Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesne średniowiecze na wschodnich obszarach akwenu Morza Bałtyckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-K-WŚ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wczesne średniowiecze na wschodnich obszarach akwenu Morza Bałtyckiego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.):

udział w wykładach – 30 h

konsultacje indywidualne – 5 h

czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- czytanie literatury – 5 h

- przygotowanie do zajęć – 10 h

- przygotowanie do egzaminu – 10 h

Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wczesnośredniowiecznej historii i kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego - K_W01


Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę na temat wczesnośredniowiecznych dziejów krajów regionu Morza Bałtyckiego od średniowiecza do współczesności - K_W03


Zna terminologię z zakresu wczesnośredniowiecznych dziejów i i kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

Posługuje się podstawową terminologią w zakresie wczesnośredniowiecznych dziejów i kultury Litwy, Łotwy i Estonii - i K_U04


Zdobywa wiedzę na temat średniowiecznych dziejów krajów bałtyckich w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wczesnośredniowiecznej przeszłości i kultury państw bałtyckich i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie znajomości tego regionu K_K01

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład prezentuje zagadnienia związane z genezą, kształtowaniem się i organizacją państw położonych we wschodniej strefie Morza Bałtyckiego. Ukazuje przebieg procesów społecznych, gospodarczych oraz związanych z rozwojem wierzeń.

Pełny opis:

1.Gezeza Finlandii i języka fińskiego

2.Źródła do dziejów Finlandii wczesnośredniowiecznej

3.Rozwój gospodarczy i zagadnienia osadnicze Finlandii wczesnośredniowiecznej

4.Poglądy na świat, wierzenia i kultu w Finlandii wczesnośredniowiecznej.

5.Chrystianizacja Finlandii

6.Geneza i dzieje Rusi Kijowskiej

7.Chrystianizacja Rusi

8.Dzieje Nowogrodu Wielkiego

9.Geneza i dzieje Estonii

10.Wierzenia religijne wczesnośredniowiecznych Estów.

11.Geneza i dzieje Łotwy

12.Chrystianizacja Łotwy

13.Geneza i dzieje Litwy wczesnośredniowiecznej

14.Wierzenia Litwinów we wczesnym średniowieczu

15.Geneza i dzieje wczesnośredniowiecznych Prus.

16.Wierzenia pogańskich Prusów.

17.Procesy chrystianizacyjne w Prusach

Literatura:

Finlandia

1.B.Szordykowska, Historia Finlandii, Warszawa 2011 (w pracy tej zawarta jest obszerna bibliografia poświęcona dziejom Finlandii).

2.Ł.Okulicz, Finowie Zachodni, Warszawa 1993.

3.T.Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław 1983.

Ruś Kijowska i Republika Nowogrodzka

1.A.Kijas, Ruś, Poznań 2014 (w pracy tej zawarty jest wybór źródeł oraz najważniejszych opracowań poświęconych dziejom Rusi Kijowskiej).

Estonia

J.Lewandowski, Historia Estonii, Wrocław 2002 (tam też dalsze wskazówki bibliograficzne).

Łotwa

G.Manteuffel, Zarys dziejów krain dawnych inflanckich, czyli Inflant właściwych, Kraków 2007.

M.Garleff, Die baltische Länder. Estland, Lettland, Litauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 2001.

Litwa

Z.Kiaupa, J.Kiaupene, A.Kuncevicius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 r., Warszawa 2008.

Prusy

Ł.Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997.

Ponadto dla Estonii, Łotwy i Prus

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII – XVI w., pod red. R.Czai i A.Radzimińskiego, Toruń 2013.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach oraz konsultacje podczas dyżurów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.