Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Archeologia strefy Bałtyku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-ASB-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia strefy Bałtyku
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o historii średniowiecznej Europy ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu historycznego krajów skandynawskich i strefy Morza Bałtyckiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 30 godz. - 1 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej,

W04 - ma podstawową wiedzę z zakresu archeologii historycznej (archeologii Skandynawii wczesnośredniowiecznej i krajów nadbałtyckich)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod archeologicznych.

U02 - posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywane problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla archeologii

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K05 - ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i propaguje ją w społeczeństwie

K08 - docenia rolę nauk humanistycznych, pokrewnych i współpracujących dla kształtowania więzi społecznych na poziome lokalnym i ponadlokalnym;

K09 - wykazuje kompetentną odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu obrazu dziejów, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy archeologicznej

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi

Skrócony opis:

Wykład dotyczy strefy nadbałtyckiej we wczesnym średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem krajów skandynawskich, jego przedmiotem są przemiany społeczno-kulturowe mające miejsce od VI do XII wieku obejmujące okres Vendel i tzw. okres wikiński; szczególne miejsce zajmuje w nim prezentacja najważniejszych z historycznego i naukowego punktu widzenia stanowisk archeologicznych.

Pełny opis:

Omówienie stanowisk archeologicznych należących do różnych kategorii pod kątem ich znaczenia dla historii Skandynawii i ich obecnych walorów społeczno-kulturowych (w tym turystycznych): A. miejsca zamieszkiwania ludzi (jaskinie, obozowiska, osiedla stałe i sezonowe, wsie, grody, miasta); B. formy delimitacji przestrzeni; (wały, mury, Danevirke) C. miejsca pozyskiwania i przerobu surowców; D. miejsca kultu; E. groby i cmentarzyska; (groby łodziowe, kurhany, groby komorowe itp.) F. ślady pól; G. pozostałości urządzeń komunikacyjnych (mosty, drogi) H. skarby; I. kamienie, obeliski itp.. J. wraki (!!!)

Literatura:

Else Roesdahl, Historia wikingów, Gdańsk 1996;

Foote P.G., Wilson D., Wikingowie, W-wa 1975

Graham-Cambell J., Vikings Artefacts. A select cataloque, London 1980, The Northern World. The History and Heritage of Northern Europe. Ad 400-1100, ed. David Wilson, 1980

Vikings. Life and Legend, ed. Gareth Williams, Peter Pentz, Matthias Wemhoff, London 2014

R. I. Page, Chronicles of the Vikings, London 1995

R. I. Page, Runes and Runic Inscriptions, London 1995

Klavs Randsborg, The Viking age in Denmark, London 1980 L.Leciejewicz, Normanowe, Wrocłąw 1979

P. Urbańczyk, Bliskie spotkania wikingów, Wodzisław Śląski 2014

L.P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003

N. Price, The Viking Way, London, 2002

ed. M. Toplak, Die Wkinger. Seerauber und Krieger im Licht Archaologie, Darmstadt 2021

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, trzy pytania otwarte, każde punktowane w skali od 0-5, w sumie można uzyskać 15 pkt; kryteria oceny: 0-7 pkt - ndst, 8-10 - dst; 11-13 dobry, 14-15 ndst. - egzamin poprawkowy ma formę ustną

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Chudziak, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Chudziak
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Chudziak, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)