Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury brytyjskiej i amerykańskiej w okresie od XVI do XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-H-HKBA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia kultury brytyjskiej i amerykańskiej w okresie od XVI do XX wieku
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na podstawie dotychczasowych kursów uniwersyteckich.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu, godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu - 30 h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury -15 h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) - 15 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma posiąść wiedzę o węzłowych problemach i zagadnieniach w kulturze angielskiej i amerykańskiej w okresie od XVI do XX wieku, znać specyfikę tej kultury i jej roli w globalnej cywilizacji świata.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student zna specyfikę kultury angielskiej i amerykańskiej w okresie od XVI do XX wieku i jej rolę w globalnej cywilizacji świata.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wstępne przygotowanie do pracy w mass-mediach w zakresie problematyki anglo-amerykańskiej.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Skrócony opis:

Węzłowe problemy i zagadnienia w kulturze brytyjskiej i amerykańskiej od początku czasów nowożytnych (XVI w.) do czasów najnowszych (XX w.).

Pełny opis:

Kultura angielska u progu epoki nowożytnej - okres renesansu i reformacji w Anglii (XVI w.).

Złoty wiek kultury angielskiej w czasach panowania Elżbiety I Tudor (1558-1603).

Kultura angielska w dobie rewolucji w XVII wieku (m.in. charakterystyka twórczości J. Miltona i tzw. Poetów metafizyczno-religijnych oraz wyjaśnienie fenomenu angielskiego purytanizmu).

Oświecenie brytyjskie (1689-1700) - jego specyfika w kontekście ogólnoeuropejskim, rozwój nauki, filozofii nowych prądów religijnych (deizm, masoneria, metodyzm, postawy tolerancyjne latitudynaryzm. etyka świecka).

Brytyjski sentymentalizm i romantyzm i jego wybitni przedstawiciele - pierwsza połowa XIX wieku.

Epoka wiktoriańska (l 838-1901).

Główne nurty i tendencje w rozwoju kultury brytyjskiej w XX wieku.

Kultura kolonii amerykańskich w latach 1607-1776 - mentalność kolonialna - Nowy Świat.

Religia w okresie kolonialnym - purytanie i formowanie się tradycji nowoangielskiej, metodyzm w Ameryce (Rola misji Johna Wesleya) i jego wielki wpływ na kulturę amerykańską.

Rewolucja i niepodległość w wieku XVIII - różnorodne oblicza amerykańskiego Oświecenia.

Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych - charakterystyka ich postaci (Jefferson, Franklin, Washington).

USA - ojczyzna emigrantów, prawdziwy „melting pot".

Kulturowe i etyczne wartości demokracji amerykańskiej.

Promieniowanie amerykańskiej kultury i stylu życia na inne kraje i narody w XX w. - rozpowszechnianie się mitu o „american dream".

Literatura:

1. Ch. A. i M. R. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej, t. 1 (Era rolnicza) t. 2 (Era przemysłowa), Warszawa 1961

2. G. M. Trevelyan, Historia społeczna Anglii, Warszawa 1961

3. V. L. Parrington, Główne nurty myśli amerykańskiej. Mentalność kolonialna 1620–1800, Warszawa 1968

4. N. Davies, Wyspy. Historia, Kraków 2003

5. W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2004

6. M. Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004

7. K. Maliszewski, Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach;

napisanie recenzji z listy lektur podanej przez wykładowcę;

dyskusja na zajęciach;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Maliszewski
Prowadzący grup: Kazimierz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Maliszewski
Prowadzący grup: Kazimierz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Maliszewski
Prowadzący grup: Kazimierz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.