesnym obrazie regionu kujawsko-pomorskiego? Gdzie należy szukać śladów owego pogranicza? Na tych i podobnych obszarach problemowych będzie koncentrowała się tematyka zajęć.

Literatura:

Aleksandrów Kujawski. Zarys dziejów, pod red. A. Cieśli, Aleksandrów Kujawski 2009

Dwie części Kujaw: związki i podziały w dziejach regionu: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 18-19 września 2000 roku, pod red. D. Karczewskiego, M. Krajewskiego i S. Roszaka, Włocławek-Inowrocław 2001

Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, pod red. J. Schmidta i R. Matykowskiego, Poznań 2007

Krzemiński T., W cieniu kordonu. Społeczne aspekty funkcjonowania granicy prusko-rosyjskiej w XIX i na początku XX w. w rejonie Kujaw, w ziemi chełmińskiej i ziemi dobrzyńskiej, Czasy nowożytne, t. 25, 2012

Kujawy. Tradycja-tożsamość-świadomość, pod red. T. Łaszkiewicza, Inowrocław 2008

Niktorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 2001

Pogranicze czarnych orłów. Dawne podziały zaborowe ziem polskich w pespektywie historycznej, społecznej i kulturowej, pod red. A. Cieśli i T. Krzemińskiego, Aleksandrów Kujawski 2013

Pogranicze: studia społeczne, Białystok 1992

Spotkanie dwóch cesarzy w Aleksandrowie. Z dziejów miasta i regionu w okresie zaborów, pod red. A. Cieśli, Aleksandrów Kujawski 2009

Wapiński R., Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994

Wierzchosławski Sz., Orzeł czarny i orzeł biały: problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX stulecia, Olsztyn 2011

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W1, W2, W3

Referat(prezentacja): W2, W3, U1, U2, U3, K1

Aktywność (dyskusja problemowa): U1, K1, K2, K3

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie:

ndst. – mniej niż 50%

dst. – 50%

dst. plus -60%

db.- 70%

db. plus – 80%

bdb – 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Zaleska
Prowadzący grup: Ilona Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Zaleska
Prowadzący grup: Ilona Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.