Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Region kujawsko-pomorski po roku 1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-RKP45-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Region kujawsko-pomorski po roku 1945
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowania dotyczące dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, znajomość miejscowości w regionie

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu 30h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury 30h

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) 30h


Bilans: 90h, 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada pogłębioną, uporządkowaną i szczegółową wiedzę z zakresu historii regionu kujawsko-pomorskiego po 1945 r. K_W03

Zna i rozumie rolę regionu kujawsko-pomorskiego w historii Polski w XX w. K_W06

Zna różne źródła historyczne i literaturę do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego po 1945 r. oraz rozumie ich znaczenie w badaniach historycznych K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny z zakresu historii regionu kujawsko-pomorskiego po 1945 r. K_U01

Potrafi planować i prowadzić proste badania nad historią miejsc, obiektów i postaci związanych z historią regionu kujawsko-pomorskiego po 1945 r. K_U06

Prezentuje wyniki badań z zakresu historii regionu kujawsko-pomorskiego po 1945 r., przygotowując wystąpienia ustne i pisemne K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania w regionie pamięci historycznej o postaciach i wydarzeniach po 1945 r. K_K04

Ma świadomość znaczenia historii lokalnej w kształtowaniu i rozwoju regionalnej tożsamości mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego. Dostrzega i szanuje wkład odmiennych grup etnicznych i wyznaniowych w rozwój regionu po 1945 r. K_K09

Podejmuje próby uczestniczenia w dyskusjach historycznych związanych z tradycjami i dziedzictwem kulturowym regionu po 1945 r. K_K11

Metody dydaktyczne:

Referat (prezentacja), pytania, dyskusja

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze złożonymi dziejami regionu kujawsko-pomorskiego w drugiej połowie XX wieku. Podczas zajęć zostaną wyjaśnione, m.in. kwestie, jakie faktycznie regiony, krainy i obszary geograficzne i etniczne znajdują się w granicach obecnego regionu. Omówione zostaną także sprawy społeczne, gospodarcze, polityczne oraz religijne. Zwrócona będzie także uwaga dotycząca różnorodności architektonicznej tego obszaru rozwijającego się przez setki lat w warunkach wielokulturowości i zazębiających się wpływów kultury: polskiej i niemieckiej.

Pełny opis:

1. Region kujawsko-pomorski w 1945 r.

2. Podziały administracyjne regionu

3. Mniejszości narodowe na terenie regionu po 1945 r.

4. Toruń i region na planie filmowym

5. Gospodarka regionu

6. Rozwój architektury kościelnej

7. Kultura i sztuka w regionie

8. Rozwój infrastruktury drogowej

9. Kościelne podziały administracyjne

10. Ewolucja struktury społecznej regionu

11. Miasta regionu i ich charakterystyka

12. Uczelnie regionu

13. Instytucje kultury regionu

14. Główne trendy w budownictwie

15. Stowarzyszenia regionalne

Literatura:

Monografie miast regionu kujawsko-pomorskiego: Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia, Grudziądza, Chełmży, Chełmna, Nowego Miasta Lubawskiego, Brodnicy, Wąbrzeźna, Nieszawy

Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu, red. D. Karczewski, M. Krajewski, S. Roszak, Włocławek-Inowrocław 2001

Województwo bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka, Bydgoszcz 1973

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: W1, W2, W3

referat (prezentacja): U1, U2, U3

dyskusja problemowa (aktywność studentów): K1, K2, K3

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie:

ndst. – mniej niż 50%

dst. – 50%

dst. plus -60%

db.- 70%

db. plus – 80%

bdb – 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Joanna Gołębiewska, Jarosław Kłaczkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Karolina Górska, Jarosław Kłaczkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Joanna Gołębiewska, Jarosław Kłaczkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.