Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Cultural History of Food

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-EN-CHF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cultural History of Food
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Zainteresowania jedzeniem jako częścią kultury, trendami kulinarnymi, kuchnią, orientacja w dziedzinie historii Europy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (40 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25 godz.):

- sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 25 godz.

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (55 godz.):

- przygotowanie do zaliczenia, – 30 godz.

-przygotowanie i prezentacja pracy pisemenj - 25 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student posiada podstawową wiedzę na temat polskiej kultury żywieniowej

W2: opanowuje wiedzę dotycząca polityki ochrony i promocji tradycji żywineiowych jako cześci europejskiego dziedzoctwa kulturowego

W3:opanowuje wiedzę o przemianach żywieniowych w ujęciu historycznym

W4: posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i ewolucji elementów dawnych kultur żywieniowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 potrafi umijscowić w porządku chronologicznym główne źródła historyczne do dziejów jedzenia oraz słynne europejskie książki kucharskie

U2 potrafi identyfikować zasadnicze mechanizmy ewolucji kultur żywieniowych w Europie

U3 identyfikuje główne zasady kulinarne w różnych europejskich kulturach żywieniowych i ich funkcje

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: understands the significance of food cultural heritage for the European identity

K2: understands the need for preserving and promoting regional food traditions

K3: is sensitive to/ ready to/ open to/ well prepared to team work

K4: is aware of historical roots of nowadays food cultures

K5: identifies/ accepts/ recognizes different attitudes towards food and cookery as a part of cultural and social identity

K6: participates in/ is involved in/ contributes to social meetings concerning food cultures, ecology and traditional cookery

K7: can cooperate/ communicate/ work with other students, organizers of social events devoted to food traditions and their public


Metody dydaktyczne:

wykład, pogadanka

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony historii jedzenia, kulturowej roli kuchni i współczesnym trendom żywieniowym jako ważnym składnikom kultury Europy i Polski. Począwszy od uwag i obserwacji o obecnym kształcie kultury jedzenia w Polsce tematyka jest rozwijana w szerszym europejskim i globalnym kontekście w perspektywie historycznej

Pełny opis:

Student zapoznaje się z przeglądem europejskich tradycji żywieniowych jako produktu historii i ekspresji kulturowej, narodowej i indywidualnej tożsamości Współczesne fascynacje jedzeniem i kuchnią jest przedstawiane w kontekście historycznym co daje studentowi narzędzia analizy różnych kwestii społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych obecnych w rożnych typach współczesnych dyskursów.

Student opanuje wiedzę dotyczą polskich tradycji żywieniowych, różnego typu posiłków, trendów gastronomicznych i specyficznych polskich zwyczajów żywieniowych, świętowania i wzorców konsumpcji w szerszym kontekście europejskim.

Literatura:

Encyclopedia of food and culture, S. Katz, W. Weaver, New York 2003.

M. Dembińska, Food and Drink in Medieval Poland

Rediscovering a Cuisine of the Past, Cloth 1999.

S. Czerniecki, Compendium ferculorum or collection of dishes, ed. by Jarosław Dumanowski in collaboration with M. Spychaj, Warszawa 2014.

T. Madej, E. Pirożnikow, Jarosław Dumanowski and Ł. Łuczaj, Juniper Beer In Poland: The Story Of The Revival Of A Traditional Beverage, “Journal of Ethnobiology”, 34 (1): 84–103.

J. Dumanowski, Does Poland lie on the Mediterranean?, ed. R. Kusek, J.Sanetra-Szeliga, Kraków 2012, p. 387-418.

Ł. Łuczaj, J. Dumanowski, P. Köhler, A. Muller-Bieniek, The Use and Economic Value of Manna grass (Glyceria) in Poland from the Middle Ages to the Twentieth Century, „Human Ecology” 2012, 40, s. 721-733.

Metody i kryteria oceniania:

Tłumaczenie i komenatrz źródla historycznego z języka angielskiena polski (studenci polscy)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)