Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje cywilizacji w państwach bałtyckich i skandynawskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-K-DCwSB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje cywilizacji w państwach bałtyckich i skandynawskich
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.):

udział w wykładach – 30 h

konsultacje indywidualne – 5 h

czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- czytanie literatury – 5 h

- przygotowanie do zajęć – 10 h

- przygotowanie do zaliczenia – 10 h

Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu rozwoju cywilizacji krajów regionu Morza Bałtyckiego od średniowiecza do XX w.,

W2: Opanował terminologię z zakresu dziejów cywilizacji regionu Morza Bałtyckiego,

W3: Zna i rozumie relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw,

W4: Posiada wiedzę o cywilizacyjnym zróżnicowaniu regionu Morza Bałtyckiego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posługuje się terminologię z zakresu dziejów cywilizacji państw regionu bałtyckiego od średniowiecza do XX wieku,

U2: Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji,

U3: Potrafi rozpoznać i ocenić cywilizacyjne zróżnicowanie regionu Morza Bałtyckiego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat cywilizacyjnej przeszłości państw bałtyckich i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie znajomości tego regionu,

K2: Ma świadomość wartości spuścizny cywilizacyjnej regionu Morza Bałtyckiego,

K3: Rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy na temat osiągnięć cywilizacyjnych regionu Morza Bałtyckiego.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład pokazuje najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne, z zakresu dziejów społeczeństwa, kultury i gospodarki w krajach nadbałtyckich na przestrzeni wieków.

Pełny opis:

1.Cywilizacja krajów regionu bałtyckiego w okresie średniowiecza.

- społeczeństwo

- kultura (piśmiennictwo, kultura materialna, sztuka)

- osiągnięcia cywilizacyjne

2.Cywilizacja krajów regionu bałtyckiego w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.)

- społeczeństwo

- kultura

- osiągnięcia cywilizacyjne

3.Cywilizacja krajów regionu bałtyckiego w XIX i XX w.

- społeczeństwo

- kultura

- osiągnięcia cywilizacyjne

Literatura:

1.B.Szordykowska, Historia Finlandii, Warszawa 2011 (w pracy tej zawarta jest obszerna bibliografia poświęcona dziejom Finlandii).

2.Ł.Okulicz, Finowie Zachodni, Warszawa 1993.

3.T.Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław 1983.

4.A.Kijas, Ruś, Poznań 2014 (w pracy tej zawarty jest wybór źródeł oraz najważniejszych opracowań poświęconych dziejom Rusi Kijowskiej).

5.J.Lewandowski, Historia Estonii, Wrocław 2002 (tam też dalsze wskazówki bibliograficzne).

6.G.Manteuffel, Zarys dziejów krain dawnych inflanckich, czyli Inflant właściwych, Kraków 2007.

7.M.Garleff, Die baltische Länder. Estland, Lettland, Litauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 2001.

8.Z.Kiaupa, J.Kiaupene, A.Kuncevicius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 r., Warszawa 2008.

9.Ł.Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997.

Ponadto dla Estonii, Łotwy i Prus

10.Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII – XVI w., pod red. R.Czai i A.Radzimińskiego, Toruń 2013.

11.W.Czapliński, K.Górski, Historia Danii, Wrocław 1965

12.A.Żygadło, Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii, Warszawa 2005

13.A.Kersten, Historia Szwecji, Wrocław 1973.

14.I.Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967.

15.W.Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej (1500-1975), Warszawa 1982.

16.A.Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

17.A.Palmer, Północne sąsiedztwo. Historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego, Wrocław 2005

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach i konsultacjach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.