Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztat naukowy historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-WNH12-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat naukowy historyka
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość ważnych pojęć historycznych. Znajomość podstawowej faktografii z poszczególnych epok. Świadomość metodologiczna i warsztatowa historyka.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - aktywny udział w zajęciach (1 pkt)

30 godz. - konsultacje (1 pkt)

30 godz. - lektura, przygotowanie do zajęć, przygotowanie prac pisemnych (1 pkt)

30 godz. - przygotowanie do kolokwium końcowego (1 pkt)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student posiada poszerzoną wiedzę na temat trendów badawczych w badaniach historycznych. K_W01

W2 Student zna wybrane najważniejsze nurty badawcze. K_W01, K_W11

W3 Student poznał podstawowe założenia warsztatowe historyków z różnych specjalności. K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Słuchacz doskonali umiejętności warsztatowych i poszerza wszechstronność tych umiejętności. K_U01

U2 Student doskonali umiejętność formułowania własnych opinii na temat różnych nurtów badawczych w historii. K_U02, K_U06

U3 Student zdobuwa umiejętność dyskusji na tematy związane z warsztatem historyka. K_U06, K_U11

U4 Student potrafi zsyntetyzować przeczytane opracowania. K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student ma ukształtowane umiejętności dyskusji w grupie w sposób etyczny i kulturalny. K_K04

K2 Student rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu historyka. K_K05

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - dyskusja na zadany temat,

prezentowanie referatów i dyskusja, analizowanie źródeł.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy o typach źródeł właściwych dla poszczególnych epok historycznych, o procedurach ich interpretacji, oraz sposobach wykorzystania różnych źródeł informacji w praktyce badawczej. Zapoznanie studentów z metodologią badań historycznych na przykładzie wybranych tematów

Pełny opis:

W trakcie zajęć o charakterze ćwiczeniowym studenci zapoznają się z kwestiami źródłoznawczymi i metodologią badań na przykładzie wybranych problemów związanych z poszczególnymi okresami historycznymi i działami historii (historia: kultury, religii, gospodarcza, wojskowa, bizantynistyka). Tematyka zajęć uwzględnia zagadnienia nauk pomocniczych właściwych dla epok i specjalności oraz specyficzne zagadnienia związane z odmiennością dziejów różnych rejonów geograficznych. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy o wykorzystaniu internetu na różnych etapach procedury badawczej

Literatura:

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: informator o zasobie, red. Teresa Zielińska, Warszawa 1992.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: informator o zasobie archiwalnym, red. Dorota Lewandowska, Warszawa 2008.

Braudel F., Historia i trwanie, Warszawa 1999.

Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

Domańska E., Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006.

Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918. Konteksty-koncepcje programowe-realia, Poznań 2011.

Kula M., Historia - moja miłość : (z zastrzeżeniami), Lublin 2005.

Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

Labuda G., O historykach. Kto jest kim w dziejopisarstwie polskim, Poznań 2010.

Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008.

Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

W. McKInley Runyan, Historie życia a psychobiografia, Warszawa 1992.

Krochmal A., Polskie instytucje za granicą: przewodnik po zbiorach archiwalnych, Warszawa 2004.

Kula W., O co chodzi w historii, Warszawa 2008.

E.A. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań, Piotrków trybunalski 2001

Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, pod red. B. Wagner, T. Wiślicza, Zabrze 2008.

Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII-XX w.), pod red. K. Karolczaka, Kraków 2011.

Pawlak M., J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1991.

Stanisław Piekarczyk, W średniowiecznej rzeczywistości, Warszawa 1987

Stanisław Piekarczyk, O pojęciu "kultury symbolicznej" kilka uwag metodologicznych, Przegląd Humanistyczny , 23 /2 (161), 1979, s. 1-20

Stanisław Piekarczyk, Historyk i matematyka współczesna

Przegląd Historyczny, 63 /1, 1972, s. 109-127

J. Preizner, Kamienie na macewie. Holokaust w polskim kinie, Kraków 2012.

R. Przybylak, G. Wójcik, K. Marciniak, W. Chorążyczewski, W. Nowosad, K. Syta, Zmienność warunków termiczno-opadowych w Polsce w okresie 1501-1840 w świetle danych historycznych, [w:] Przegląd Geograficzny 76/1, 2004, s. 5-31

Salmonowicz S., O rzemiośle recenzenta: studia z warsztatu historyka, Warszawa 1999.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2005.

Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1999.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1998.

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2009.

Żarnowski J., Historia społeczna. Metodologia-ewolucja-perspektywy, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wygłoszonych referatów.

Ocena aktywności na zajęciach.

Kolokwium końcowe.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Młynarczyk
Prowadzący grup: Jacek Młynarczyk, Szymon Olszaniec, Piotr Pranke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Młynarczyk, Marcin Pawlak
Prowadzący grup: Jacek Młynarczyk, Marcin Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Jacek Młynarczyk, Marcin Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)