Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Miejsca pamięci kulturowej krajów skandynawskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:MPK-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Miejsca pamięci kulturowej krajów skandynawskich
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość geografii fizycznej i historycznej regionu Bałtyku. Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Efekty uczenia się - wiedza:

- posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów kultury skandynawskiej K_W10

- posiada podstawową wiedzę geograficzną o krajach skandynawskich, w tym zwłaszcza o miejscach istotnych z uwagi na zachowane dziedzictwo kulturowe K_W21

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji K_U01

- Prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w

przejrzystej formie stosując różnorodne i nowoczesne metody i techniki K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma świadomość wartości spuścizny kulturowej regionu skandynawskiego K_K03

- Rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy o państwach skandynawskich K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi miejscami dziedzictwa kulturowego Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z walorami i znaczeniem najważniejszych miejsc dziedzictwa kulturowego z obszarów z terenu Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W oparciu o dostępną literaturę, materiały źródłowe opublikowane przez UNESCO oraz informacje udostępniane w internecie przez gospodarzy lub opiekunów obiektów, studenci, pod kierunkiem prowadzącego, przygotują prezentacje poświęcone wybranym miejscom w poszczególnych krajach skandynawskich. Szczególna uwaga zostanie położona na informacje o lokalizacji obiektów, ich znaczenia i związków z dziejami Skandynawii, towarzyszącej im infrastrukturze turystycznej i kulturalnej oraz historii wpisu na listę UNESCO

Literatura:

- J. Lotz, M. Schmidt, T. Veser, Skarby kultury i przyrody świata. Europa północna i środkowa, Warszawa 1997.

- Skarby światowego dziedzictwa. Zabytki kultury i przyrody z listy UNESCO, Warszawa 2001.

- przewodniki turystyczne po poszczególnych krajach skandynawskich

- dokumentacja dot. wpisu poszczególnych obiektów na listę UNESCO dostępna na witrynie whc.unesco.org

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie:

- ocen cząstkowych uzyskanych w toku zajęć za przygotowane prezentacje

- oceny z testu obejmującego wiedzę z problematyki zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pranke
Prowadzący grup: Piotr Pranke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pranke
Prowadzący grup: Piotr Pranke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pranke
Prowadzący grup: Piotr Pranke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)