Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura i sztuka krajów skandynawskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:KSKS-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura i sztuka krajów skandynawskich
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach - 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem - 5 godzin


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do egzaminu - 45

- czytanie literatury przedmiotu - 45

w sumie 125 godzin = 5 pkt

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna kulturę Wikingów - K_W01, K_W03, K_W06, K_W08

W2: zna konstrukcję kościołów klepkowych - K_W01, K_W03, K_W06, K_W08

W3: zna sylwetki czołowych muzyków skandynawskich - K_W01, K_W03, K_W06, K_W08

W4: zna poglądy filozoficzne Sørena Kierkegaarda i Nikolaja F. S. Grundtviga - K_W01, K_W03, K_W06, K_W08

W5: zna historię filmu skandynawskiego - K_W01, K_W03, K_W06, K_W08

W6: zna najważniejsze dzieła dramaturgów skandynawskich - K_W01, K_W03, K_W06, K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: definiuje pismo runiczne - K_U01, K_U02, K_U04

U2: opisuje mitologię nordycką - K_U01, K_U02, K_U04

U3: charakteryzuje myśl filozoficzną Sørena Kierkegaarda i Nikolaja F. S. Grundtviga - K_U01, K_U02, K_U04

U4: wymienia najważniejsze dzieła Ibsena, Strindberga i Hamsuna - K_U01, K_U02, K_U04

U5: charakteryzuje architekturę państw skandynawskich w średniowieczu - K_U01, K_U02, K_U04

U6: ocenia wkład kultury skandynawskiej do kultury europejskiej - K_U01, K_U02, K_U04

U7: wymienia dzieła muzyków skandynawskich - K_U01, K_U02, K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość posiadanej wiedzy i rozumie konieczność jej pogłębiania - K_K01

K2: ma świadomość spuścizny kulturowej państw skandynawskich - K_K03

K3: szanuje różnice poglądów determinowane różnym podłożem kulturowym - K_K06


Metody dydaktyczne:

wykład, pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk życia kulturalnego Skandynawii (najważniejsze zabytki państw skandynawskich; życie i twórczość wybitnych pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy; skandynawska myśl filozoficzna), potrafią porównać osiągnięcia kulturowe państw nordyckich z pozostałymi krajami europejskimi.

Pełny opis:

Znaczna część zajęć poświęcona będzie dorobkowi kulturalnemu tego regionu. Studenci poznają życie i twórczość czołowych przedstawicieli muzyki, literatury, nauki, filozofii państw skandynawskich.

1. Najstarsze zabytki kultury skandynawskiej (runy, sagi, kultura Wikingów, mitologia nordycka).

2. Zabytki kultury skandynawskiej w okresie średniowiecza.

3. Historia literatury skandynawskiej: życie i twórczość Henryka Ibsena, Augusta Strindberga, Knuta Hamsuna, Pär Lagerqista.

4. Muzyka skandynawska (Edvard Grieg, Ole Bull, Jean Sibelius)

5. Filozofia skandynawska na przykładzie Sørena Kierkegaarda i Nikolaja F. S. Grundtviga.

6. Skandynawska literatura kobieca (Selma Lagerläf, Sigrid Undset, Karen Blixen)

7. Historia filmu skandynawskiego

8. Współczesne kierunki w kulturze skandynawskiej (wzornictwo skandynawskie

Literatura:

T. Allan, Wikingowie : życie, legendy i sztuka, Warszawa 2003.

E. Beyer, Henryk Ibsen, Gdańsk 1994 Z. Ciesielski, August Strindberg : życie i twórczość, Kraków 1992

Z. Ciesielski, Historia literatury szwedzkiej : zarys, Wrocław 1990 A. Kwiatkowski, Film Skandynawski. Fakty, dzieła, twórcy, Warszawa 1986 W. Nawrocki, klasycy i współcześni. Szkice o prozie skandynawskiej XIX i XX wieku, Poznań 1985

A. Næss, Munch. Biografia, Warszawa 2007

A. Rogalski, Knut Hamsun, Warszawa 1981.

A. Rogalski, Pod północnym niebem. Sylwetki pisarzy skandynawskich, Poznań 1969.

Słownik pisarzy skandynawskich, pod red. Zenona Ciesielskiego, Warszawa 1991

J. Wooding, Wikingowie, Warszawa 2001.

Skandynawskie leksykony biograficzne

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - W01,W03, U01, U02)

Kryteria oceniania:

- wykład - egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte)

ndst 0%-50%

dst - 51-60%

dst plus - 61-70%

db - 71-80

db plus - 81-90%

bdb - 91-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rozynkowski
Prowadzący grup: Jakub Morawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk życia kulturalnego Skandynawii w XIX i XX wieku (najważniejsze zabytki państw skandynawskich; życie i twórczość wybitnych pisarzy; skandynawska myśl filozoficzna), potrafią porównać osiągnięcia kulturowe państw nordyckich z pozostałymi krajami europejskimi.

Studenci powinni posiadać dobrą znajomość historii krajów skandynawskich i podstawową wiedzę na temat kultury Skandynawii.

Pełny opis:

Młodzi poeci w młodym narodzie – twórczość Henrika Wergelanda i Johana Sebastiana Welhavena.

Literatur norweska w XIX wieku – Amalie Skram, Bjørnstjerne Bjørnson.

Nauka szwedzka. Działalność Alfreda Nobla

Filozofia skandynawska na przykładzie Sørena Kierkegaarda i Nikolaja F. S. Grundtviga.

Rozkwit kultury Finlandii – Kalevala Eliasa Lönnrota

Sytuacja językowa w Norwegii w XIX wieku.

"Młoda Szwecja" - A. Strindberg

Dramaty Henryka Ibsena

Życie i twórczość Knuta Hamsuna

Współczesna architektura fińska – Alwar Alto

Muzyka skandynawska (Edvard Grieg, Ole Bull, Jean Sibelius)

skandynawska literatura dziecięca (H. Ch. Andersen, A. Lindgren, Tove Jansson)

Skandynawska literatura kobieca (Selma Lagerläf, Sigrid Undset, Karen Blixen)

Kino skandynawskie na przykładzie Ingmara Bergmana.

Współczesne wzornictwo skandynawskie

Literatura:

Wybrana literatura:

H. ch. Andersen, Baśń mojego życia, Łódź 2003

E. Beyer, Henryk Ibsen, Gdańsk 1994

Z. Ciesielski, August Strindberg : życie i twórczość, Kraków 1992

Z. Ciesielski, Historia literatury szwedzkiej : zarys, Wrocław 1990

M. Krzysztofiak, Przewodnik po literaturach skandynawskich, Poznań 2002

A. Kwiatkowski, Film Skandynawski. Fakty, dzieła, twórcy, Warszawa 1986

K. Laitinen, S.Apo, Historia literatury fińskiej, Wrocław 1991.

C. Lewandowska, Literatura fińska [w:] Dzieje literatur europejskich, red.W. Floryan, t.II, Warszawa 1983

W. Nawrocki, klasycy i współcześni. Szkice o prozie skandynawskiej XIX i XX wieku, Poznań 1985

A. Næss, Munch. Biografia, Warszawa 2007

A. Rogalski, Knut Hamsun, Warszawa 1981.

A. Rogalski, Pod północnym niebem. Sylwetki pisarzy skandynawskich, Poznań 1969

Słownik pisarzy skandynawskich, pod red. Zenona Ciesielskiego, Warszawa 1991

M. Stromstedt, Astrid Lindgren. Opowieść o życiu i twórczości, Warszawa 2000.

Internetowe, skandynawskie leksykony biograficzne

Teksty źródłowe:

Kalevala, tłum. I oprac. Jerzy Litwiniuk, warszawa 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pranke
Prowadzący grup: Piotr Pranke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)