Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SL31-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji seminarium licencjackiego należy mieć zaliczone dwa lata studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w seminarium: 30 godzin (1 pkt)

Konsultacje indywidualne: 10-30 godzin (0,3-1 pkt)

Przygotowanie do seminarium: 10-30 godzin (0,3-1 pkt)

Kwerenda źródłowa: 15-30 godzin (0,4-1 pkt)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie nauk historycznych i pokrewnych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne, z których wywodzą się poszczególne metody.

W2: Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach z zakresu nauk historycznych i pokrewnych.

W3: Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł będących przedmiotem nauk historycznych i pokrewnych.

W4: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, dostępu do informacji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu nauk historycznych i pokrewnych z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.

U2: Ma umiejętności infobrokerskie – umie aktywnie wyszukiwać informacje w sieci Internet i w zasobach instytucji archiwalnych, rozpoznawać je i oceniać. Potrafi przeszukiwać, analizować i użytkować bazy danych. Potrafi wyszukiwać informację w systemie informacji archiwalnej.

U3: Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie nauk historycznych i pokrewnych.

U4: Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk historycznych i pokrewnych w typowych sytuacjach profesjonalnych.

U5: Potrafi rozpoznać różne rodzaje źródeł będących przedmiotem badania nauk historycznych i pokrewnych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację.

U6: Umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa naukowego.

U7: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi uzupełniać i doskonalić

nabytą wiedzę i umiejętności. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

K2: Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, postępuje zgodnie z zasadami etyki.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- okrągłego stołu
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu opanowanie przez studenta procedury postępowania badawczego ze wszystkimi jej elementami, a poprzez to wykształcenie w nim umiejętności stawiania problemów badawczych i ich rozwiązywania, a także prezentacji uzyskanych rozwiązań.

Pełny opis:

Uczestnik seminarium poznaje wszystkie etapy postępowania badawczego:

• wybiera problematykę badawczą z uwzględnieniem głównych kierunków rozwoju nauk historycznych i pokrewnych, a następnie wybiera temat badawczy w ramach tej problematyki

• buduje kwestionariusz pytań badawczych

• wybiera optymalne metody badawcze (gromadzenia danych, analizy danych i modele badawcze) dla szczegółowej problematyki zawartej w kwestionariuszu pytań badawczych

• planuje wyszukiwanie informacji i gromadzi dane zgodnie z przyjętym planem

• analizuje, interpretuje i opracowuje zgromadzone dane

• prezentuje wyniki badań ustnie, a następnie konstruuje konspekt pracy dyplomowej, według którego pisze pracę dyplomową

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

• Mróz T., Prac dyplomowe na studiach humanistycznych, Szczecin 2010.

• Salomon A., Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca:

• Dominiczak H., Przygotowanie pracy magisterskiej z historii, (poradnik metodyczno-metodologiczny), Częstochowa 1996.

• Miśkiewicz B., Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny, Poznań 1975.

• Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1999.

• Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Ponadto prowadzący seminarium wskaże uczestnikom lektury dotyczące wybranych tematów badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

- analiza i ocena form pisemnych (esej, recenzja, referat, praca licencjacka)

- aktywność

- egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Hanna Appel, Radosław Biskup, Jarosław Centek, Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Bogusław Dybaś, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon, Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska, Tomasz Kempa, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Adam Kucharski, Krzysztof Kwiatkowski, Krzysztof Mikulski, Danuta Musiał, Magdalena Niedzielska, Piotr Oliński, Marcin Pawlak, Andrzej Radzimiński, Waldemar Rozynkowski, Wiesław Sieradzan, Aleksander Smoliński, Krzysztof Syta, Adam Szweda, Agnieszka Wieczorek, Przemysław Wojciechowski, Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Radosław Biskup, Jarosław Centek, Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Magda Gawinecka-Woźniak, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon, Sylwia Grochowina, Marlena Jabłońska, Krzysztof Kania, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Tomasz Krzemiński, Danuta Musiał, Marcin Pawlak, Wiesław Sieradzan, Krzysztof Syta, Adam Szweda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Hanna Appel, Radosław Biskup, Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Bogusław Dybaś, Zbigniew Girzyński, Sylwia Grochowina, Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska, Krzysztof Kania, Tomasz Kempa, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Tomasz Krzemiński, Adam Kucharski, Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Wiesław Sieradzan, Agnieszka Wieczorek, Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)