Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Region kujawsko-pomorski w latach 1920-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-RKP20-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Region kujawsko-pomorski w latach 1920-1945
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowania dotyczące dziejów regionu kujawsko-pomorskiego i podstawowa wiedza z zakresu historii Polski w latach 1920-1945.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu) - 30h (1 pkt)

- godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu - 15h (0,5 pkt)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, przygotowanie prezentacji, czytanie literatury - 30h (1 pkt)

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 15h (0,5 pkt)


Bilans: 90h, 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę oraz zna podstawową terminologię z zakresu historii regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1920-1945 K_W01, K_W02, K_W03

Zna i rozumie rolę i znaczenie regionu kujawsko-pomorskiego w historii Polski w XX w. (zależności pomiędzy przeszłością a współczesnością) K_W06

Zna metodologię badań, różne źródła informacji (dorobek historiografii) i podstawowe źródła do badania dziejów regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1920-1945 K_W10, K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny, samodzielnie wyszukując i analizując informacje dotyczące historii regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1920-1945 K_U01

Potrafi samodzielnie prowadzić proste badania nad historią miejsc, obiektów i postaci związanych z historią regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1920-1945 K_U06

Potrafi prezentować i upowszechniać wiedzę historyczną na temat regionu kujawsko-pomorskiego w przejrzystej, usystematyzowanej formie, stosując różnorodne metody K_U07, K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Świadom jest wartości kultury historycznej regionu kujawsko-pomorskiego i rozumie specyfikę i potrzebę dalszych badań naukowych nad dziejami regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1920-1945 K_K01, K_K03

Rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego działania na rzecz zachowania w regionie pamięci historycznej o postaciach i wydarzeniach z lat 1920-1945, K_K04

Docenia i szanuje tradycje i dziedzictwo historyczne regionu kujawsko-pomorskiego z lat 1920-1945 dla kształtowania lokalnych i ponadlokalnych więzi historycznych, K_K12

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z dziejami regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1920-1945. Podczas zajęć omawiane będą wybrane zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne związane z funkcjonowaniem regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1920-1945.

Pełny opis:

Podziały administracyjne regionu w latach 1920-1945

Region kujawsko-pomorski w latach 1920-1939:

wybrane zagadnienia polityczne: samorząd terytorialny, partie polityczne, polityka regionalna,

społeczeństwo, m.in.: ruchy migracyjne i ich wpływ na przemiany ludnościowe na Pomorzu i Kujawach w latach 1920-1939, struktura narodowościowa, wyznaniowa i zawodowa mieszkańców Pomorza i Kujaw w latach 1920-1945,

sytuacja gospodarcza na Pomorzu i Kujawach w latach 1920-1945, m.in.: przemysł, rzemiosło, handel, rolnictwo,

oświata i nauka, m.in. szkolnictwo polskie (repolonizacja szkolnictwa) i niemieckie, placówki naukowo-badawcze,

życie kulturalne: środowiska twórcze, prasa, biblioteki, teatry, kina, radio, amatorski ruch artystyczny, architektura, sport i kultura fizyczna,

Region kujawsko pomorski w latach II wojny światowej:

miejsce przedwojennego woj. pomorskiego w strukturze administracyjnej okupowanej Polski 1939-1945 (powstanie, władze i podział administracyjny Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie oraz Kraju Warty),

podstawowe założenia i realizacja polityki narodowościowej niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu i Kujawach, m.in. eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej, wysiedlenia Polaków i osadnictwo niemieckie, wprowadzenie niemieckiej listy narodowej, niszczenie polskiej kultury, niemieckie życie kulturalne, niemieckie szkolnictwo,

polska działalność konspiracyjna na Pomorzu i Kujawach w latach 1939-1945,

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Bełkot, M. Wojciechowski, Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w larach 1918-1920, Toruń 1988

B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945, Gdańsk 2005

Cz. Łuczak, Pod niemieckim jarzmem. Kraj Warty 1939-1945, Poznań 1996

Literatura pomocnicza:

Monografie miast regionu kujawsko-pomorskiego, m.in.: Torunia, Bydgoszczy, Brodnicy, Włocławka, Inowrocławia, Grudziądza, Chełmży, Chełmna, Nowego Miasta Lubawskiego, Wąbrzeźna, Nieszawy

W. Jastrzębski, J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, Gdańsk 1979

T. Jaszowski, Okręg pomorski Armii Krajowej, Toruń 1996

M. Krajewski, Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Włocławek 2002

Pomorze i Wielkopolska po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., pod red. S. Gierszewskiego, Gdańsk 1983

Powrót Polski nad Bałtyk. Antologia tekstów historycznych, Warszawa 1997

R. Wapiński, Endecja na Pomorzu 1920-1939, Gdańsk 1966

Metody i kryteria oceniania:

referat (prezentacja): W2, W3, U2, U3, K3

kolokwium: W1, W2, W3, U1

dyskusja problemowa (aktywność): K1, K2, K3, U1

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie:

ndst. – mniej niż 50%

dst. – 50%

dst. plus -60%

db.- 70%

db. plus – 80%

bdb – 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mielewska
Prowadzący grup: Małgorzata Mielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Grochowina
Prowadzący grup: Małgorzata Mielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Grochowina
Prowadzący grup: Małgorzata Mielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.