Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rzymskie cesarzowe: mit i historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-RzC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rzymskie cesarzowe: mit i historia
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin (2 punkty ECTS) w tym:

zajęcia kontaktowe 35 godzin = 30 wykład + 5 godzin konsultacje

praca własna 25 godz (przygotowanie do zaliczenia)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę ogólną w zakresie historii cesarstwa rzymskiego w I-II w n.e. ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących postaci cesarzowych z dynastii julijsko-klaudyjskiej, Flawiuszy i Antoninów.

W2: Opisuje w sposób uporządkowany i z zastosowaniem właściwej terminologii etapy formowania się funkcji cesarzowej.

W3: Charakteryzuje rolę stereotypu w przedstawieniach kobiet zawartych w źródłach antycznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje źródła historyczne właściwe dla dziejów Rzymu w okresie wczesnego cesarstwa

U2: Analizuje relacje autorów łacińskich na temat kobiet z należących do rodziny cesarskiej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:


K1: Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i powiązań interdyscyplinarnych historii starożytnego Rzymu z naukami społecznymi (antropologia)

K2: Posiada umiejętność oceny i analizy hipotez naukowych oraz odróżnia fakty historyczne od ich interpretacji.

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie głównych etapów kształtowania się instytucji „rzymskiej cesarzowej” na podstawie wybranych przykładów żon cesarzy z I-III wieku n.e. i wyjaśnienie trudności w interpretacji źródeł starożytnych odnoszących się do tej problematyki. Chronologicznie wykład obejmuje historię Cesarstwa od Oktawiana Augusta do Septymiusza Sewera.

Pełny opis:

W ciągu dwóch ostatnich dekad badania dotyczące statusu i roli kobiet w domu cesarskim stały się fenomenem międzynarodowym. Potwierdzeniem są liczne biografie opisujące działalność i znaczenie żon, matek i sióstr rzymskich cesarzy. Efektem intensyfikacji badań jest weryfikacja utrwalonych opinii i znaczące poszerzenie wiedzy na temat kobiet z otoczenia imperatorów. Celem wykładu jest zapoznanie studentek i studentów z głównymi nurtami w dyskusjach naukowych i zagadnień, wokół których nadal toczą się spory. Jednym z najważniejszych jest kwestia kształtowania się od czasów pierwszego princepsa koncepcji udziału kobiet z domu cesarskiego w życiu publicznym Imperium. Wszelkie rozważania na ten temat zaczynają się Liwii Druzylli, żony Oktawiana Augusta, która z czasem stała się wzorem cesarzowej. Rzymskie cesarzowe przynależą jednak nie tylko do świata nauki, ale co najmniej od XIX wieku są częścią kultury popularnej, a niektóre z nich (np. Waleria Messalina) zawładnęły wyobraźnią czytelników i kinomanów, stając się częścią wielu popkulturowych mitów. Celem wykładu jest wyjaśnienie (na wybranych przykładach) pochodzenia tych mitów i przyczyn ich wyjątkowej trwałości w kulturze zachodniej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: opracowanie jednego z tematów wykładowych na podstawie notatek z wykładu i wskazanej literatury. Kryteria oceniania: ndst - poniżej 19 pkt; (poniżej 32 %); dst- 20 pkt (33%) ; dst plus- 30 pkt (50%) ; db- 40 pkt (66%); db plus- 50 pkt (83%)

bdb- 60 pkt (100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Musiał
Prowadzący grup: Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych postaci rzymskich cesarzowych i dostarczenie studentom (niezależnie od kierunku studiów) zainteresowanych teoriami władzy, dziejami propagandy, sakralnymi aspektami władzy absolutnej, historią dworskiego ceremoniału, społecznej roli niezbędnej wiedzy do kontynuowania studiów interdyscyplinarnych nad instytucją monarchii w Cesarstwie Rzymskim

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące problemy szczegółowe:

Rola stereotypu w portretowaniu kobiet przez rzymskich historyków. Postaci heroin w Historii Tytusa Liwiusza.

Królowe hellenistyczne.

Tendencje w badaniach nad pozycją kobiet z domu cesarskiego (uformowanie się domus Agusta i domus divina).

Liwia-wzorzec Augusty.

Messalina- zwycięstwo stereotypu.

Agrypina Młodsza próba przejęcia realnej władzy.

Niewidoczne cesarzowe-żony Flawiuszów.

Cesarskie żony w nowej roli (dynastia Antoninów i sewerów). Plotyna, Faustyna, Sabina, Julia Domna.

Augustae późnego cesarstwa.

Literatura:

Barret, A. Agrippina: Sex, Power, and Politics in the Early Empire , 1999

Birley, A., Livia : First Lady of Imperial Rome, 2002 [ zasoby cyfrowe BG UMK]

Browning R., Justynian i Teodora,

Demandt, A., Prywatne życie cesarzy rzymskich, Gdańsk 1997

Freisenbruch, A., Pierwsze damy antycznego Rzymu, 2017

Musiał, D., messalina, czyli w niewoli stereotypu w: Kobiety i władza w czasach dawnych, pod. red. B. Czwojdrak i A. A. Kluczek, Katowice 2015, s. 33-42.

Musiał, D., Bona matrona. O znaczeniu przykładu w konstruowaniu wizerunku idealnej Rzymianki, Ethos, 114 (2016), s. 129-141.

Potter, D., Theodora : actress, empress, saint, 2015

Twardowska K.,, Cesarzowe bizantyńskie, 2 poł. V w. Kobiety i władza, Historia Iagellonica 2006;

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Musiał
Prowadzący grup: Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych postaci rzymskich cesarzowych i dostarczenie studentom (niezależnie od kierunku studiów) zainteresowanych teoriami władzy, dziejami propagandy, sakralnymi aspektami władzy absolutnej, historią dworskiego ceremoniału, społecznej roli niezbędnej wiedzy do kontynuowania studiów interdyscyplinarnych nad instytucją monarchii w Cesarstwie Rzymskim

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące problemy szczegółowe:

Rola stereotypu w portretowaniu kobiet przez rzymskich historyków. Postaci heroin w Historii Tytusa Liwiusza.

Królowe hellenistyczne.

Tendencje w badaniach nad pozycją kobiet z domu cesarskiego (uformowanie się domus Agusta i domus divina).

Liwia-wzorzec Augusty.

Messalina- zwycięstwo stereotypu.

Agrypina Młodsza próba przejęcia realnej władzy.

Niewidoczne cesarzowe-żony Flawiuszów.

Cesarskie żony w nowej roli (dynastia Antoninów i sewerów). Plotyna, Faustyna, Sabina, Julia Domna.

Augustae późnego cesarstwa

Literatura:

antycznego

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Musiał
Prowadzący grup: Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Musiał
Prowadzący grup: Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie głównych etapów kształtowania się instytucji „rzymskiej cesarzowej” na podstawie wybranych przykładów żon cesarzy z I-III wieku n.e. i wyjaśnienie trudności w interpretacji źródeł starożytnych odnoszących się do tej problematyki. Chronologicznie wykład obejmuje historię Cesarstwa od Oktawiana Augusta do Septymiusza Sewera.

Pełny opis:

W ciągu dwóch ostatnich dekad badania dotyczące statusu i roli kobiet w domu cesarskim stały się fenomenem międzynarodowym. Potwierdzeniem są liczne biografie opisujące działalność i znaczenie żon, matek i sióstr rzymskich cesarzy. Efektem intensyfikacji badań jest weryfikacja utrwalonych opinii i znaczące poszerzenie wiedzy na temat kobiet z otoczenia imperatorów. Celem wykładu jest zapoznanie studentek i studentów z głównymi nurtami w dyskusjach naukowych i zagadnień, wokół których nadal toczą się spory. Jednym z najważniejszych jest kwestia kształtowania się od czasów pierwszego princepsa koncepcji udziału kobiet z domu cesarskiego w życiu publicznym Imperium. Wszelkie rozważania na ten temat zaczynają się Liwii Druzylli, żony Oktawiana Augusta, która z czasem stała się wzorem cesarzowej. Rzymskie cesarzowe przynależą jednak nie tylko do świata nauki, ale co najmniej od XIX wieku są częścią kultury popularnej, a niektóre z nich (np. Waleria Messalina) zawładnęły wyobraźnią czytelników i kinomanów, stając się częścią wielu popkulturowych mitów. Celem wykładu jest wyjaśnienie (na wybranych przykładach) pochodzenia tych mitów i przyczyn ich wyjątkowej trwałości w kulturze zachodniej.

Literatura:

A Companion to Women in the Ancient World, S. L. James, S. Dillon (ed.) 2001

The Routledge Companion to Women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World, 2021

Demandt, A., Prywatne życie cesarzy rzymskich, Gdańsk 1997

Brennan T. Corey, Sabina Augusta, 2018

Freisenbruch, A., Pierwsze damy antycznego Rzymu

Barret A., Livia: First Lady of Imperial Rome, 2005

Barret, A. Agrippina: Sex, Power, and Politics in the Early Empire, 1999

Burns J., Great Women of imperial Rome, 2007

Levick B., Faustina I and II: Imperial Women of the Golden Age, 2014

Levick B., Julia Domna: Syrian Empress, 2007

Musiał D., Kobieta i mężczyzna w świecie antycznym: uwagi o starych sporach i nowych oczekiwaniach, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, vol 26, No 3 (2013), s. 5-22

Musiał, D., Messalina, czyli w niewoli stereotypu w: Kobiety i władza w czasach dawnych, pod. red. B. Czwojdrak i A. A. Kluczek, Katowice 2015, s. 33-42.

Musiał, D., Bona matrona. O znaczeniu przykładu w konstruowaniu wizerunku idealnej Rzymianki, Ethos, 114 (2016), s. 129-141.

Wyke M. The Roman mistress : ancient and modern representations, 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Musiał
Prowadzący grup: Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)