Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-HF-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Na całkowity czas pracy studentów składa się 30 godz. wykładu oraz około 30 godz. pracy własnej, w tym lektura tekstów, ułatwiająca korzystanie z wykładów, sporządzanie i porządkowanie notatek, pamięciowe opanowanie materiału (przygotowanie do egzaminu ustnego).

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 / H1A_W03 - studenci posiadają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii i kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego, włącznie z historią filozofii tego regionu,

K_W08 / H1A_W03 - znają terminologię z zakresu historii i kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego,

K_W11 / H1A_W07 - znają różne źródła informacji oraz rozumieją ich przydatność w badaniach nad dziejami i współczesnością krajów bałtyckich,

K_W12 / H1A_W03 H1A_W07 - posiadają podstawową wiedzę o kulturowym zróżnicowaniu regionu Morza Bałtyckiego, w tym o postaciach i poglądach filozofów tego obszaru

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 / H1A_U06, H1A_U08, H1A_U09 - studenci potrafią formułować i uzasadniać własne opinie dotyczące ważnych zagadnień życia publicznego,

K_U15 / H1A_U05 - potrafią rozpoznać i ocenić kulturowe zróżnicowanie regionu Morza Bałtyckiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 / H1A_K02, H1A_K06 - studenci uznają i szanują różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym; wykazują niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; są zdolni do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych i kulturowych

Metody dydaktyczne:

Wykład: informacyjny, problemowy uzupełniony prezentacją PowerPoint

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład „Historia filozofii” obejmuje wybrane zagadnienia z dziejów filozofii od antyku greckiego po współczesność. Omówione zostaną poglądy najwybitniejszych myślicieli, działy filozofii, relacje pomiędzy filozofią i naukami szczegółowymi. Na tle ogólnej historii filozofii zostaną ukazane poglądy myślicieli pochodzących z krajów nadbałtyckich.

Pełny opis:

Kolejne wykłady będą dotyczyć powstania filozofii greckiej, zagadnień podejmowanych przez presokratyków, filozofii Sokratesa, Platona, Arystotelesa, sceptyków, stoików, epikurejczyków. Następnie omówiony zostanie okres rzymski filozofii antycznej oraz filozofia wczesnego i średniowiecznego chrześcijaństwa (św. Augustyn, św. Tomasz). Nowożytna filozofia (poglądy Descartes’a, a także Pascala i Leibniza) zostanie potraktowana jako podstawa i wstęp do teorii powstałych w epoce oświecenia (Locke, Hume, Rousseau). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na filozofię niemieckiego obszaru językowego (XIX i XX w.) i na poglądy Kierkegaarda. Omówione zostaną również poglądy filozofów polskich.

Literatura:

Podręczniki do wyboru:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, wyd. dowolne;

F. Copleston, Historia filozofii, t. 1-9;

Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989;

J. Legowicz, Zarys historii filozofii, wyd. dowolne;

J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, wyd. dowolne;

E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, wyd. dowolne

Metody i kryteria oceniania:

Metodą oceny jest egzamin pisemny lub ustny, obejmujący:

a) ogólną wiedzę z zakresu historii filozofii, obejmująca chronologię szkół, systemów, najczęściej używane terminy

b) wiedzę o poglądach poszczególnych filozofów (z podziałem na epoki),

c) umiejętność scharakteryzowania poglądów filozofa wybranego przez studenta z zakresu (b) w odniesieniu do ogólnej wiedzy o historii filozofii

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Jolanta Żelazna
Prowadzący grup: Jolanta Żelazna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Jolanta Żelazna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Żelazna
Prowadzący grup: Jolanta Żelazna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)