Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka przedmiotowa z historii w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PrPrz-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka przedmiotowa z historii w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończenie zajęć z psychologii, pedagogiki i dydaktyki historii (dwóch semestrów).

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin - 4punkty ECTS

według regulaminu i programu praktyk przedmiotowo-metodycznych (tzw. ciągłych) z przedmiotu historia.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę D.2/E.2.W1; W18

W2: zna główne dokumenty prawa oświatowego, dotyczące edukacji historycznej na poziomie szkoły ponadpodstawowej, praw i obowiązków nauczyciela, awansu zawodowego i in. D.2/E.2.W.3; W10

W3: zna pozalekcyjne i pozaszkolne formy edukacji historycznej D.2/E.2.W.2; W18, W19

W4: rozumie potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości i aktywności D.2/E.2.W.1; W05, W06

W5: rozumie potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego i ucznia z dysfunkcjami D.2/E.2.W.1, D.2/E.2.W.2, D.2/E.2.W.3.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozpoznaje i stosuje różnorodne metody nauczania / środki dydaktyczne w edukacji historycznej D.2/E.2.U1; U08

U2: potrafi zaplanować i przeprowadzić lekcje historii w szkole ponadpodstawowej D.2/E.2.U2; U15

U3: analizuje własne działania pedagogiczne i wskazuje obszary wymagające modyfikacji D.2/E.2.U1; U01

U4: potrafi analizować z opiekunem praktyk i nauczycielem akademickim sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk D.2/E.2.U3; U08, U19

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego D.2/E.2.K1; K07

K2: zna i rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej nauczyciela D.2/E.2.K1; K01, K02

Metody dydaktyczne:

Pokaz z opisem, dyskusja, pogadanka, opowiadanie i in.

Skrócony opis:

Praktyka przedmiotowa ciągła z historii w szkole ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Przeprowadzenie lekcji wg regulaminu i programu praktyk.

Obserwacje lekcji wg regulaminu i programu praktyk.

Rozmowa z dyrektorem szkoły.

Analiza dokumentacji pracy szkoły ponadpodstawowej.

Analiza dokumentacji nauczyciela historii i wychowawcy klasy.

Rozmowa z pedagogiem szkoły.

Wizyta w bibliotece, rozmowa z bibliotekarzem, analiza zasobu zbiorów i możliwości wykorzystania w pracy lekcyjnej.

Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości.

Ewaluacja.

Literatura:

• Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, pod red. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińskiej, S. Roszaka, Warszawa 2008.

• Współczesna dydaktyka historii, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 2004.

• J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Dubiecka, M. Fryska, D. Obidniak, Szkolny system oceniania, Warszawa 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki ciągłej z historii w szkole ponadpodstawowej (D.2/E.2.W1, D.2/E.2.W2, D.2/E.2.W3, D.2/E.2.U1, D.2/E.2.U2, D.2/E.2.U3, D.2/E.2.K1; W05, W06, W10, W18, W19, U01, U08, U15, U19, K01, K02, K07).

Warunkiem zaliczenia praktyki jest pozytywna opinia wraz z proponowaną oceną nauczyciela (opiekuna praktyk) wpisana do dziennika praktyk oraz dokumentacja przebiegu praktyki sporządzona przez studenta na podstawie „Regulaminu i programu praktyk przedmiotowo-metodycznych z przedmiotu historia” dla studiów II stopnia.

Zaliczenie praktyk otrzymuje w semestrze zimowym II roku studiów.

Praktyki zawodowe:

Historia, studia stacjonarne II stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Strzelecka
Prowadzący grup: Małgorzata Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)