Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-TJLN12-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość wybranego języka obcego, w którym stworzono materiały i źródła wykorzystywane podczas zajęć. Studenci mogą być zobowiązani przynosić na każde zajęcia słownik.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach - 30 godzin (1 punkt ECTS)

Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 15 godzin (0,5 punktu ECTS)

Praca własna studenta - 45 godzin (1,5 punktu ECTS)


Razem: 90 godzin (3 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów w języku obcym dotyczących zagadnień historycznych K_W16

W2 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej wykorzystywanej podczas tłumaczeń K_W20


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku obcym z wykorzystaniem fachowej terminologii K_U12

U2 Student potrafi przetłumaczyć tekst źródłowy w języku łacińskim lub nowożytnym; potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku łacińskim lub nowożytnym; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę tekstu źródłowego w języku łacińskim lub nowożytnym K_U14

U3 Student ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z tłumaczeniami opracowań i źródeł historycznych K_K05

K2 Student rozwija swoje umiejętności tłumaczenia opracowań i źródeł historycznych K_K08

K3 Student aktywnie uczestniczy w dyskusjach historycznych K_K09

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem źródłowym, dyskusja

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności lingwistycznych (głównie translatorskich) oraz zdolności interpretacji i analizy tekstów źródłowych w jednym z wybranych języków nowożytnych.

Pełny opis:

Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego ma za zadanie zapoznać studentów z warsztatem tłumaczenia źródeł historycznych, tekstów specjalistycznych lub popularno-naukowych z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, łacina) na język polski przy użyciu fachowej terminologii oraz zdolności interpretacji i analizy zawartych w nich informacji. Zakres tematyczny i chronologiczny określa prowadzący daną grupę zajęciową.

Literatura:

Literaturę wskazuje każdorazowo prowadzący zajęcia w oparciu o ich tematykę - patrz sylabus wybranej grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: obecność na zajęciach, aktywność, ocena ze sprawdzianu semestralnego (tłumaczenie i interpretacja tekstu).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel, Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Hanna Appel, Jacek Wijaczka, Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Hanna Appel, Jacek Wijaczka, Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Vadzim Anipiarkou, Hanna Appel, Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)