Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat badawczy historyka-regionalisty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-WBHR-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy historyka-regionalisty
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość warsztatu naukowego historyka

Całkowity nakład pracy studenta:

Obecność na zajęciach 30h

Przygotowanie się do uczestnictwa w zajęciach 15h

Praca indywidualna (zebranie bibliografii) 15h

Praca indywidualna (napisanie pracy pisemnej) 15h

Przygotowanie się do pisemnego sprawdzianu 15h


Bilans: 90 godzin, 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna podstawową terminologię oraz metody badawcze związane z warsztatem naukowym historyka-regionalisty K_W08

Zna dorobek historiografii oraz różne źródła informacji (bibliografie, czasopisma, słowniki, encyklopedie i wydawnictwa źródłowe) do dziejów regionu K_W10, K_W 13

Zna współczesne instytucje kulturalno-naukowe, upowszechniające i popularyzujące wiedzę historyczną na temat regionu K_W18

Zna metody upowszechniania wiedzy historycznej na temat regionu K_W19

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi zdefiniować w mowie oraz na piśmie terminologię z zakresu warsztatu historyka-regionalisty K_U05

Potrafi stosować w praktyce podstawowe umiejętności w zakresie badania przeszłości regionu K_U03, K_U06

Umie stosować różnorodne metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii regionu K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz włączyć się do dyskusji na temat znaczenia badań regionalnych dla poznania historii Polski oraz odkrywania „małej ojczyzny” K_K02, K_K11

Podejmuje próby przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią regionalną K_K11

Gotów jest włączyć się w promowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu K_K09

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, opis, praca w grupach

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie oraz opanowanie podstawowego warsztatu badawczego historyka-regionalisty zajmującego się historią i kulturą regionu w obecnych granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowo dotyczy to następujących krain historycznych: Kujawy, Krajna, Pałuki, ziemia chełmińska, ziemia dobrzyńska, południowe obszary Pomorza Gdańskiego tj.: Bory Tucholskie oraz Kociewie.

Całość zajęć jest realizowana w trzech podstawowych działach: heurystyka, krytyka i opracowanie, odniesionych do badań nad historią wskazanego obszaru.

Pełny opis:

Metoda historyczna

Literatura naukowa: stan badań nad historią regionu

Wydawnictwa źródłowe dotyczące regionu

Strony internetowe w badaniach historyka regionalisty

Bibliografie regionalne

Czasopisma regionalne

Prasa regionalna

Encyklopedie i słowniki regionalne

Archiwa w granicach województwa kujawsko-pomorskiego: państwowe, kościele, prywatne

Biblioteki w granicach województwa kujawsko-pomorskiego

Muzea w granicach województwa kujawsko-pomorskiego

Technika pracy z książką i źródłem podejmujących tematykę regionalną

Krytyka regionalnego źródła historycznego

Warsztat naukowy historyka regionu

Prace naukowe historyka regionu, np.: monografie wsi, miast, regionów; regionalne słowniki biograficzne

Prace popularno-naukowe, publicystyczne

Organizowanie konferencji regionalnych

Formy popularyzowania historii regionalnej

Tradycje regionalne

Wyzwania i zagrożenia stojące przed historykiem regionalistą

Literatura:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

Guldon Z., Kilka uwag o historii regionalnej i lokalnej, w: Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, Warszawa 1994

Hermann H., Historia i kultura regionalna w działalności edukacyjnej i społeczno-kulturalnej, w: Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży dorosłych w Siedlcach, red. M. Bednarzak-Libera, Siedlce 2007

Kiryk F., Osiągnięcia i niedomogi regionalistyki historycznej, w: Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, red. W. Fałkowski, Warszawa 2001

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie, Kraków 1999

Pawlak M., Serczyk J, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1994 [wyd. 6 i następne]

Region i ludzie a historiografia i tożsamość, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Ciechanów 1999

Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości (seria wydawnicza), pod red. W. Rozynkowskiego, M. Strzeleckiej, M. Targowskiego

Rusiński W., Rola badań regionalnych w polskiej historiografii, w: Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, cz. 1, Wrocław 1986

Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1999 [wyd. 2]

Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych, red. M. Szczurkowski, Toruń 2001

Wyrobisz A., O pojmowaniu regionów historycznych w nauce polskiej, Kwartalnik Historyczny, t. 93: 1986, z. 1

Bibliografie regionalne, szczególnie Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku; bibliografie zamieszczone w czasopismach oraz na stronach internetowych

Czasopisma regionalne, np.: Kronika Bydgoska, Rocznik Toruński, Rocznik Grudziądzki, Ziemia Kujawska, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Zapiski Historyczne, itd.

Metody i kryteria oceniania:

Referat (prezentacja): W1, W3, U1, U2, U3, K3

kolokwium: W1, W2, W3, W4, U1

dyskusja problemowa (aktywność): K1, K2

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie:

ndst. – mniej niż 50%

dst. – 50%

dst. plus -60%

db.- 70%

db. plus – 80%

bdb – 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Waldemar Rozynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.