Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzymskie cesarzowe: mit i historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-RzC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Rzymskie cesarzowe: mit i historia
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin (2 punkty ECTS) w tym:

zajęcia kontaktowe 35 godzin = 30 wykład + 5 godzin konsultacje

praca własna 25 godz (przygotowanie do odpowiedzi ustnej lub przygotowanie pracy pisemnej)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć́ student/studentka:

K_W 1 - zna podstawowe terminy opisujące władzę cesarza rzymskiego, dworu cesarskiego


K_W 2 - ma elementarną wiedzę o badaniach nad koncepcją władzy w cesarstwie rzymskim, pozycją kobiet w rzymskim społeczeństwie i roli stereotypu w relacjach autorów rzymskich


K_W 12 - rozumie interdyscyplinarne powiązania w dyskusji o naturze władzy w odniesieniu do historii i nauk społecznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu zajęć student/studentka:


K_U 1 - potrafi w sposób uporządkowany i systematyczny scharakteryzować proces formowania się funkcji Augusty

K_U9 - potrafi formułować i uzasadniać opinie

K_U15 -ma świadomość zakresu swojej wiedzy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu zajęć student/studentka:

K_K 09 podejmuj próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania wiedzy osobom zainteresowanym

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem wykładu jest:

-przedstawienie sylwetek wybranych postaci rzymskich cesarzowych z epoki wczesnego cesarstwa

-prezentacja nowych tendencji w badaniach nad społeczną, polityczną i religijną rolą żony pryncypia

-wyjaśnienie źródeł czarnej legendy, który otacza niektóre z rzymskich cesarzowych w kulturze europejskiej

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące problemy szczegółowe:

1. Wprowadzenie: Cesarstwo Rzymskie podstawowe informacje

2. Rzymskie cesarzowe w kulturze i w historiografii.

3. Ideał matrony, czyli jak czytać antycznych autorów (Tytus Liwiusz, Tacyt, Swetoniusz, Kasjusz Dio)

4. Cień Kleopatry: kobiety i władza

5. Oktawian August: „nowy porządek” i powstanie domus Augusta.

6. Od Liwii Druzylli do Julii Augusty. Narodziny pierwszej damy Imperium.

7. Messalina i źródła jej czarnej legendy

8. Agrypina Młodsza: cesarskie ambicje matki Nerona.

9. Dom cesarski Flawiuszy: Tytus i Berenika, Domicjan i Domitia Lepida.

10. Ideał żony cesarza za rządów dynastii Antoninów: Plotyna, Faustyny, Sabina

11. Julia Domna jako nowa Liwia.

12. Podsumowanie: Kim była Augusta

Literatura:

Barret A. Agrippina: Sex, Power, and Politics in the Early Empire, 1999

Barrett, A., Livia : First Lady of Imperial Rome, 2002 [ zasoby cyfrowe BG UMK]

Brennan T. Corey, Sabina Augusta, 2018

Burns J., Great Women of Imperial Rome: Mothers and Wives of the Caesars, 2006

Demandt, A., Prywatne życie cesarzy rzymskich, Gdańsk 1997

Freisenbruch, A., Pierwsze damy antycznego Rzymu, 2017

Levick B., Julia Domna: Syrian Empress, 2007

Levick B., Faustina I and II: Imperial Women of the Golden Age, 2014

Musiał D., Kobieta i mężczyzna w świecie antycznym: uwagi o starych sporach i nowych oczekiwaniach, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, vol 26, No 3 (2013), s. 5-22 (pdf dostępny pod adreseem: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/issue/view/274/showToc

Musiał, D., Messalina, czyli w niewoli stereotypu w: Kobiety i władza w czasach dawnych, pod. red. B. Czwojdrak i A. A. Kluczek, Katowice 2015, s. 33-42.

Musiał, D., Bona matrona. O znaczeniu przykładu w konstruowaniu wizerunku idealnej Rzymianki, Ethos, 114 (2016), s. 129-141.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie: obecność na połowie odbytych wykładów i opracowanie (ustne lub pisemne) dotyczące wybranych postaci z omawianych na wykładzie (na podstawie wskazanych lektur i materiałów zamieszczonych na platformie moodle)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Musiał
Prowadzący grup: Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych postaci rzymskich cesarzowych i dostarczenie studentom (niezależnie od kierunku studiów) zainteresowanych teoriami władzy, dziejami propagandy, sakralnymi aspektami władzy absolutnej, historią dworskiego ceremoniału, społecznej roli niezbędnej wiedzy do kontynuowania studiów interdyscyplinarnych nad instytucją monarchii w Cesarstwie Rzymskim

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące problemy szczegółowe:

Rola stereotypu w portretowaniu kobiet przez rzymskich historyków. Postaci heroin w Historii Tytusa Liwiusza.

Królowe hellenistyczne.

Tendencje w badaniach nad pozycją kobiet z domu cesarskiego (uformowanie się domus Agusta i domus divina).

Liwia-wzorzec Augusty.

Messalina- zwycięstwo stereotypu.

Agrypina Młodsza próba przejęcia realnej władzy.

Niewidoczne cesarzowe-żony Flawiuszów.

Cesarskie żony w nowej roli (dynastia Antoninów i sewerów). Plotyna, Faustyna, Sabina, Julia Domna.

Augustae późnego cesarstwa.

Literatura:

Barret, A. Agrippina: Sex, Power, and Politics in the Early Empire , 1999

Birley, A., Livia : First Lady of Imperial Rome, 2002 [ zasoby cyfrowe BG UMK]

Browning R., Justynian i Teodora,

Demandt, A., Prywatne życie cesarzy rzymskich, Gdańsk 1997

Freisenbruch, A., Pierwsze damy antycznego Rzymu, 2017

Musiał, D., messalina, czyli w niewoli stereotypu w: Kobiety i władza w czasach dawnych, pod. red. B. Czwojdrak i A. A. Kluczek, Katowice 2015, s. 33-42.

Musiał, D., Bona matrona. O znaczeniu przykładu w konstruowaniu wizerunku idealnej Rzymianki, Ethos, 114 (2016), s. 129-141.

Potter, D., Theodora : actress, empress, saint, 2015

Twardowska K.,, Cesarzowe bizantyńskie, 2 poł. V w. Kobiety i władza, Historia Iagellonica 2006;

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Musiał
Prowadzący grup: Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych postaci rzymskich cesarzowych i dostarczenie studentom (niezależnie od kierunku studiów) zainteresowanych teoriami władzy, dziejami propagandy, sakralnymi aspektami władzy absolutnej, historią dworskiego ceremoniału, społecznej roli niezbędnej wiedzy do kontynuowania studiów interdyscyplinarnych nad instytucją monarchii w Cesarstwie Rzymskim

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące problemy szczegółowe:

Rola stereotypu w portretowaniu kobiet przez rzymskich historyków. Postaci heroin w Historii Tytusa Liwiusza.

Królowe hellenistyczne.

Tendencje w badaniach nad pozycją kobiet z domu cesarskiego (uformowanie się domus Agusta i domus divina).

Liwia-wzorzec Augusty.

Messalina- zwycięstwo stereotypu.

Agrypina Młodsza próba przejęcia realnej władzy.

Niewidoczne cesarzowe-żony Flawiuszów.

Cesarskie żony w nowej roli (dynastia Antoninów i sewerów). Plotyna, Faustyna, Sabina, Julia Domna.

Augustae późnego cesarstwa

Literatura:

antycznego

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Musiał
Prowadzący grup: Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Musiał
Prowadzący grup: Danuta Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.