Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PSY-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach = 30h - 1 pkt

Konsultacje z prowadzącym przedmiot = 15h - 0,5 pkt

Przygotowanie do zajęć = 15h - 0,5 pt

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

B.1.W1. podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i

przetwarzanie informacji, mowę i język, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć,

rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i

uzdolnienia, psychologię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji,

temperamentu, osobowości i stylu poznawczego;

B.1.W2. proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój

fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych (myślenie,

mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny,

zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania, rozwój wybranych funkcji

psychicznych, normę rozwojową, rozwój i kształtowanie osobowości, rozwój w

kontekście wychowania, zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych,

teorie integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów,

zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, szczególnych

uzdolnień, zaburzeń funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji,

krystalizowania się tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, a

także kształtowania się stylu życia;

B.1.W3. teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich

uwarunkowania, sytuację interpersonalną, empatię, zachowania asertywne, agresywne i

uległe, postawy, stereotypy, uprzedzenia, stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie

się ludzi w instytucjach, reguły współdziałania, procesy komunikowania się, bariery w

komunikowaniu się, media i ich wpływ wychowawczy, style komunikowania się

uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w klasie, różne formy komunikacji

− autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację niewerbalną,

porozumiewanie się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w sytuacjach

konfliktowych;

B.1.W4. proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia

w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, metody i techniki uczenia się z

uwzględnieniem rozwijania metapoznania, trudności w uczeniu się, ich przyczyny i

strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju

uzdolnień i zainteresowań, bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i

metody usprawniania komunikacji z uczniem oraz między uczniami;

B.1.W5. zagadnienia autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela –

identyfikacja i rozwój, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i

nauczycielskie wypalenie zawodowe.

Efekty uczenia się - umiejętności:

B.1.U1. obserwować procesy rozwojowe uczniów;

B.1.U2. obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;

B.1.U3. skutecznie i świadomie komunikować się;

B.1.U4. porozumieć się w sytuacji konfliktowej;

B.1.U5. rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się;

B.1.U6. identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań;

B.1.U7. radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami;

B.1.U8. zaplanować działania na rzecz rozwoju zawodowego na podstawie świadomej autorefleksji i informacji zwrotnej od innych osób. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: B.1.K1. autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

B.1.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.


Metody dydaktyczne:

metody ćwiczeniowe, wykładu, prezentacji, dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Psychologia rozwojowa osób będących w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Wpływ rodziców oraz grupy rówieśniczej na życie młodych osób. Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania oraz istota edukacji na tym etapie.

Pełny opis:

1. Pojęcie rozwoju. Rozwój przez całe życie.

2. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości:

3. Progi edukacyjne. Zmiana szkoły, adaptacja w nowej rzeczywistości szkolnej, wybory edukacyjne i zawodowe. Ambicje i aspiracje. Motywacja.

4. Kontakty społeczne ucznia.

Grupa rówieśnicza. Pozycja społeczna ucznia w grupie rówieśniczej. Znaczenie grupy rówieśniczej. Koleżeństwo, przyjaźń, związek partnerski, miłość. Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami. Rola osób znaczących i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica.

5. Bunt okresu dorastania i jego funkcje. Zagrożenia młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, grupy nieformalne, sekty. Podkultury młodzieżowe. Wykluczenie. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje.

6. Zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania. Obniżenie nastroju, depresja. Próby samobójcze. Zaburzenia zachowania.

7. Znaczenie edukacji dla dalszego rozwoju.

Literatura:

Brzezińska A. I. (2012), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Kendall P. C. (2016), Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Senejko A., Oleszkowicz A. (2013), Psychologia dorastania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Senejko A. (2010), Obrona psychologiczna jako narzędzie rozwoju. Na przykłądzie adolescencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Trempała J. (2017), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz kolokwium (test).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Banasiak, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Małgorzata Banasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Pojęcie rozwoju. Rozwój przez całe życie.

2. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości:

3. Progi edukacyjne. Zmiana szkoły, adaptacja w nowej rzeczywistości szkolnej, wybory edukacyjne i zawodowe. Ambicje i aspiracje. Motywacja.

4. Kontakty społeczne ucznia.

Grupa rówieśnicza. Pozycja społeczna ucznia w grupie rówieśniczej. Znaczenie grupy rówieśniczej. Koleżeństwo, przyjaźń, związek partnerski, miłość. Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami. Rola osób znaczących i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica.

5. Bunt okresu dorastania i jego funkcje. Zagrożenia młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, grupy nieformalne, sekty. Podkultury młodzieżowe. Wykluczenie. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje.

6. Zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania. Obniżenie nastroju, depresja. Próby samobójcze. Zaburzenia zachowania.

7. Znaczenie edukacji dla dalszego rozwoju.

Literatura:

Brzezińska Anna, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska, psychologia rozwoju człowieka. GWP 2019

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Banasiak, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Małgorzata Banasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Banasiak, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Małgorzata Banasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)