Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna Polski w XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-PZPXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Polski w XX wieku
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza ze szkoły średniej na poziomie podstawowym

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 30

2. Przygotowanie do zajęć 30

3. Przygotowanie eseju 20

4. Godziny kontaktowe z prowadzącym (konsultacje) - 10


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 student ma podstawową wiedzę o polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1945 K_W02

W2 student ma wiedzę o kierunkach polskiej polityki zagranicznej w XX w. na tle stosunków europejskich i międzynarodowych K_W05

W3 student ma elementarną wiedzę o działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i polskich placówek dyplomatycznych K_W06Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 wykorzystuje zdobytą wiedzę do przygotowania zaliczeniowego eseju oraz innych prac z zakresu historii Polski XX w. K_U4

U2 posługuje się zdobytą wiedzą w celu wyjaśnianie trudnych procesów z stosunkach bilateralnych i multilateralnych K_U7

U3 potrafi przygotować krótkie wypowiedzi referując zagadnienia związane z polską polityką zagraniczną czy relacjami dwustronnymi na przestrzeni lat 1918-1945 K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 wyraża własne opinie podczas studenckich dyskusji czy debat publicznych odnoszących się do polskiej polityki zagranicznej w XX w.

K2 potrafi przedstawić swój punkt widzenia uwzględniając poglądach innych dyskutantów/interlokutorów K_S4

Metody dydaktyczne:

wykład objaśniający, wykład problemowy, prelekcja, prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918-1945 oraz relacji bilateralnych Polski z jej sąsiadami i wielkimi mocarstwami, m.in. z Francją, Japonią, Stanami Zjednoczonymi czy Wielką Brytanią. Realizowane zajęcia przeprowadzone będą w perspektywie problemowej z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk historycznych oraz ich przyczyn i skutków. Głównym zadaniem prowadzącego będzie wykształcenie zdolności zrozumienia polskiej polityki zagranicznej w XX w. na tle zachodzących w Europie i na świecie zmian politycznych.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony polityce zagranicznej Polski w XX w. (1918-1945) zostanie omówiony w ujęciu teoretycznym, chronologicznym i problemowym. Podczas zajęć poruszone zostaną m.in. główne kierunki polskiej polityki zagranicznej, w tym działania dyplomacji Drugiej RP. Oprócz tego prowadzący przedstawi funkcjonowanie Centrali oraz polskich placówek dyplomatycznych (ambasady, poselstwa) w latach 1918-1945.

Zajęcia prowadzone w ujęciu chronologicznym poruszać będę takie zagadnienia jak:

Aparat dyplomatyczny Drugiej Rzeczypospolitej

Działania polityczne w okresie Wielkiej Wojny

Polityka zagraniczna w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości (1918-1919) - tzw. "dyplomacja wojenna"

Działania dyplomacji polskiej w latach 1920-1921 ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej

Założenia polityki zagranicznej kolejnych ministrów spraw zagranicznych, m.in.: Konstantego Skirmunta, Gabriela Narutowicza, Aleksandra Skrzyńskiego, Romana Dmowskiego

W dobie Locarno

Polityka zagraniczna Augusta Zaleskiego (1926-1932)

Józef Beck i jego polityka zagraniczna (1932-1939)

W przededniu wojny

Dyplomacja polska w latach 1939-1940

W sojuszniczym Londynie 1940-1945

Dyplomacja polska a polityka wielkich mocarstw

Wybitni polscy dyplomaci w XX w.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.

A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945–1989), Poznań 1998.

A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.

K. Kersten, Narodziny systemu władzy, Warszawa 1990.

P. Łossowski, Polska w Europie i świecie 1918-1939, Warszawa 1990.

A. Paczkowski, Pól wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995,

W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. II 1919-1939, Warszawa 1990.

W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. III 1939-1945, Warszawa 1990.

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. I 1914-1945, Warszawa 1945.

A. L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001), Kraków – Warszawa 2003 [Wielka Historia Polski, t. 5].

Literatura uzupełniająca:

T. G. Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980–1982, Londyn 1987.

W. Balcerak, Polityka zagraniczna Polski w dobie Locarna, Wrocław – Warszawa - Kraków 1967.

J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987.

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.

A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945–1989), Poznań 1998.

A. Czubiński A., Czerwiec 1956 w Poznaniu. Poznań 1986,

Do niepodległości. Wizje – drogi– spełnienie, pod red. W. Wrzesińskiego, Warszawa 1998.

E. Duraczyński, Polska 1939–1945: dzieje polityczne, Warszawa 1999.

J. Eisler, Marzec 1968. Geneza. Przebieg. Konsekwencje. Warszawa 1991.

Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. naukową Andrzeja Garlickiego, Zbigniewa Landaua, Wojciecha Roszkowskiego, Piotra Staweckiego i Jerzego Tomaszewskiego, Warszawa 1999.

B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL [1944–1970], v. 1–3, Olsztyn 1999– 2001.

J. Faryś, Historia Polski od 1918 do 1939 roku, Poznań 1997.

A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.

A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980. Londyn 1994.

A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.

Historia dyplomacji polskiej, t. IV 1918-1939, pod red. Piotra Łossowskiego, Warszawa 1995.

Historia dyplomacji polskiej, t. V 1939-1945, pod red. Waldemara Michowicza, Warszawa 1999.

Historia polityczna XX wieku, t. 2, 1945 – 2000, pod red M. Bankowicza, Kraków 2004.

J. Holzer, "Solidarność" 1980-1981, Warszawa 1989.

M. K. Kamiński, M. J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998.

J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 Od Wersalu do Jałty, Lublin 1998.

K.Kersten, Narodziny systemu władzy, Warszawa 1990.

K. Kersten, Polska 1944-1956. Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Londyn 1993.

K. Kersten, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII - 31 XII 1944. Lublin 1965.

T. Kisielewski, Październik 1956 [punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne, Warszawa 2001.

W. T. Kowalski, Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945), Warszawa 1966.

A. Klafkowski, Granica polsko-niemiecka po II wojnie światowej. Poznań 1970.

K. Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994.

W. Konopczyński, Historia polityczna Polski: 1914–1939, Warszawa 1995.

S. Korboński, Polskie państwo podziemne, Bydgoszcz 1991.

K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek". Biografia polityczna. Warszawa 1998.

P. Łossowski, Polska w Europie i świecie 1918-1939, Warszawa 1990.

L. Machcewicz, Polski rok 1956. Warszawa 1993,

Ministrowie spraw zagranicznych II [Drugiej] Rzeczypospolitej, pod red. Janusza Pajewskiego, Szczecin 1992.

A. Micewski, Współrządzić czy nie kłamać? Pax i Znak w Polsce 1945-1976. Paryż 1978.

A. Micewski, Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Paryż 1982.

M. E. Ożóg, Władysław Gomułka. Biografia polityczna. Tom I. Warszawa 1989.

A. Paczkowski, Pól wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995,

A. Paczkowski, Stanisław Mikołajczyk, czyli klęska realisty. (Zarys biografii politycznej). Warszawa 1991.

L. Pastusiak, Roosevelt a sprawa polska, Warszawa 1981.

Józef Piłsudski (1867-1935) : polityk, wódz, mąż stanu, pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego, Szczecin 2006.

W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. II 1919-1939, Warszawa 1990.

W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. III 1939-1945, Warszawa 1990.

E. Raczyński, W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945, London 1960.

Raczyński E., Żenczykowski T., Od Genewy do Jałty. Rozmowy radiowe, Kielce 1989.

M. Rataj, Pamiętniki 1918-1927, Warszawa 1965.

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. I 1914-1945, Warszawa 1945.

Z. Rykowski, W. Władyka, Polska próba. Październik '56. Kraków 1989.

A. Siwik, PPS na emigracji w latach 1945-1956. Kraków 1998.

K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków–Wrocław 2005.

K. Skirmunt, Moje wspomnienia 1866-1945, wstęp i opracowanie

Ewa Orlof, Andrzej Pasternak, Rzeszów 1997.

A. L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001), Kraków – Warszawa 2003 [Wielka Historia Polski, t. 5].

J. Tittenbrun, Upadek socjalizmu realnego w Polsce. Poznali 1992,

W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 1995.

P. Wandycz, Z Piłsudskim i Sikorskim August Zaleski minister spraw zagranicznych w latach 1926-1932 i 1939-1941, Warszawa 1999.

R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939 : ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.

R. Wapiński, Roman Dmowski, Lublin 1989.

A. Zaleski, Przemowy i deklaracje, t. 1-2, Warszawa 1929-1931.

H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1985.

Źródła:

Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, t. 1-2, pod red. Tadeusza Jędruszczaka i Marii Nowak - Kiełbikowej, Warszawa 1989-1996.

Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Janusza Farysia i Janusza Pajewskiego, Szczecin 1991.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne za lata: 1918, 1931, 1932, 1936, 1939, 1940,

Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, t. 1-3, pod red. Remigiusza Bierzanka i Józefa Kukułki, Warszawa 1965-1968.

Metody i kryteria oceniania:

frekwencja, dyskusja podczas zajęć, Q&A

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kania
Prowadzący grup: Krzysztof Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kania
Prowadzący grup: Krzysztof Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kania
Prowadzący grup: Krzysztof Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kania
Prowadzący grup: Krzysztof Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kania
Prowadzący grup: Krzysztof Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kania
Prowadzący grup: Krzysztof Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kania
Prowadzący grup: Krzysztof Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kania
Prowadzący grup: Krzysztof Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.