Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-OWI-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Obecność na wszystkich zajęciach.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 5 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student interpretuje zapisy Ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uprawnienia twórcy oraz uregulowania normatywne regulujące zasady użytkowania dzieła i czerpania z niego korzyści.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Praktyczne wykorzystanie Ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych i ustawy Prawo własności przemysłowej oraz innych aktów normatywnych związanych z ochroną własności intelektualnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Umiejętności komunikacyjne, w tym stosowanie języka prawniczego i prawnego,


Rozwiązywanie problemów i konfliktów związanych z ochroną własności intelektualnej.

Metody dydaktyczne:

- pokaz multimedialny,


- dyskusja dydaktyczna,

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz innymi regulacjami normatywnymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z prawem autorski i ochroną praw osobistych i majątkowych twórców. Poruszone będą też wybrane aspekty dozwolonego użytku chronionych utworów oraz licencje Creative Commons.

Literatura:

1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa 2010

2. Domańśka-Baer Alina, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Warszawa 2012

3. Informacja elektroniczna a prawo autorskie, Warszawa 2000

4. Karpowicz Andrzej, Autor−wydawca. Poradnik prawa autorskiego, wyd. 5, Warszawa 2009

5. Prawo Internetu, pod red. P. Podreckiego, Warszawa 2004 i n.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacji umiejętności nabytych w trakcie zajęć służą przygotowanie, uczestnictwo i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Centek, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Barbara Centek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)