Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia regionu bałtyckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-K-HRB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia regionu bałtyckiego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.):

udział w wykładach – 30 h

konsultacje indywidualne – 5 h

czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- czytanie literatury – 5 h

- przygotowanie do zajęć – 10 h

- przygotowanie do zaliczenia – 10 h

Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii i krajów regionu Morza Bałtyckiego od średniowiecza do XX w. - K_W01


Opanował podstawową terminologię z zakresu historii regionu Morza Bałtyckiego od średniowiecza do XX w. - K_02


Zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami dziejącymi się w krajach bałtyckich - K_W06


Posiada podstawową wiedzę o kulturowym zróżnicowaniu krajów regionu Morza Bałtyckiego - K-W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

Posługuje się podstawową terminologię z zakresu historii państw

regionu bałtyckiego od średniowiecza do XX wiek - K_U04


Zdobywa wiedzę na temat historii krajów bałtyckich pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych

technologii informacyjnych - K_U01


Potrafi rozpoznać i ocenić kulturowe zróżnicowanie krajów regionu Morza

Bałtyckiego - K_U015

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat przeszłości i kultury państw bałtyckich - K_K01


Ma świadomość wartości spuścizny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego - K_K03.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia związane głownie z historią trzech państw skandynawskich: Danii, Norwegii i Szwecji. Prezentuje problematykę związaną z polityką, gospodarką, kulturą i religią w tych trzech krajach od średniowiecza aż po XX w.

Pełny opis:

1.Periodyzacja dziejów państw skandynawskich

2.Średniowieczne dzieje Danii, Norwegii i Szwecji

- zagadnienia polityczne

-zagadnienia ekonomiczne i ludnościowe

- rozwój kultury

- Kościół i wierni; zagadnienia wyznaniowe

3.Dzieje Danii, Norwegii Szwecji w okresie od XVI do XVIII w.

- zagadnienia polityczne

- zagadnienia ekonomiczne i ludnościowe

-rozwój kultury

- sytuacja wyznaniowa po reformacji

4.Dzieje Danii, Norwegii i Szwecji w XIX i XX w.

-problematyka polityczna

-zagadnienia ekonomiczne i społeczne

-rozwój kultury

-sytuacja wyznaniowa

Literatura:

• W.Czapliński, K.Górski, Historia Danii, Wrocław 1965

• A.Żygadło, Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii, Warszawa 2005

• A.Kersten, Historia Szwecji, Wrocław 1973.

• I.Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967.

• W.Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej (1500-1975), Warszawa 1982.

• A.Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

• A.Palmer, Północne sąsiedztwo. Historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego, Wrocław 2005

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i konsultacjach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak, Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)